رایزن
– دبیر اول
– دبیر دوم
– دبیر سوم
– وابسته
که عده ماموران در هر ردیف بستگی به احتیاج و مقدار کار و فعالیت ماموریت دیپلماتیک دارد.
گفتار هفتم: انواع ماموریت دیپلماتیک
بند اول: ماموریت دیپلماتیک دایمی
ماموریت دیپلماتیک دایمی؛ یعنی ماموریت اشخاصی که نماینده رسمی کشور متبوع خود هستند و با عنوان «مامور دیپلماتیک» دریک کشور خارجی سکنی گزیده، وظایف معینی را به طور مستمر و دایمی(معمولا به مدت چهار سال) انجام می دهند. کشور متبوع نماینده را «کشور فرستنده» و کشور خارجی محل ماموریت را «کشور پذیرنده» می نامند.
مجموع ماموران دیپلماتیک دایمی یک کشور را درکشور دیگر «هیات دیپلماتیک» گویند که در محلی به نام «سفارت» یا «سفارتخانه» انجام وظیفه می نمایند. سرپرست هیات را «رئیس ماموریت» و سایر اعضای هیات را «کارمندان ماموریت» و کلیه آنها- اعم از رییس و کارمندان را- اعضای ماموریت می نامند.
سفیر دارای بالاترین مقام دیپلماتیک است و ضمن آنکه مسئولیت اداره امور داخلی سفارت را بر عهده دارد.
بند دوم: ماموریت مضاعف و سفیر آکردیته
طبق این قاعده کشورهایی که با یکدیگر روابط دیپلماتیک دارند اما به دلایلی مبادرت به تاسیس نمایندگی فعال ننموده اند می توانند به عنوان کشور فرستنده، پس از اعلام رسمی به کشور یاکشورهای دیگر (کشورهای پذیرنده) یک رئیس ماموریت را برای نمایندگی خود نزد چند کشور جهت انجام وظیفه مربوط بگمارند مگر اینکه یکی از این کشورها به این امر مخالفت کند. این رئیس ماموریت را «سفیر آکردیته» می نامند.
سفیر آکردیته در واقع ماموریت خود را در دو یا چند کشور انجام می دهد. تشریفات معرفی و تقدیم استوارنامه سفیر آکردیته مانند سفیر مقیم است.
بند سوم: ماموریت مشترک
برخی از کشورها می توانند به صورت مشترک و در آن واحد، شخصی را به عنوان رئیس ماموریت در کشور دیگری تعیین نمایند. البته کشور پذیرنده می تواند به این عمل مخالفت کند. در چنین شرایطی در دنیای پرآشوب امروز بعید به نظر می رسد و در حال حاضر نمونه و مصداقی نیست.
و اگر احتمالا چنین موردی پیش آید به دلیل صرفه جویی در هزینه های دولتی خواهد بود و یا در نتیجه ادغام دولتها در یکدیگر و تشکیل واحد سیاسی جدیدی است.
بند چهارم: نقش و وظایف ماموران دیپلماتیک
از آنجا که ماموران دیپلماتیک یک کشور پذیرنده، دارای خصوصیت نمایندگی کشور فرستنده هستند و در واقع، حضور دایمی آنان درمحل ماموریت به مثابه حضور مستمر یک کشور نزد کشور دیگر است. به همین جهت، آنان نمایانگر اقتدار، استقلال و حاکمیت کشور فرستنده هستند. ماموران دیپلماتیک، نقش اصلی و رسمی را در برقراری ارتباطات میان دوکشور فرستنده و پذیرنده ایفا می کنند، بویژه نقش رئیس ماموریت بسیار تعیین کننده است.
بند پنجم: مامور متخلف یا عنصر نامطلوب