TLTD: نسبت کل وام‌ها (تسهیلات اعطایی) به کل سپرده‌ها ، این نسبت یکی از نسبت‌های کلیدی است که بسیاری از تحلیلگران صورت‌های مالی بانک‌ها برای بررسی ساختار مالی بانک از آن استفاده می‌کنند. این نسبت درصدی از سپرده‌ها را که به منظور اعطای وام، اعتبار، تسهیلات عقود اسلامی و مشارکت‌ها مصرف شده است، نشان می‌دهد و شاخصی برای ساختار مالی بانک‌هاست. تحلیلگران مالی باید این نسبت را با سایر بانک‌های مشابه مقایسه نمایند. اگر این نسبت بالاتر از میانگین صنعت باشد، بیانگر این است که بانک در اعطای اعتبارات در قالب وام، عقود اسلامی، و مشارکت زیاده‌روی کرده است.در این حالت درصورتی که پایه حداقل سپرده‌ها کاهش یابد، ممکن است بانک با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه شود. از طرف دیگر پایین بودن این نسبت در مقایسه با میانگین صنعت نیز بیانگر این است که بانک در اعطای اعتبارات فعال نبوده و درنتیجه مدیریت بانک تلاش لازم را به منظور افزایش بازده سهامداران به عمل نیامده است. این حالت همچنین ممکن است بیانگر این باشد که به علت شرایط خاص اقتصادی و یا بالا بودن نرخ سود، تقاضا برای گرفتن وام و تسهیلات از بانک کاهش یافته است که می‌توان با کاهش نرخ سود، تقاضا برای اعطای اعتبار را افزایش داد. بررسی نسبت تسهیلات به سپرده‌های سرمایه‌گذاری که بیانگر دارایی‌ها و بدهی‌های حساس به نرخ سود است، بسیار ضروری به نظر می‌رسد چراکه کارایی بانک در ایجاد درآمد (تسهیلات) از طریق بدهی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در واقع این نسبت ریسک اعتباری بانک‌ها را نشان می‌دهد.
اگرچه مقدار 80-70 درصد این نسبت می‌تواند بیانگر توازن معقول بین نقدینگی و درآمدها باشد ولی سطح مناسب برای این نسبت از کشور به کشور دیگر متفاوت است. در امارات متحده عربی این نسبت به میزان 92 درصد، بیشترین مقدار در منطقه بوده و پس از آن، عمان با 86 درصد، قطر با 84 درصد و ایران با 79 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند (شاهچرا، 1390).
TLTD کل دارایی‌ها/کل سپرده‌ها =
Lgta: لگاریتم کل دارایی‌ها، استفاده از لگاریتم طبیعی باعث می‌شود تا ضرایب احتمالی این متغیرها در مدل، تحت تاثیر اثرات مقیاس‌های بزرگ قرار نگیرد. دوکاس و همکاران (2000)، نشان دادند که شرکت‌های بزرگتر، با توجه به پیچیده‌تر بودن آن‌ها و مشکلات بیشتری که مالکان آن‌ها در بدست آوردن اطلاعات شرکت دارند، از هزینه‌های نمایندگی بالاتری برخوردارند. مطابق با فلمینگ و همکاران (2000) برای بکارگیری متغیر وابسته (ROA) تحقیق، از لگاریتم طبیعی این متغیر برای تعدیل نوسانات آن استفاده میشود.
مدل پژوهش عبارتست از:
4-3- روش پژوهش
1-4-3- روش پژوهش و دلیل به کارگیری آن
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است زیرا با استفاده از روش‌ها و ابزارهای موجود به دنبال ارتقای بهره‌وری عملیاتی یافته‌های تحقیقات بنیادی است. در ارتباط با روش تحقیق نیز باید ذکر گردد که روش‌های تحقیق گوناگونی وجود دارد که هریک به تناسب موضوع مرد بررسی و ماهیت زمینه تحقیق در پژوهش‌های علوم انسانی ارزشمند هستند؛ استفاده از هریک از روش‌های تحقیق به ماهیت و زمینه تحقیق، فعالیت‌های لازم برای نتیجه‌گیری و میزان احساس مسئولیت محقق در مقابل نتایج و اهداف تحقیق بستگی دارد. اصولا تحقیقات از سه بعد مورد بررسی قرار می‌گیرند.
