هوش هیجانی و سلامت، رضایت شغلی کارکنان

Arrows 3D . Recycle symbol isolated on white background

ب: «آیا بین هوش هیجانی و رضایت شغلی بهورزان دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان رابطه وجود دارد؟»
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
کشورهای پیشرفته صنعتی جهان، هزینه های گسترده ای را به منظور بررسی تغییرات سالانه رضایت شغلی کارکنان خود پرداخت می کنند. تغییرات سالانه رضایت شغلی کارکنان آنها در منابع مربوط موجود است. پرداخت چنین هزینههایی توسط کشورهای مذکور نشان می دهد که رضایت شغلی موضوع بسیار با اهمیتی است که متأسفانه در کشور ما، به صورت عملی، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. برای دستیابی به بهره وری مدرن، وجود رضایت شغلی نیز ضروری است. رضایت شغلی یکی از عوامل مؤثر بر افزایش عملکرد کارکنان است. حداقل می توان به صراحت بیان کرد که کارکنان ناراضی، عملکرد پیوسته مطلوبی نخواهند داشت. نبود رضایت شغلی باعث افزایش غیبت، ترک خدمت، جابه جایی، سوانح حین کار و حتی کاهش رضایت از زندگی و مانند اینها می شود.(قربانی و همکاران، 1388).
مشاغل مختلف در محیط های مختلفی انجام می گیرند و عوامل متعددی از جمله رضایت کلی از شغل، رضایت از درآمد، رضایت از محیط فرهنگی شغلی و رضایت از روابط با همکاران که در محیط کار بر سلامت افراد مؤثر هستند. عوامل بسیاری نیز باعث بر هم خوردن سلامت روان افراد می شوند که از جمله آنها می توان به عدم رعایت عدالت، فراهم نبودن فرصت های شکوفایی برای افراد و وجود توجه به سلامت روان در، تبعیض های غیرمنطقی اشاره نمود تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی فردی، اجتماعی و شغلی حائز اهمیت بوده و یکی از زمینه هایی که توجه به سلامت روان در آن حائز اهمیت است، شغل و حرفه است.(هاشمی نظری، 2005).
استوار و خاتونی(1387)، در تحقیق خود به بررسی رابطه بین هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در یک کارخانه پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که بین متغیرهای هوش هیجانی و رضایت شغلی و همچنین هوش هیجانی و تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد.
گولریوز، گانی، میسکی آیدین، آسان در پژوهشی که هدف آن تأثیر هوش هیجانی و ابعاد آن بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران بود، دریافتند که هوش هیجانی به گونهی شایان توجهی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی مرتبط می شود.(گولریوز، گانی، میسکی آیدین، آسان، 2008).
نتایج پژوهش کوزترک و دنیز حاکی از وجود رابطهی معنادار میان هوش هیجانی و رضایت شغلی است.(کوزترک و دنیز، 2008).
در پژوهشی که هدف آن ارزیابی روابط بین هوش هیجانی، کارایی مدیریت و تعهد رضایت شغلی در آموزش و پرورش بود، نتایج حاکی از آن بودند که هوش هیجانی بر تعهد و رضایت، کارایی معلمان تأثیری مثبت دارد.( لرد نگلو 2008).
رضایت شغلی بخشی از رضایت از زندگی است. چون شغل یک بخش عمده از زندگی می باشد، بنابراین رضایت شغلی بر رضایت کلی انسان از زندگی تأثیر می‌گذارد. مزایای حاصل از رضایت شغلی معلمان به همه افراد جامعه و شهروندان این مرز و بوم خواهد رسید. معلم راضی، شادابی و مسرت را از مدرسه به خانه و جامعه منتقل می کند. بنابراین می توان با توجه به مسئولیتهای اجتماعی و مقدار پولی، که در سایه وجود رضایت شغلی نصیب جامعه خواهد شد از این پدیده دفاع کرد(حسینزاده و همکاران، 1381). رضایت و عدم رضایت شغلی پیامدهای متفاوتی دارد. رضایت شغلی باعث افزایش بهره‌وری و روحیه، سلامت فیزیکی و ذهنی، رضایت از زندگی، سرعت در آموزش مهارتهای جدید شغلی و تعهد‌ سازمانی می‌شود. در حالیکه عدم رضایت شغلی باعث افزایش تشویش، غیبت، تأخیر کاری، ترک خدمت، فعالیت اتحادیه‌ای (شکایت، اعتصاب) و بازنشستگی زودرس می‌گردد. همچنین افزایش تعهد سازمانی نتایج مطلوب سازمانی نظیر تمایل به بقاء، نیت باقی ماندن، حضور(عدم غیبت)، حفظ کارمند و عملکرد شغلی بهتری را به دنبال خواهد داشت.(مقیمی،1377).
سانوسی اوتمن و انوگراه در پژوهشی که در سال 2009 با عنوان بررسی ارتباط تعهد و موفقیت شغلی و نقش واسطهای تعهد در ارتباط با هوش هیجانی- موفقیت شغلی انجام دادند به این نتیجه رسید که، افراد دارای هوش هیجانی بالا تعهد بیشتری نسبت به شغل خود دارند.
با توجه به آنچه در مطالب بالا بیان گردید و نتایج تحقیقات نشان داد ضرورت انجام تحقیقی در زمینه رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی یا سلامت روان بهورزان دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان احساس میگردد. از سوی دیگر، با توجه به بررسیهای بعمل آمده تاکنون چنین موضوعی در ایران انجام نگرفته است لذا نتایج این تحقیق میتواند مورد استفاده وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، مراکز بهداشت استان، شبکههای بهداشت، مراکز بهداشت و سازمان های مربوطه قرار گیرد.
1-4- اهداف تحقیق
هدف کلی این پژوهش عبارتست از:
«تعیین رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان»
اهداف ویژه پژوهش حاضر عبارتند از :
تعیین رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
تعیین رابطه بین رضایت شغلی و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
تعیین رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
تعیین رابطه بین ابعاد هوش هیجانی و رضایت شغلی بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.