وضعیت میزان تحصیلات، کارآفرینی سازمانی

Abstract 3d rendering futuristic dots and lines. computer geometric digital connection structure. Futuristic black abstract grid. Plexus with particles. Intelligence artificial

جدول4-4-2-4-جدول ضرایب رگرسیونی مدل 1 (اهداف چالش برانگیز، مباحثه و زمان ارائه ایده)……………………………………………………………………………………………………………………………………185
جدول4-5-1-آماره های آزمون همبستگی اسپیرمن و تا و bکندال مربوط به رابطه بین سن و جو خلاقانه………………………………………………………………………………………………………………………………..186
جدول4-5-2-آماره های آزمون همبستگی اسپیرمن و تا و bکندال مربوط به رابطه بین سن و کارآفرینی دانش ……………………………………………………………………………………………………………………………..187
جدول4-5-3-آماره های آزمون همبستگی اسپیرمن و تا و bکندال مربوط به رابطه بین سابقه کار و جو خلاقانه……………………………………………………………………………………………………………………………….188
جدول4-5-4-آماره های آزمون همبستگی اسپیرمن و تا و bکندال مربوط به رابطه بین سابقه کار و کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………….189
جدول4-5-5-آماره های آزمون همبستگی اسپیرمن و تا و bکندال مربوط به رابطه بین میزان تحصیلات و جو خلاقانه………………………………………………………………………………………………………………………………..190
جدول4-5-6-آماره های آزمون همبستگی اسپیرمن و تا و bکندال مربوط به رابطه بین میزان تحصیلات و کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………191
جدول4-5-7-آماره خی-دوپیرسون، بین سطوح دو متغیر جنسیت و جو خلاقانه…………………………………..193
جدول4-5-8-آماره خی-دوپیرسون، بین سطوح دو متغیر جنسیت و کارآفرینی دانش ………………………….194
جدول4-5-9-آماره خی-دوپیرسون، بین سطوح دو متغیر وضعیت تاهل و جو خلاقانه…………………………….195
جدول4-5-10-آماره خی-دوپیرسون، بین سطوح دو متغیر وضعیت تاهل و کارآفرینی دانش ……………………………………………………………………………………………………………………………….196
جدول4-6-1-جدول محاسبات آماری تحلیل لگ خطی رابطه بین سه متغیر جو خلاقانه، کارآفرینی دانش و جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………..197
جدول4-6-2-جدول محاسبات آماری تحلیل لگ خطی رابطه بین سه متغیر جو خلاقانه، کارآفرینی دانش و وضعیت تاهل……………………………………………………………………………………………………………………….198
جدول4-6-3-جدول محاسبات آماری تحلیل لگ خطی رابطه بین سه متغیر جو خلاقانه، کارآفرینی دانش و سن…………………………………………………………………………………………………………………………………….198
جدول4-6-4-جدول محاسبات آماری تحلیل لگ خطی رابطه بین سه متغیر جو خلاقانه، کارآفرینی دانش و سابقه کار ……………………………………………………………………………………………………………………………..199
جدول4-6-5-جدول محاسبات آماری تحلیل لگ خطی رابطه بین سه متغیر جو خلاقانه، کارآفرینی دانش و میزان تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………………………199
جدول4-6-6-آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین جو خلاقانه کارکنان و کارآفرینی دانش در رده میزان تحصیلات فوق دیپلم و پایین تر ………………………………………………………………………………200
جدول4-6-7-آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین جو خلاقانه کارکنان و کارآفرینی دانش در رده میزان تحصیلات لیسانس و بالاتر ……………………………………………………………………………………..201
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1-1-درصد فراوانی وضعیت جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………………137
نمودار4-1-2-درصد فراوانی وضعیت تاهل آزمودنی ها………………………………………………………………….138
نمودار4-1-3-درصد فراوانی وضعیت سن آزمودنی ها…………………………………………………………………..139
نمودار4-1-4-درصد فراوانی وضعیت سابقه کار آزمودنی ها……………………………………………………………140
نمودار4-1-5-درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها…………………………………………………..141