هدف: از نظر هدف تحقیقات به سه دسته تحقیقات کاربردی، بنیادی و توسعه‌ای تقسیم می‌شوند. تحقیقات کاربردی، پژوهش‌هایی هستند در پی یافتن راه‌کارهایی برای مسائل مبتلا به جامعه آماری می‌باشند تحقیقات توسعه‌ای در پی افزودن دانش محقق و تحقیقات بنیادی در پی بسط و گسترش تئوری‌های موجود در یک رشته علمی‌اند.
میزان کنترل متغیرها: اگر محققی بتواند تمامی متغیرهای اثرگذار بر پژوهش را کنترل نماید به آن تحقیق آزمایشگاهی، و در غیر این صورت، تحقیق از نوع توصیفی است.
روش گردآوری داده‌ها: صاحبنظران روش‌های زیادی برای گردآوی داده‌های مورد نظر در پژوهش ارائه نموده‌اند که عبارتند از روش‌های میدانی (پرسشنامه و مصاحبه)، مشاهده مستقیم، روش کتابخانه‌ای، مراجعه به اسناد و مدارک و … .
با توجه به موارد ذکر شده، این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی است و از میان تحقیقات توصیفی، از نوع تحقیقات همبستگی می‌باشد. چون رابطه متغیر مستقل و وابسته را مورد بررسی قرار می‌دهد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست، بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می‌نماید. این نوع از تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود. در تحقیقات همبستگی هدف اصلی، آن است که مشخص گردد آیا رابطه‌ای بین دو یا چند متغیر کمی وجود دارد؟ و اگر این رابطه وجود دارد، اندازه و شدت آن به چه میزان است. تحقیق همبستگی ممکن است اثبات برقراری یک رابطه و بکارگیری آن رابطه، در انجام پیش‌بینی‌ها باشد. تحقیق همبستگی رابطه علت و معلولی را روشن نمی‌کند، بلکه صرفا وجود یک رابطه را توصیف می‌نماید.
5-3- جامعهی آماری و نحوهی نمونهگیری از آن
1-5-3- جامعهی آماری
کلیه بانک‌های ایرانی جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهند.
2-5-3- نمونهگیری
در این تحقیق، برای انتخاب نمونه، از کل دادههای در دسترس به روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است به طوری که کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی که اطلاعات آن‌ها در دسترس باشد به عنوان نمونه این تحقیق در‌ نظر گرفته
می‌شوند. بطور کلی 19 بانک طی یک دوره 6 ساله از 1387-1392 مورد بررسی قرار می‌گیرند.
6-3- روش گردآوری اطلاعات و دادهها
در این تحقیق به منظور تدوین مبانی نظری و بررسی پژوهش‌های پیشین از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. به منظور جمع‌آوری داده‌های لازم برای آزمون فرضیه‌ها از نرم افزار رهاورد نوین، آرشیو آماری بورس و در موارد لازم از صورتهای مالی منتشره توسط بانک‌ها استفاده می‌شود.
برای آماده‌سازی اطلاعات از نرم افزار اکسل استفاده شده است؛ و پس از استخراج اطلاعات مربوط به متغیرهای مورد بررسی از منابع ذکر شده، این اطلاعات در کاربرگهای ایجاد شده در محیط این نرم افزار وارد گردیده و سپس محاسبات لازم برای دستیابی به متغیرهای مورد بررسی انجام شده است.
7-3- استفاده از رایانه برای آزمون فرضیهها