نسبت بدهی بلندمدت به دارایی، شرکت پذیرفته شده در بورس

Rain wet asphalt road, arrows and motion blurred car

کریم زاده و همکاران (1392) به بررسی تأثیر منبع تأمین مالی شرکت و میزان تمرکز سهام داران آن بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در بررسی تأثیرگذاری منبع تأمین مالی، هدف پژوهش یافتن پاسخ برای این سوال اساسی است که آیا میزان اتکای شرکت ها به تأمین مالی از طریق بدهی بر واکنش باز ار نسبت به سودهای گزارش شده توسط آن ها تأثیرگذار است؟ هم چنین منظور از بررسی تأثیرگذاری تمرکز سهامداران، بررسی نقش و تأثیر مالکین نهادی بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده توسط شرکت است. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 10 ساله (1380-1389) انتخاب و بررسی گردید . در پژوهش حاضر، جهت بررسی تأثیرگذاری روش تأمین مالی و تمرکز مالکیت شرکت بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده، از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که منبع تأمین مالی بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی واکنش بازار به سودهای گزارش شده کاهش می یابد. هم چنین نتایج نشان داد که میزان تمرکز سهام داران بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش تمرکز سهام داران واکنش بازار به سودهای گزارش شده شرکت ها افزایش می یابد. (کریم زاده و همکاران، 1392)
شیخ و همکاران (1392) در تحقیق خود این گونه بیان کردند که هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نرخ تورم بر تأمین مالی از طریق بدهیهای بانکی و انتشار سهام است. عوامل خرد و کلان زیادی تعدیل کننده تأمین مالی هستند که در این پژوهش، نرخ هزینه سرمایه، ریسک مالی، نسبت مالکانه و نرخ بازدهی کل به عنوان متغیرهای تعدیل کننده در نظر گرفته شدهاند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پیمایش- طولی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381 تا 1386 است. به منظور تحلیل دادهها از رگرسیون ساده وچندگانه استفاده شده است . نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که نرخ تورم بر تأمین مالی از طریق بدهی بانکی، تأثیر بیشتری نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار سهام دارد. همچنین، مشاهده شد ریسک مالی دارای بیشترین تأثیر بر تأمین مالی از هر دو طریق و نیز نسبت مالکانه دارای کمترین تأثیر برای تأمین مالی از طریق بدهی و نرخ بازدهی کل دارای کمترین تأثیر برای تأمین مالی از طریق انتشار سهام است. (شیخ و همکاران، 1392)
امیری و محمدی خورزوقی (1391) در پژوهش خود به بررسی رابطه تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفت. معیار کیفیت سود در این پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی است. برای آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل رگرسیون چند جمله ای درجه دوم به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت استفاده شده است. سپس فرضیه پژوهش در قالب مدل معادلات همزمان و با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نوعی رابطه سهمی گون وجود دارد. (امیری و محمدی خورزوقی، 1391)
مرادزاده فرد و همکاران (1391) در پژوهش خود بیان کردند که هدف این تحقیق، ازمون رابطه بین کارایی سرمایه فکری و سوداوری شرکت ها می باشد. شواهد نشان می دهد که سرمایه فکری محاسبه شده، رابطه مثبت با سوداوری شرکت ها دارد. همچنین یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد هر یک از اجزای سرمایه فکری نقش معناداری در تبیین سوداوری شرکت ها دارند. در حالت خاص، سرمایه ساختاری به عنوان بخش کلیدی سرمایه فکری، بیشترین تاثیر را بر سوداوری داشته است. سرمایه فیزیکی نیز دارای یک رابطه مثبت با هر چهار شاخص سوداوری انتخابی می باشد.نتایج تحقیق به درک نقش سرمایه فکری در خلق ارزش در شرکت ها کمک و محر کهای خاص سرمایه فکری را که بر سوداوری تاثیر می گذارند، شناسایی کرده است. (مرادزاده فرد و همکاران، 1391)
