هدف کلی، اندازه گیری

هدف کلی- آشنا کردن دانش آموزان با مفهوم بار الکتریکی، الکتریسیته ی مالشی، القای بارالکتریکی، اثر بارها بر یکدیگر و الکتروسکوپ است.
جدول 2-7- اهداف جزئی فصل هفتم کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی
لیست اهداف جزئی در برنامه قصد شده حیطه و نوع اهداف
الف دانستنی ها و مهارت ها 1- از طریق مشاهده پی ببرد که با مالش دادن اجسام، می توان در آنها بار الکتریکی ایجاد کرد. توجه – درک
2- با انجام دادن آزمایش پی ببرد که دو نوع بار الکتریکی وجود دارد و اجسام باردار بر یکدیگر نیرو وارد می کنند. توجه وپاسخ دادن ودرک
3-برق نما(الکتروسکوپ)بسازد؛آن رادرچندآزمایش ساده به کاربرد وازطریق آن به وجودبارالکتریکی ونوع آن پی ببرد. دانش،درک وفهم، کاربرد عاطفی:دریافت،توجه،پاسخ دادن
4- به کمک مدل ساختمان درونی اتم و ذره های تشکیل دهنده ی آن،چگونگی باردارشدن اجسام بابارمثبت ومنفی راتوضیح دهد. دانش، درک وفهم، کاربرد، و تجزیه و تحلیل
5- از طریق انجام دادن آزمایش با روش القای بار الکتریکی آشنا شود و یک جسم رسانا را باردار کند. عاطفی:دریافت،توجه،پاسخ دادن
6- با مطالعه ی متن کتاب ، آذرخش ( صاعقه ) و برق گیررا توضیح دهد. دانش، درک وفهم، کاربرد، و تجزیه و تحلیل
ب)‌نگرش ها 1- به بحث های گروهی وانجام دادن فعالیتها علاقه مند شود. عاطفی:دریافت،توجه،پاسخ
2-هنگام انجام دادن آزمایش ها،نکات ایمنی رارعایت کند. عاطفی:دریافت،توجه،پاسخ
3- ضوابط کار گروهی را رعایت کند. عاطفی:دریافت،توجه،پاسخ
جریان الکتریکی
هدف کلی- آشنا کردن دانش آموزان با مفهوم جریان الکتریکی، قوانین و کاربرد های جریان الکتریکی، اختلاف پتانسیل، مقاومت الکتریکی و روش های ساختن آهن ربا
جدول 2-8- اهداف جزئی فصل هشتم کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی
لیست اهداف جزئی در برنامه قصد شده حیطه و نوع اهداف
الف)دانستنی ها و مهارت ها 1- مفهوم جریان الکتریکی را در صاعقه یا آذرخش تفسیر کند دانش، درک وفهم
2- با بستن یک مدار ساده، مفهوم مدار را درک کند. دانش، درک وفهم
3-باانجام دادن آزمایش،اجسام رسانا ونارسانا راطبقه بندی کند. دانش، درک وفهم، و تجزیه
4- از طریق اندازه گیری ولتاژ یا اختلاف پتانسیل الکتریکی یک باتری، با اختلاف پتانسیل و یکای آن – ولت – آشنا شود. روان حرکتی : مشاهده و تقلید و پاسخ دادن
5- با شکافتن بدنه ی یک باتری، دو قطب و الکترولیت درون باتری را مشاهده کند. روان حرکتی : مشاهده و تقلید و پاسخ دادن