هموگلوبین گلوکوزیته، کانون کنترل سلامت

1-5-فرضیه های تحقیق
– آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر تاب‌آوری بیماران دیابتی تاثیر دارد.
2- آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر کانون کنترل سلامت بیماران دیابتی تاثیر دارد.
3- آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر سلامت عمومی‌بیماران دیابتی تاثیر دارد.
4- آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر کنترل هموگلوبین گلوکوزیته بیماران دیابتی تاثیر دارد.
1-6- تعاریف نظری متغیر‌ها
1-6-1- تعریف مفاهیم:
1-6-1-1- تعریف نظری:
مدیریت استرس: مدیریت استرس به مجموعه تکنیک‌ها و روش‌هایی اطلاق می‌شود که برای کاهش استرس تجربه شده توسط افراد یا افزایش توانایی آنها در مقابله با استرس‌های زندگی به کار گرفته می‌شوند (دوازده امامی، روشن، محرابی، 1388).
مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی – رفتاری: انواع گوناگون آرمیدگی، تصویرسازی و دیگر تکنیک‌های کاهش اضطراب را با رویکرد‌های شناختی – رفتاری معمول، مانند بازسازی شناختی، آموزش مقابله‌ی موثر، آموزش ابرازگری و مدیریت خشم ترکیب کرده است(آنتونی،1388).
تاب‌آوری: تاب‌آوری به فرایند پویای انطباق مثبت با تجربه‌های تلخ و ناگوار اطلاق میشود (لاتار، چیچتی ومستن، 2001، به نقل از؛ بشارت).
کانون کنترل سلامت: درجه اعتقاد فرد به این امر است که سلامت او تحت کنترل عوامل درونی است یا عوامل بیرونی (حاتملوی سعد آبادی، 1390).
سلامت عمومی: سلامت عمومی‌به عنوان عملکرد سازگار فرد در محیط پیرامون وی تعریف می‌شود که می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلف، جسمانی، روانی و اجتماعی قرار گیرد (ون دیکسهورم و وایت 2005).
هموگلوبین گلوکوزیته: هموگلوبین گلوکوزیته، پروتئینی است که از لحاظ بالینی مهمترین نشانگر کنترل قند خون شناخته شده است.
دیابت: دیابت تغییری دائمی‌در شیمی‌داخلی بدن است که نتیجه آن وجود گلوکز بسیار زیاد در خون می‌باشد (رودی دبلیو، 1385).
دیابت نوع یک: در دیابت نوع یک سلول‌های انسولین ساز به طور ناگهانی توسط بدن از بین می‌روند و در نتیجه دیابت ظاهر می‌گردد.این نوع دیابت، کمتر افراد بالای 30 سال را مبتلا می‌کند. این بیماری در کودکان و نوجوانان شایع تر است. (رودی دبلیو، 1385).
دیابت نوع دو: شایع ترین نوع دیابت است؛ تا جایی که نزدیک به 90 درصد دیابتی‌ها به دیابت نوع دو مبتلا هستند. افرادی که به این نوع دیابت مبتلا هستند مقاومت به انسولین دارند و در نتیجه بدن آنها نمی‌تواند از انسولین به خوبی استفاده کند. در این بیماری انسولین تولید شده از پانکراس به خوبی عمل نمی‌کند (رودی دبلیو، 1385).
1-7-تعاریف عملیاتی متغیرها
مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری: این برنامه، یک مداخله‌ی ساخت یافته‌ی 10 جلسه‌ای است که هفته‌ای یک بار به مدت 2 الی 5/2ساعت برگزار می‌شود(آنتونی،1388).
تاب‌آوری: منظور از تاب‌آوری نمره کسب شده در پاسخ به پرسشنامه مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون ( CD-RISC، 1984) می‌باشد.
کانون کنترل سلامت: منظور از کانون کنترل سلامت نمره کسب شده آزمون در پاسخ به پرسشنامه کانون کنترل سلامت MHLC والستون است.

نوشته ای دیگر :
محدودیت در آربیتراژ و نظریه چشم انداز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری