دانلود پایان نامه : نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش

رهبری تیمی در سازمان

رهبری تیمی در تمام سطوح، فهمیدن و درک کارکنان سازمان و به قدر کافی شجاع بودن است تا بدانیم صمیمانه پاسخ دادن، به معنی ضعیف شدن قدرت مدیر نیست، بلکه، تقویت قدرت است. سازمانی که رهبری را در کارکنانش رشد می­دهد، الگویی از کیفیت رهبری را ارائه می­دهد که تمایل به گوش دادن به خواسته­های آنان دارد. این الگو روشی را بر تطبیق قدرت و اختیار مرکزی به منظور تحقق اهداف مؤسسات از طریق توزیع قدرت در روش­های داخلی در راستای دستیابی به اهداف جمعی فراهم نموده است و در نتیجه منجر به تحقق هدف مهم فرهنگ کاری در یک سازمان تحت کنترل حرفه­ای­ها می­شود. این الگو توازن کیفیت­های درونی را با تقاضاها و نیازهای خارجی تطابق می­دهد. رهبری تیمی به طور مکرر بر ماهیت مشارکتی در رهبری اثربخش سازمانی تأکید دارند. رهبران تیمی احساس مشارکت و مسئولیت گروهی را ایجاد می­کنند. آنان با همکاران هم رده و بالاتر به طور مساوی مشارکت می­نمایند، به نظرات گوش می­دهند و به آنان اهمیت می­دهند و در غیر این­صورت علت آن را توضیح می­دهند. آنان گروه­هایی با هدف علمی ایجاد می­نمایند، تلاش زیادی می­کنند تا دیدگاه­های مختلف را با یکدیگر هماهنگ کنند. اطمینان می­دهند که حتی جوان­ترین عضو سازمان در اهداف سازمان نقش دارد و تضمین می­نمایند که تمام اعضای سازمان در مسائل دخالت دارند و مورد تشویق قرار می­گیرند و در عین حال نسبت به فشارهای بیرونی پاسخگو هستند. برای رسیدن به روش­های کاری جدید تمام راه­های میانی را به یکدیگر ارتباط داده و در انجام این کارها قاطع و مصمم هستند.( سیادت و مختاری پور، 1387، ص 197 ) .

هنگامی که به رهبری تیمی به طور خوش­بینانه­ای نگریسته شود، می­تواند به عنوان تغییر ضروری و غیر قابل اجتناب برای ساختارهای سازمان­ها با هدف بهبود بهره­وری و رضایت شغلی اعضای سازمان کارکنان درنظر گرفته شود. کولینز بیان می­کند که رهبری تیمی سیستم مثبت و مردم گرایانه­ای برای سازماندهی سازمان­هاست. او در بررسی مبانی اصلی نظریه­های سیاسی، اقتصادی و سازمانی به این نتیجه رسید که رهبری تیمی از نظر اخلاقی برای سازمان­ها بهتر است (Collins, 2000) .گالبریت و لاولر پژوهش در مورد اعمال رهبری تیمی در سازمان­ها از این ایده حمایت می­کند. هرچند درصد کمی از اعضای سازمان مشمول مشارکت در تصمیم­گیری، کنترل کیفیت، بازخورد و ارزشیابی اعضای سازمان و کمیته­های مدیریت- نیروی کار می­شوند، لیکن آنهایی که از مدل سلسله مراتبی حمایت می­کنند، علاقه­مند به موضوعات اقتصادی و تمایل به حفظ کنترل برای دستیابی به بهترین پاداش­ها را دارند. Galbraith,2000) (Lawler&کولینز پیشنهاد می­کند که سازمان نیازمند کارآیی اقتصادی همراه با بهره­­وری و سودمندی است، ولی نیازها و علایق افراد در سازمان آموزشی نیز اهمیت دارد. با توجه به اصول اخلاقی، رهبری تیمی نه تنها بهتر بلکه غیرقابل اجتناب است.

ساتلر چهار عنصر اصلی را برای رهبری تیمی بر طبق نظریه لاولر توصیف می­کند: قدرت، اطلاعات، دانش و پاداش. تمام جنبه­های رهبری تیمی برای برنامه­ای که می­خواهد مؤثر باشد، بایستی وجود داشته باشد. هر عنصر، اعضای سازمان را برای فعال شدن و مشارکت در کار توانمند می­کند و پاسخگو می­سازد، مشابه احساس قدرتی که از تصمیم­گیری در محیط رهبری به وجود می­آید. اعضای سازمان به اطلاعاتی که احساس اهمیت و میل به مشارکت در سازمان را تقویت کرده، دسترسی پیدا می­کنند. دسترسی به دانش نیز برای کارکرد مؤثر در مشارکت و اتخاذ تصمیمات خوب برای سودآوری سازمان، آموزشی ضروری است. لاولر معتقد است که شرایط کاری مثبت به اعضای سازمان امکان تجربه­ی پاداش­های ذاتی مانند خودارزشی و کمال­گرایی را می­دهد. این آثار فردی مثبت توأم به حس شایستگی به طور مستقیم با عملکرد بهتر از طریق افزایش بهره­وری و کارآیی رابطه دارد. علاوه بر ایجاد هدف­مند بودن که سیستم رهبری تیمی فراهمی می­کند، پاداش­های عمومی و اغلب مالی نیز وجود دارد. اگرچه به نظر می­رسد که رهبری تیمی بر احساسات مثبت و حضور نیازهای شخصی در کارهای انفرادی تأکید می­کند، اما شامل پاداش و حق تقدم دریافت سهم اعضای سازمان نیز می­شود و به شناسایی کار خوب یا افزایش پاداش­های مالی بی­توجه نمی­باشد(Sattler, 2000).

هنگامی که اطلاعات در مورد رهبری تیمی به طور وسیع قابل دسترس باشد، بیشتر مطالعات بر اثربخشی این روش مدیریت متمرکز است.ساتر  نشان داد که مشارکت فزاینده­ی اعضای سازمان در امور آموزشی تأثیرات مثبت بسیاری برای سازمان دارد. یکی از این مطالعات نشان داد که این موضوع با سطوح بالای بهره­وری یا برون­داد بیشتر ارتباط دارد. هم­چنین رویکرد رهبری تیمی رضایت شغلی را افزایش می­دهد. رهبری تیمی بایستی توسط مدیریت عالی و میانی برای مشارکت اعضای سازمان در کارهای روزانه حمایت شود، زیرا مدیران میانی مهم­ترین رابط برای مشارکت اعضای سازمان هستند و در طول روز بیشترین تعامل را با اعضاء دارند. مهم­تریم مسأله این است که چگونه ساختار رهبری تیمی در سازمان­ها با مدل سلسله مراتبی اجرا و تقویت می­شود، زیرا مشارکت اعضای سازمان نمی­تواند به آسانی به سیستم مدیریت موجود اضافه شود. لذا بایستی بخشی از تغییر کلی در ساختار سازمان آموزشی باشد( سیادت ، مختاری پور، ، ص199).

پایان نامه نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش