ویژگی بررسی شده مهارتهای ارتباطی، مهارت روابط صمیمانه با دیگران

جدول4-6- سابقه کار کارکنان………………………………………………………………………………………………………….146
جدول4-7- سمت شغلی کارکنان…………………………………………………………………………………………………….147
جدول4-8- میزان درآمد…………………………………………………………………………………………………………………..147
جدول4-9- وضعیت استخدام……………………………………………………………………………………………………………148
جدول4-10- اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………149
جدول4-11- عدالت سازمانی………………………………………………………………………………………………………….149
جدول4-12- ویژگی شخصیتی برون گرا………………………………………………………………………………………..150
جدول4-13- ویژگی شخصیتی درون گرا……………………………………………………………………………………….150
جدول4-14- ویژگی شخصیتی سودا گرا………………………………………………………………………………………..151
جدول4-15- ویژگی شخصیتی اجتماعی………………………………………………………………………………………..151
چ
جدول4-16- ویژگی شخصیتی هنرمند…………………………………………………………………………………………..152
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول4-17- مهارت ارتباط کلامی…………………………………………………………………………………………………..153
جدول4-18- مهارت ارتباط غیرکلامی……………………………………………………………………………………………..154
جدول4-19- مهارت روابط صمیمانه با دیگران………………………………………………………………………………..154
جدول4-20- مهارت سازگاری با دیگران………………………………………………………………………………………….155
جدول4-21- ویژگی بررسی شده مهارتهای ارتباطی……………………………………………………………………….156
جدول4-22- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای ارتباطی و برون گرا…………………………………157
جدول4-23- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای ارتباطی و درون گرا……………………………….159
جدول4-24- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای ارتباطی و سودا گرا………………………………..160
جدول4-25- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای ارتباطی و اجتماعی………………………………..161
جدول4-26- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای ارتباطی و هنرمند……………………………………162
جدول4-27- ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارتهای ارتباطی و اعتماد سازمانی………………………163

نوشته ای دیگر :
ار تباط بین اختلاف و کارکرد سازمانی