می 17, 2021

هدف اصلی، سرمایه گذاری

نمودار 1«ج» منحنی عمر محصولاتی که به طور مستمر خریداری می شود نظیر محصولات مصرفی و محصولات صنعتی بی دوام نشان می دهد که تعداد خریداران اولیه ابتدا افزایش و سپس – با فرض ثابت بودن جمعیت – کاهش می یابد.
خریدهای مجدد به زودی اتفاق می افتد و آن هنگامی است که تعدادی از خریداران محصول راضی بوده، مشتری دائمی می گردند . سپس منحنی فروش در حالت افقی قرار می گیرد که نشان دهنده حجم ثابتی از خرید است . در این جا محصول دیگر در گروه محصولات جدید قرار ندارد .
پیش بینی هزینه و سود : مدیریت پس از پیش بینی فروش باید مواد و هزینه های مورد انتظار را برآورد کند . این کار از طریق قسمت های تحقیق و توسعه ، تولید ، امور مالی و حسابداری صورت می گیرد .
هزینه های بازاریابی نیز در این مرحله منظور می شود . هم چنین میزان مطلوبیت مالی طرح مزبور ، دوره پرداخت و ریسک بازگشت سرمایه و دیگر استانداردهای مالی محاسبه می گردد .
توسعه محصول
اگر مفهوم محصول از مرحله بررسی تجاری با موفقیت عبور کند باید برای تبدیل به محصول فیزیکی به قسمت تحقیق و توسعه یا مهندسی داده شود . تا این مرحله همه چیز به صورت واژه ، تصویر و تصور خام بوده است . از این پس جهش بزرگی در سرمایه گذاری محسوب می شود و چنانچه اشتباهی در برآورد هزینه ها ی محصول جدید صورت بگیرد ، در آینده به شرکت خسارات زیادی وارد خواهد آمد . در این مرحله مشخص می شود که ایده محصول را می توان به محصول فیزیکی و تجاری تبدیل کرد یا خیر . اگر پاسخ منفی باشد شرکت سرمایه هایی راکه تاکنون برای ایده صرف کرده است از دست می دهد ، مگر اینکه طی مراحل مزبور اطلاعات مفیدی کسب کرده باشد. قسمت تحقیق و توسعه ، یک یا چند نمونه فیزیکی از محصول می سازد . هنگام ساختن این نمونه باید معیارهای ذیل رعایت شود :
مشتریان محصول را دربرگیرنده ویژگیهایی که در مفهوم محصول آورده شده بیابند .
نمونه مزبور باید براحتی در شرایط معمولی کاربرد داشته باشد .
متناسب با هزینه های تولید ساخته شود .
آزمایش بازار
در این مرحله آزمایش محصول و برنامه بازاریابی آن در موقعیت های واقعی بازار اجرا می شود . آزمایش بازار به بازاریاب اجازه می دهد که در بازاریابی محصول مورد نظر تجربه به دست آورد و مشکلات و نواقص احتمالی آن را برطرف سازد و اطلاعاتی را که پیش از ورود به مرحله معرفی محصول به بازار مورد نیاز است کسب کند . هدف اصلی از آزمایش بازار، قرار دادن محصول در بازار واقعی به صورت آزمایشی است .
تجاری کردن
با آزمایش بازار احتمالاً اطلاعات کافی برای اتخاذ تصمیم نهایی در مورد اینکه آیا محصول وارد بازار شود یا خیر. در اختیار مدیریت قرار می گیرد . اگر شرکت بخواهد محصول را تجاری کند با هزینه های گزافی مواجه خواهد شد ( کاتلر، 1994).
2-3-3- مراحل اصلی پروژه های تحقیق و توسعه در فعالیت های ایده یابی تا ارائه محصول جدید
مراحل اصلی پروژه های تحقیق و توسعه برای دستیابی به فناوری جدید از طریق استراتژی ایده یابی تا ارائه محصول جدید در هشت مرحله بدین قرارند (علی احمدی، 1373)
تحقیق اکتشافی (تحقیق پایه جهت دار) برای دستیابی به ایده های محصول جدید
این نوع تحقیق به همان توان تحقیق علمی و توانایی تحلیلی که تحقیقات آکادمیک به کمک آنها انجام می شود احتیاج دارد . اما این نوع تحقیق با داشتن یک هدف واضح در مقایسه با تحقیق نظری علمی محض تشخیص داده می شود . برای مثال تحقیق پایه جهت دار می تواند جستجوی یک واکنش شیمیایی جدید یا یک پدیده فیزیکی جدید باشد ، اما هدف کار تعیین قابل اجرا بودنش در مسائل علمی است . و از این گذرگاه ایده دستیابی به محصولات جدید نیز تعقیب می شود .
تحقیق کاربردی(شکل گیری ایده محصول)
این باید مورد تاکید قرار گیرد که در واقع ایده مستقیما به یک محصول مشخصی انتقال نمی یابد و این یک فکر است که مستلزم تعیین و بررسی جزئیات بیشتری است تا بتوان روی سودمندی ویژه آن تاکید کرد . همچنین بعضی از کارهای تحقیق اکتشافی نیز در مقیاس کوچک (برای ایجاد این اطمینان که ایده نوآوری مخصوص امتحان شده است) باید آزمایش شوند . اگر بعد از یک امتحان بحرانی نتیجه این است که یک احتمال موفقیت قوی برای طراحی وجود دارد ، یک پروژه برای انتقال ایده به مرحله تحقیق کاربردی تعریف می شود . این پروژه تحقیق کاربردی برای تعیین برد قابل اجرا بودن یا پدیده یا تعریف کردن سودآوری بالقوه آن تثبیت می شود . در این مرحله اگر هدف توسعه یک محصول جدید است ، یک روش آزمایشگاهی با مقیاس کوچک تهیه و توسعه می یابد . اگر هدف توسعه یک روش تحلیل یک پدیده است ، برد شرایط برای عملیات باید کشف شود.