نرم افزار مورد استفاده، تحلیل عاملی تأییدی

Colorful shafts of wooden arrows with real bird feathers for shooting with a bow.

4-8-1. روشهای گردآوری دادهها و ابزار مورد استفاده برای آن
در تحقیق حاضر برای جمعآوری اطلاعات از روش میدانی و کتابخانهای استفاده شده است. بدین ترتیب که برای جمعآوری اطلاعات به منظور تدوین ادبیات تحقیق و مبانی نظری آن از روش کتابخانهای و برای آزمون فرضیات تنظیم شده و پاسخگویی به سؤالات تحقیق از روش میدانی استفاده شد.
ابزار گردآوری اطلاعات میدانی در تحقیق حاضر پرسشنامه است که با توجّه به تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق تنظیم شده است.
5-8-1. روشهای تحلیل دادهها
جهت توصیف دادههای حاصل از پیمایش در محیط از شاخصهای مرکزی و پراکندگی و همچنین جهت پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و جهت تجزیه و تحلیل فرضیات از ابزار تحلیل عاملی تأییدی و مدلیابی معادلات ساختاری استفاده گردید.
9-1. جنبه‌ی نوآورانه تحقیق
مهمترین جنبه نوآوری در این تحقیق را می‌توان در ارائه بعد حمایت از مشتری به عنوان بعدی جدید از ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بر اساس نظرات خبرگان و مشتریان دانست.
10-1. محدودیت های تحقیق
محدودیتهای ذاتی نمونه گیری برای جمع آوری اطلاعات کامل و دقیق از جامعه مورد نظر
عدم تمایل بعضی از پاسخ دهندگان به همکاری
11-1. شرح واژگان تخصصی تحقیق
دسترسی
دسترسی به عنوان توانایی کاربران برای کسب اطلاعات و خدمات از وب سایت تعریف می شود که به عوامل بسیاری از جمله اندازه و شکل مطالب، سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده توسط کاربران، نوع اتصال به اینترنت، شرایط محیطی و توانایی ها و ضعف های کاربران بستگی دارد (هاکت و پارمانتو، 2009).
سهولت
در یک تعریف ساده می توان گفت منظور از سهولت استفاده در بانکداری اینترنتی، سادگی و راحتی استفاده از خدمات اینترنتی بانک ها مانند اینترنت بانک، تلفن بانک، موبایل بانک، خودپردازها و غیره می باشد (میسیک و همکاران، 1999؛ یون، 2010). به عبارت دیگر میزانی که فرد معتقد است استفاده از یک سیستم خاص بر حسب تلاش جسمی یا ذهنی و همین طور یادگیری، مستلزم تلاش زیادی نیست (واینیو، 2006).
امنیت
وب سایت ها اغلب مجموعهای متنوع از اطلاعات کاربران و مشتریان را جمع آوری می کنند و بر همین اساس، مسئله امنیت به یک نگرانی جدی تبدیل شده است (لین و وو، 2002). امنیت به درجه ای اطلاق می شود که وب سایت ایمنی اطلاعات مالی و شخصی مشتریان را ضمانت می نماید (محد خلف احمد و همکاران، 2011).
حمایت از مشتری
در زمینه بانکداری و تجارت الکترونیک حمایت از مشتری بدین شکل تعریف شده است: “اعتقاد به این امر که فروشندگان و یا ارائه کنندگان خدمات سعی بر آن دارند که انتظارات فرد را برآورده سازند و از رفتارهای فرصت طلبانه اجتناب می ورزند” (گو و همکاران، 2009). در واقع حمایت از مشتری به عنوان حالت روانی است که نیت را با آسیب پذیری پذیرش بر اساس انتظارات از نیّات یا رفتار دیگران مربوط می سازد (کسیم، 2009).