هوش هیجانی، مقدمه

ارزش پایگاه
ارزش راحتی
ارزش خودمختاری
سبک سازگاری
شکل 2-4 مدل مفهومی تحقیق (کاتز و هری، 2014)
2-7- تبیین مدل مفهومی پژوهش
کاتز و هری (2014) معتقدند هوش هیجانی بر سازگاری شغلی کارکنان تأثیرگذارند. کوپر گزارش داد افرادی که به‌طور مؤثر احساساتشان را با اطمینان به کار می‌برند، به شغل‌های موفق بیشتری دست پیدا می‌کنند. همچنین در درک نقش مهم احساسات در شغل، محققان هوش هیجانی را به‌عنوان متغیری مهم برای موفقیت و سازگاری شغلی معرفی کردند (جعفری و قمی، 1389).
هوش هیجانی و سازگاری شغلی از ویژگی‌های پنهانی (عاطفی –شناختی) رفتار هستند که می‌توانند به‌وسیله آموزش، مشاوره و مربی‌گری بهبود یابند (ساویکاس و همکاران،2012). همچنین میشیل (1973) در پژوهش دیگری به این نتیجه رسید که سازگاری شغلی توسط هوش هیجانی پیش‌بینی می‌شود. این فرضیه روی تحقیقاتی استوار است که نشان ‌می‌دهد افرادی باهوش هیجانی بالا، دارای عملکرد انطباقی بیشتری هستند (شات و همکاران، 2009).
بنابراین آگاهی بیشتر از احساسات و استفاده از ظرفیت بیشتر برای یکپارچه سازی تجربه احساسی بافکرها و عمل‌ها باعث سازگاری بیشتر با شغل و شرایط آن می‌شود (برون و همکاران،2003; امرلینگ و چرنیس، 2003).
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
3-1- مقدمه
پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب نمود. در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن‌ها به یافته‌ها تحت عنوان «روش شناسی» یاد می‌شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است (مقیمی،1385). در این فصل به معرفی و بحث پیرامون روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار گرد‌آوری داده‌ها، روایی و پایایی پرسشنامه، نرم‌افزارها و امکانات استفاده شده در امر پژوهش و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شده است.
3-2- روش پژوهش
روش‌های تحقیق مختلفی وجود دارد که استفاده از هریک از روش‌های تحقیق بسته به ماهیت کار و متغیرهای موردبررسی، توصیه می‌شود. روش تحقیق در علوم رفتاری با توجه به ملاک‌های هدف تحقیق، نحوه گردآوری داده‌ها، نحوه اجرا مشخص می‌گردد.
3-2-1- روش پژوهش برحسب هدف
ازنظر هدف تحقیقات به انواع کاربردی، بنیادی و توسعهای تقسیمبندی میگردد. تحقیقات کاربردی پژوهشهایی هستند که در پی یافتن راهکارهایی برای مسائل مبتلابه جامعه آماری میباشند. تحقیقات توسعهای در پی افزودن دانش محقق و تحقیقات بنیادی در پی بسط و گسترش تئوریهای موجود در یک‌رشته علمی است (بازرگان و همکاران، 1388). تحقیق حاضر قصد دارد تا به «بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری شغلی در شهرداری یزد» بپردازد و درنتیجه ازنظر هدف، یک تحقیق کاربردی است.
3-2-2- روش پژوهش برحسب نحوه گردآوری اطلاعات
تحقیقات علمی برحسب گردآوری اطلاعات به دودسته تقسیم می‌شوند: 1) تحقیقات آزمایشی 2) تحقیقات توصیفی. ازآنجاکه هدف تحقیق توصیفی توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های موردبررسی است (بازرگان همکاران، 1388)، تحقیق حاضر ازنظر گردآوری داده‌ها و اطلاعات و روش تجزیه‌وتحلیل یک تحقیق توصیفی و غیرآزمایشی است که سعی پژوهشگر بر این است تا یک مسئله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد طی فرآیند تحقیق پاسخ دهد.
همچنین نوع پژوهش از حیث مکانی به میدانی، کتابخانه‌‌ای و آزمایشگاهی تقسیم‌شده است (دانایی‌فرد، الوانی و آذر، 1388). این پژوهش از این منظر در بخش اول (ایجاد مدل مفهومی) از نوع پژوهش‌های کتابخانه‌ای و پس‌ازآن از نوع پژوهش‌های میدانی است.