ویژگی‌های جمعیت شناختی، ویژگی‌های جمعیت شناختی

به منظور بررسی اثربخشی روش‌های درمانی مورد نظر، نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری در دسترس پس از مراجعه به مراکز درمان روان‌شناسی و روانپزشکی و دریافت تشخیص اختلال وسواس فکری و عملی توسط روانپزشک یا روان‌شناس بالینی، در چهارگروه درمانی قرارگرفتند. به دلیل مراجعه‌ی تدریجی بیماران به مراکز مشاوره، تکمیل اعضای مورد نیاز هر گروه نیازمند زمان نسبتاً طولانی بود. از این رو امکان گمارش تصادفی نمونه‌ها در گروه‌های درمانی وجود نداشت. درواقع به چند دلیل انتظار طولانی مدت برای به دست آوردن تعداد نمونه‌ی کافی برای چهارگروه و سپس گمارش تصادفی آنها در چهار گروه درمانی امکان پذیر نبود. نخست وجود محدودیت زمانی برای انجام پژوهش، دوم احتمال افت نمونه‌ها در طی این مدت و مراجعه‌ی آنها به سایر مراکز درمانی و سوم اینکه به انتظار گذاشتن طولانی مدت افراد نیازمند درمان به منظور تکمیل نمونه‌های مورد نیاز در گروه‌های درمانی مختلف از نظراخلاقی امکان‌پذیر نبود.
درضمن مداخله‌ی درمانی، به ویژه در گروه رفتاری – فراشناخت با افت آزمودنی‌ها(به دلیل مسافرت و بیماری) همراه بود که با توجه به شروع جلسات درمانی امکان جایگزینی وجود نداشت. اما با توجه به اینکه در نمرات پیش‌آزمون این افراد حذف شد دخالت افت آزمودنی‌ها در اعتبار پژوهش مهار گردید.
حضور نمونه‌ها در گروه‌های مداخله مستلزم داشتن ملاک‌های ورود و عدم وجود ملاک‌های خروج بود.
ملاک‌های ورود نمونه‌ها شامل موارد زیر بود:
الف) دارا بودن ملاک‌های تشخیصی اختلال وسواس فکری و عملی مطابق ملاک‌های DSM-IV-TR
ب) وجود وسواس عملی به منظور دردست داشتن ملاک عینی جهت بررسی نتایج درمانی
ج) داشتن شرط سنی 65- 18 سال
د) سطح تحصیلات و هوش کافی در حد داشتن توان درک و به کارگیری روش‌های درمانی مورد نظر
ملاک‌های خروج که مانع قرارگرفتن مراجعین درگروه‌های درمانی می‌شدند عبارت بودند از:
الف) داشتن علایم روان‌پریشی و اختلالات ناشی از سوء مصرف مواد
ب) دریافت درمان‌های مختلف روان‌شناختی و درمان‌های مبتنی بررویکردهای مذهبی در طی یک سال قبل از ارجاع با مراجعه برای درمان
ج) عدم تمایل درمان ‌جو به ادامه‌ی درمان
ویژگی‌های جمعیت شناختی و بیماری شناختی نمونه‌ها در جدول زیر ذکر شده است.
جدول (3-2) اطلاعات جمعیت شناختی و بیماری شناختی چهار گروه آزمایشی
گروه‌ها
متغیرها رفتاری رفتاری – شناختی رفتاری – فراشناختی دارویی
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
جمعیت شناختی جنس زن 12 80 12 80 11 100 6 54/54
مرد 3 20 3 20 0 0 5 45/45