نظری پور و همکاران (1391) در تحقیق خود بیان کردند که این تحقیق در تلاش است تا رابطه بین ساختار سرمایه با نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر صنعت سیمان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در این تحقیق، بدهی کوتاه مدت به دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی و حقوق صاحبان سهام به دارایی معیارهای ساختار سرمایه و شکاف قیمتی نسبی و تعداد دفعات گردش سهام، به عنوان معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی شامل در نظر گرفته شده است. جامعه و نمونه آماری این تحقیق شرکتهای فعال در صنعت سیمان (29 مورد) در دوره پنج ساله (84-88) می باشد. فرضیات این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. طبق نتایج تحقیق بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی در شرکتهای مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود ندارد. (نظری پور و همکاران، 1391)
اربابیان و صفری گرایلی در پژوهش خود نشان دادند؛ بین نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی و سودآوری شرکت و همچنین بین نسبت کل بدهی به دارایی و سودآوری، رابطه مثبت وجود دارد، ولی
بین نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و سودآوری رابطه منفی وجود دارد (اربابیان و صفری گرایلی، 1388)
مرادی( 1386 )، در پژوهشی به بررسی رابطه بین اهرم مالی، جریان نقدی آزاد و اندازه شرکت با اقلام تعهدی اختیاری (مدیریت سود) پرداخت. نتایج این پژوهش بیانگر این است که بین اهرم مالی(بدهی) و هموارسازی سود رابطه معنی دار منفی وجود دارد و در شرکت هایی که جریان نقدی آزاد بالاتری دارند، بین اهرم مالی و هموارسازی سود رابطه معنی دار منفی بیشتری وجود دارد. (مرادی، 1386)
ابرزی و همکاران (1386) در تحقیق خود، روشهای مختلف تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، و نوع ارتباط بین نحوه ی تأمین مالی شرکتها و ویژگی های اندازه ی شرکت، دارایی های ثابت و سودآوری، را بررسی کردند. نمونه ی آماری این پژوهش از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شیوه ی مرحله ای و تصادفی ساده و از میان شش صنعت انتخاب گردیده است. برای چهار سوال اساسی این پژوهش، یازده فرضیه در نظر گرفته شده است. برای پردازش اطلاعات و داده ها از آزمون t و ضریب همبستگی و نرم افزار SPSS استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، با وجود عدم تفاوت معنی دار بین استفاده از روشهای مختلف تأمین مالی( سود انباشته، سهام و بدهی) بین شرکتهای مورد مطالعه، بین نحوه ی تأمین مالی شرکتها و اندازه ی آنها یک ارتباط معنی دار وجود دارد. با گسترش اندازه ی شرکتها استفاده از سود انباشته و سهام برای تامین مالی افزایش می یابد. همچنین، با وجود ارتباط بین نحوه ی تأمین مالی شرکتها و میزان دارایی های ثابت آنها، بین نحوه ی تأمین مالی شرکتها و ظرفیت سودآوری آنها ارتباط معنی داری مشاهده نشده است. (ابرزی و همکاران، 1386)
پهلوان (1386) به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معناداری بین تغییرات حجم پول و تغییرات تولید ناخالص داخلی با تغییرات بازدهی بورس اوراق بهادار وجود ندارد . به عبارت دیگر، در بورس اوراق بهادار تغییرات حجم پول و تغییرات تولید ناخالص داخلی نقشی در تعیین بازدهی ایفا نمی کنند ( پهلوان، 1386)
2-5-2. پیشینه خارجی :
براندر و بتیگنس با بررسی روش های تأمین مالی کارآفرینی در آمریکا به این نتیجه رسیدند که تأمین مالی کارآفرینی از طریق بانک (بدهی) کارآمدتر از تأمین مالی سرمایه پرمخاطره می باشد (Li et al , 2014)
کمپلو به بررسی تأمین مالی SME ها از راه استقراض (بدهی) در آمریکا پرداخت. او زیاده روی در تأمین مالی SME ها در آمریکا از طریق بدهی (استقراض) را خطرناک توصیف کرد و این افراط را سبب کاهش در فروش SME ها دانست. در حالی که میانه روی و اعتدال در استقراض مرتبط است با سود در فروش (Andreasen et al, 2013).
