نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حجم دارایی های ثابت
: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حجم موجودی های کالا
: اندازه شرکت برابر لگاریتم طبیعی کل دارایی ها
: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت که نماینده رشد شرکت است و
: سودآوری که معادل نسبت سود خالص به کل دارایی های شرکت است.
3-3 جامعه‌ و نمونه آماری پژوهش
جامعه آماری این پژوهش، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1381 تا پایان سال 1390 می باشد (457 شرکت، 3705 سال-شرکت). برای تعیین نمونه آماری به روش حذفی سیستماتیک، شروط زیر اعمال شده است:
ابتدا شرکتهایی که پایان سال مالی آنها 29 یا 30 اسفند ماه نیست حذف شده است (103 شرکت، 608 سال-شرکت).
سپس بانک ها و موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری مالی (به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آنها از سایر واحد های تجاری) حذف شده اند (13 شرکت، 95 سال-شرکت).
در پایان مشاهدات پرت (صدک اول و صدک 99 تمام مشاهدات) و نیز شرکتهای که کمتر از 2 سال داده داشتند حذف شده اند (79 شرکت، 541 سال-شرکت).
با اعمال شرایط مذکور تعداد 262 شرکت (معادل 2461 سال-شرکت) جهت برآورد مدل ها و آزمون فرضیه های تحقیق انتخاب شده اند.
3-4 روش گردآوری دادهها
گردآوری داده ها یکی از مهم ترین ارکان پژوهش می باشد. صحت و دقت کار در این مرحله، سهولت تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری داده ها را تضمین می کند. داده‌های مورد نظر در یک پژوهش از طریق ابزارهای مختلف جمع‌آوری می‌گردد. در این پژوهش، گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز در دو مرحله انجام شده است. در مرحلهی اول برای تدوین مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای (و مراجعه به پایان نامه ها و مقالات فارسی و انگلیسی از طریق سایت های مربوطه) و در مرحلهی دوم، برای گردآوری دادههای مورد نظر از اطلاعات ارائه شده در سایت اطلاع رسانی بانک مرکزیو صورتهای مالی ارائه شده به سازمان بورس اوراق بهادار، و سایر منابع اطلاعاتی مرتبط مانند بانک اطلاعاتی تدبیرپرداز و ره آورد نوین استفاده شده است. همچنین برای پردازش اطلاعات از نرم افزارهای Eviews7 و Excel استفاده شده است.
3-5 روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و برآورد مدل ها، از رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است. دادههای ترکیبی اصولا به حرکت واحدهای مقطعی طی زمان اشاره دارند. مدلهای مبتنی بر این نوع دادهها را مدل های رگرسیون دادههای ترکیبی نامیده میشود.
به طور کلی میتوان گفت دادههای ترکیبی تحلیلهای تجربی را به شکلی غنی میسازند در صورت استفاده از داده های سری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد. درواقع استفاده از داده‌های مقطعی برای چند سال متوالی نتایج بهتر و قابل‌اعتمادتری را در بردارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می‌دهد.
مزایای استفاده از دادههای ترکیبی عبارتند از:
الف) از آنجا که دادههای ترکیبی به افراد، بنگاه ها، ایالات، کشورها و از این قبیل واحدها طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می شود.
ب) با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، دادههای ترکیبی با اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر ارائه می نمایند.
ج) با مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده های ترکیبی به منظور مطالعه پویایی تغییرات مناسب تر و بهترند.
د) داده های ترکیبی تاثیراتی که نمی توان به سادگی در داده های مقطعی و سری زمانی مشاهده کرد، بهتر معیین می کنند.
و) داده های ترکیبی ما را قادر می سازند تا مدل های رفتاری پیچیده تر را مطالعه کنیم.

نوشته ای دیگر :