نظریه برخاسته از داده، نظریه برخاسته از داده

نوشتن گویه برای مقولههای فرعی
انتخاب نمونه کمی و اجرای مقدماتی، توزیع پرسشنامه و تحلیل با نرم افزار,LISREL SPSS
پرسشنامه آماده شده
پرسشنامه تکمیل شده
یافتههای توصیفی و استنباطی، پاسخ به سوالهای کمی
تلخیص و تفسیر یافته های کیفی
تلخیص و تفسیر یافته های کمی
ترکیب یافته های کمی و کیفی
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی
شکل 3-2- فرآیند پژوهش با استفاده از طرح آمیخته اکتشافی
اقتباس از: ( کرسول و پلانو1387)
در مجموع، پژوهشگرانی که از روش آمیخته استفاده میکنند از دادههای کمی و کیفی برای پاسخگویی به سؤال یا مجموعــــهای از سؤال ها بهـره میگیرند. این ترکیب روشها شـــامل جمعآوری و تحلیل دادههای کمی و کیفی در بررسیهای منفرد یا چند مرحلهای است (هانسونوهمکاران، 2005). روشهای آمیخته، حوزهی غنی برای ترکیب دادهها محسوب میشود. زیرا با این شیوه، واژگان، تصویر و روایتها میتوانند برای اضافه کردن معنا به اعداد به کار روند (جانسون و انوگبوزی، 2004). مفروضۀ اساسی در تعریف روش آمیخته این است که ترکیب کردن رویکردهای کمی و کیفی در مقابل استفاده از یک رویکرد (کمی و کیفی) درک و شناخت بهتری از مسئله تحقیق ارائه می دهد.
3-4- نظریه داده بنیان یا نظریه برخاسته از داده ها
ازآنجا که در پژوهش حاضر از نظریه داده بنیان جهت طراحی الگو استفاده شده است این نظریه به صورت اجمالی معرفی می شود.
نظریه داده بنیان فرایند نظریهسازی از مشاهدههای خاص در قالب نظریهای جامعتر است. نظریهای که در زندگی روزمرهی انسانها نشو و نما مییابد، طی این روش نظریهای با روش استقرایی از تجارب روزمره، تعاملات، مستندات، ادبیات و مشاهدات استخراج میگردد، که از طریق گردآوری سیستماتیک دادهها و تحلیل اطلاعات مربوط به پدیده، کشف شده، توسعه یافته و به طور مشروط و موقت تأیید شده است. این روش شامل فنون نظامدار تحلیل است و پژوهشگر را قادر به ایجاد و توسعه یک نظریه با مشاهدات، تعمیم پذیری، قابلیت تکرار، دقت، استحکام و تأییدشدگی را داشته باشد. کاربرد روش گرندد برای ایجاد نظریه به روش استقرایی و تلاش برای درک درست و احساس مناسب از وقایع روزمره است. همچنین تلاشی است برای درک دنیای مشارکت کنندگان آنگونه که خود آنان ساختهاند. نظریه داده بنیان میتواند بین مفاهیم ارتباط برقرار کند و از وقایع و امور عینی، مفاهیم انتزاعی تولید کند که شاید با پژوهشهای کمی به دشواری قابل انجام هستند. با این روش پژوهش، شناخت شرایطی که فرایندهای روانی اجتماعی در آن روی میدهند، تشریح متغیرهای اجتماعی مؤثر و مخفی که رفتار انسان را شکل میدهد و درک شرایط اجتماعی که منشأ رفتار هستند میسر است. حاصل نظریه داده بنیان، نظریهای است که از نظر وسعت در طبقهبندی نظریههای میانی قرار میگیرد و نظریهی مبتنی بر دادههاست. از اینرو میتواند فاصله نظریه تا عمل را کاهش دهد (جانسون و انگبوزی، 2004 ).
3-5-جامعه و نمونه آماری تحقیق
با توجه به روش اجرای تحقیق جامعه آماری در دو حیطه قابل بررسی است . در مرحله کیفی، افراد خبره و به عبارتی صاحبنظران کلیدی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق جهت نمونه گیری نظری و استخراج مفاهیم جامعه آماری تحقیق را تشکیل خواهند داد. هدف از این نمونه گیری این نیست که بتوان استنباط آماری به عمل آورد، بلکه هدف آن است که مناسبترین فرد از مجموعه نمونه های ممکن مشخص شود تا بتواند جوانب پدیده مورد بررسی را به خوبی تشریح نماید و خزانه داده های مورد نیاز را غنی نماید. بدین ترتیب باید افرادی مورد مصاحبه قرار گیرند که “پدیده” مورد نظر را تجربه کرده‌ باشند. همچنین، از آنجاکه به دنبال ساختن الگو و نظریه‌ای بر اساس داده‌های گردآوری شده هستیم، راهبرد مورد استفاده، “نمونه‌گیری هدفمند” و روش آن نیز نمونه گیری گلوله برفی میباشد. در مرحله آزمون کمی الگو جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه می باشند که نمونه آماری به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین آنها انتخاب شده است.
3-5-1-جامعه و نمونه آماری بخش کیفی تحقیق(برای تدوین مدل نظریه داده بنیاد):