همبستگی پیرسون، احساس امنیت

جدول شماره 85-4: آزمون مقایسه میانگین جامعه با عدد فرضی برای تاثیرپذیری از احساس امنیت 239
جدول شماره 86-4: آزمون مقایسه میانگین جامعه با عدد فرضی برای تاثیرپذیری از احساس امنیت به تفکیک مرد و زن 240
جدول شماره 87-4: آزمون همبستگی پیرسون برای تاثیرپذیری از احساس امنیت و میزان مهریه به سکه 241
جدول شماره 88-4: آزمون همبستگی تفکیکی برای تاثیرپذیری احساس امنیت و میزان مهریه به سکه 241
جدول شماره 89-4: آزمون مقایسه میانگین جامعه با عدد فرضی برای تاثیرپذیری از ترس از آینده 242
جدول شماره 90-4: آزمون مقایسه میانگین جامعه با عدد فرضی برای تاثیرپذیری از ترس از آینده به تفکیک مرد و زن 243
جدول شماره 91-4: آزمون همبستگی پیرسون برای تاثیرپذیری از ترس از آینده و میزان مهریه به سکه 244
جدول شماره 92-4: آزمون همبستگی تفکیکی برای تاثیرپذیری از ترس از آینده و میزان مهریه به سکه 244
جدول شماره 93-4: آزمون مقایسه میانگین جامعه با عدد فرضی برای تاثیرپذیری از اجبار اجتماعی 245
جدول شماره 94-4: آزمون مقایسه میانگین جامعه با عدد فرضی برای تاثیرپذیری از اجبار اجتماعی به تفکیک مرد و زن 246
جدول شماره 95-4: آزمون همبستگی پیرسون برای تاثیرپذیری از طیف اجبار اجتماعی و میزان مهریه به سکه 247
جدول شماره 96-4: آزمون همبستگی تفکیکی برای تاثیرپذیری از طیف اجبار اجتماعی و میزان مهریه به سکه 247
جدول شماره 97-4: آزمون مقایسه میانگین جامعه با عدد فرضی برای تاثیرپذیری از چشم و همچشمی 248
جدول شماره 98-4: آزمون مقایسه میانگین جامعه با عدد فرضی برای تاثیرپذیری از چشم و همچشمی به تفکیک مرد و زن 249
جدول شماره 99-4: آزمون همبستگی پیرسون برای تاثیرپذیری از طیف چشم و همچشمی و میزان مهریه به سکه 250
جدول شماره 100-4: آزمون همبستگی تفکیکی برای تاثیرپذیری از طیف چشم و همچشمی و میزان مهریه به سکه 250
جدول شماره 101-4: آزمون مقایسه میانگین جامعه با عدد فرضی برای تاثیرپذیری از طیف همرنگی با جماعت 251
جدول شماره 102-4: آزمون مقایسه میانگین جامعه با عدد فرضی برای تاثیرپذیری از همرنگی با جماعت به تفکیک مرد و زن 252
جدول شماره 103-4: آزمون همبستگی پیرسون برای تاثیرپذیری از همرنگی با جماعت و میزان مهریه به سکه 253
جدول شماره 104-4: آزمون همبستگی تفکیکی برای تاثیرپذیری از همرنگی با جماعت و میزان مهریه به سکه 253
جدول شماره 105-4: آزمون مقایسه میانگین جامعه با عدد فرضی برای تاثیرپذیری از آگاهی حقوقی 254
جدول شماره 106-4: آزمون مقایسه میانگین جامعه با عدد فرضی برای تاثیرپذیری از آگاهی حقوقی به تفکیک مرد و زن 255