– پیش بینی هوش هیجانی دانشآموزان براساس سطوح تئوری ذهن؛
– ارائه تصویر روشنی از تئوری ذهن دانشآموزان دبستانی؛
– ارائه تصویر روشنی از هوش هیجانی دانشآموزان دبستانی.
سؤالهای پژوهش
– آیا بین تئوری ذهن مقدماتی (سطح یکم) با هوش هیجانی دانشآموزان رابطه وجود دارد؟
– آیا بین اظهار اولیه یک تئوری ذهن واقعی (سطح دوم) با هوش هیجانی دانشآموزان رابطه وجود دارد؟
– آیا بین جنبههای پیشرفتهتر تئوری ذهن(سطح سوم) با هوش هیجانی دانشآموزان رابطه وجود دارد؟
– سهم هریک از سطوح تئوری ذهن در پیش بینی هوش هیجانی دانشآموزان چه میزان است؟
متغیرهای پژوهش
متغیر ملاک: هوش هیجانی
متغیرهای پیش بین: تئوری ذهن و سطوح سه گانه تئوری ذهن شامل تئوری ذهن مقدماتی (سطح اول)، نمود اولیه از تئوری ذهن واقعی (سطح دوم)، و جنبههای پیشرفته تر تئوری ذهن (سطح سوم).
تعریف مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه
تئوری ذهن
تعریف نظری: توانایی نسبت دادن حالتهای ذهنی یعنی نیات، احساسات، خواستهها و باورها به خود و دیگران و درک این که حالات ذهنی دیگران میتواند متفاوت از حالات ذهنی خود فرد باشد اصطلاحاً تئوری ذهن نامیده میشود(خانجانی و هداوند خانی، 1388). علاوه بر این بارون کوهن (2000)، تئوری ذهن را توانایی استنباط حالتهای ذهنی مانند مقاصد، خاطرات، باورها، و استفاده از آن برای درک و پیش بینی رفتار خود و دیگران میداند. به اعتقاد وی تئوری ذهن منظومهای از انواع حالات ذهنی است که در ارتباط متقابل با یکدیگر است. فلاول(1999) معتقد است«که تئوری ذهن دارای سه سطح است که عبارتند از: سطح نخست تئوری ذهن که همان شکلگیری ذهن مقدماتی است که به بازشناسی عواطف و وانمودسازی مربوط است، سطح دوم که در آن یک تئوری ذهن واقعی، ولی اولیه شکل گرفته است و شامل درک باور غلط است، و سطح سوم که جنبههای پیشرفتهتر تئوری ذهن نظیردرک باور غلط ثانویه، درک شوخی و قضاوتهای پیچیده را در بر میگیرد.
تعریف عملیاتی: میزان تئوری ذهن در پژوهش حاضر نمرهای است که آزمودنیها(دانشآموزان) از آزمون تئوری ذهن استرنمن و همکاران (1999) کسب میکنند.
میزان تئوری ذهن مقدماتی در پژوهش حاضر نمرهای است که آزمودنیها(دانشآموزان) از خرده مقیاس اول آزمون تئوری ذهن استرنمن و همکاران (1999) کسب میکنند.
میزان اظهار اولیۀ یک تئوری ذهن واقعی در پژوهش حاضر نمرهای است که آزمودنیها(دانشآموزان) از خرده مقیاس دوم آزمون تئوری ذهن استرنمن و همکاران (1999) کسب میکنند.
میزان جنبههای پیشرفتهتر تئوری ذهن در پژوهش حاضر نمرهای است که آزمودنیها(دانشآموزان) از خرده مقیاس سوم آزمون تئوری ذهن استرنمن و همکاران (1999) کسب میکنند.
هوش هیجانی
تعریف نظری: از نظر مایر و سالوی (1993)، هوش هیجانی شامل توانایی دریافت دقیق، ارزیابی و بیان هیجانات، توانایی دستیابی به احساساتی که فکر را تسهیل کند و توانایی شناسایی هیجان و تنظیم هیجانات به منظور رشد عقلانی است (نقل از اکرامی، 1380).
بار آن (2001)، در تعریف خود از هوش هیجانی آن را مجموعهای از مهارتها، استعدادها و تواناییهای غیر شناختی میداند که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش میدهد (نقل از دهکردی 1386).
تعریف عملیاتی: میزان هوش هیجانی در پژوهش حاضر نمرهای است که آزمودنیها(دانشآموزان) از پرسشنامه هوش هیجانی شوت (1998)کسب میکنند.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
شناخت اجتماعی