دریفیلد با پژوهشی در چهار کشور جنوب شرقی آسیا، مالزی، اندونزی، کره و تایلند دریافت که میانگین بازده انواع گزینه های تأمین مالی خارجی متقارن است و بازده بدهی های بلندمدت بیشتر از وام های کوتاه مدت است (Driffield et al, 2013)
سان (2013) در پژوهشی با عنوان رابطه بین اخبار تورم و بازار سهام، به این نتیجه رسید که طی سالهای 2009 الی 2012 ، بازده سهام رابطه معنادار و منفی با شاخص قیمت تولید کننده داشت . او همچنین به این نتیجه رسید که بین بازده سهام و شاخص قیمت مصرف کننده رابطه معناداری وجود ندارد. در حالت کلی، او پی برد قیمت سهام به طور پیوسته همراه با تورم افزایش نمییابد و زمانی طول میکشد تا افزایش قیمت سهام متناسب با تورم شود. (Sun, 2013)
پارک و همکاران (2012) طی پژوهشی به بررسی اثر پیش بینی پذیری سود بر قراردادهای بدهی بانکی پرداختند. آن ها با استفاده از یک نمونه شامل 8022 قرارداد وام بانکی شرکت های امریکایی، به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با پیش بینی پذیری سود بیشتر، شرایط وام مطلوب ترمانند نرخ بهره پایین تر، سررسید طولانی تر، شروط محدودکننده و وثیقه کمتری دارند. نتایج همچنین بیانگر آن است که ارتباط بین پیش بینی پذیری سود و هزینه وام بانکی، به میزان دسترسی به اطلاعات خصوصی درباره قرض گیرنده، رقابت بین بانک ها و سرمایه گذاران اوراق قرضه و اندازه شرکت بستگی دارد. (Park et al, 2012)
مینیس (2011) طی پژوهشی به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه تایید پذیری صورت های مالی، نرخ بهره بدهی را تحت تاثیر قرار می دهد. وی شرکت های خصوصی امریکایی که حسابرسی صورت های مالی برای آن ها اجباری نبود را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که شرکت هایی که صورت های مالی آن ها حسابرسی شده است، به طور قابل توجهی هزینه بدهی کمتری دارند؛ چرا که اعتباردهندگان برای تعیین نرخ بهره، ارزش بیشتری برای صورت های مالی حسابرسی شده قائل هستند. (Minnis, 2011)
کاستلو و ویتنبرگ (2011) طی پژوهشی با عنوان ” اثر کیفیت گزارشگری مالی بر قراردادهای بدهی: شواهدی از گزارش های ضعف کنترل داخلی”، اثر کیفیت گزارشگری مالی بر انتخاب نوع شروط محدودکننده در قراردادهای بدهی توسط اعتبار دهندگان را مورد بررسی قرار داده و دریافتند که وقتی کنترل های داخلی شرکتی ضعف عمده ای دارد، اعتباردهندگان استفاده از شروط مبتنی بر نسبت های مالی را کاهش می دهند و بیشتر از گزینه هایی مانند وثیقه، بهره و ارزیابی عملکرد مبتنی بر رتبه بندی اعتبار مشتریان، استفاده می نمایند. (Castello & Wittenberg, 2011)
گش و مون( 2010 )، در پژوهشی به بررسی نوع رابطه بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود پرداختند. آنها با استفاده از کیفیت اقلام تعهدی به
عنوان شاخصی برای کیفیت سود، نشان دادند که رابطه بین بدهی و کیفیت سود، نوعی رابطه سهمی گون است به گونه ای که با افزایش بدهی کیفیت سود ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. (Ghosh & Moon, 2010)
واسیلیو و داسکالاکیس (2009) به بررسی تأثیر ویژگی های سازمانی بر ساختار سرمایه ی شرکتها در یونان پرداختند. آنها ابتدا ویژگیهای سازمانی شرکتها در یونان را تعریف کردند و سپس انواع ساختار سرمایه را معین نموده و نهایتاً نشان دادند که ویژگیهای سازمانی تأثیری بر طرز تفکر و نگرش مدیران مالی شرکتها در زمان تصمیم گیری در مورد شیوه ی تأمین مالی ندارد. (Vasiliou & Daskalakis, 2009)
باتاچاریا و گراهام (2009) رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ها در فنلاند را بررسی نمودند. آنها یک رویکرد سیستمی را برای بررسی رابطهی ساختار مالکیت و عملکرد شرکت به کار بردند. نتایج آنها نشان داد که استفادهی بیشتر سهام داران نهادی از حق رأی خود در تصمیم های شرکت، منجر به تأثیر مثبت بر عملکرد شرکت می گردد. هم چنین به این نتیجه رسیدند که سهام داران انفرادی بر عملکرد شرکت اثرگذار نمی باشند. (Bhattacharya & Graham, 2009)
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
فصل سوم:روش اجرای تحقیق