ویژگی های دموگرافیک، جمعیت شناختی

Business infographics. Circular arrow

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….203
5-1.یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..203
5-1-1.یافته های مربوط به متغیرهای ویژگی های دموگرافیک(جمعیت شناختی)……………………………………..203
5-1-2.نتایج فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………..204
5-1-2-1.نتایج فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………204
5-1-2-2.نتایج فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………….204
5-1-3.تحلیل های لگ خطی………………………………………………………………………………………………………..205
5-1-4.رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………………..205
5-2.بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………………………….206
5-3.محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………211
5-4.پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………211
5-4-1.پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………….211
5-4-2.پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………213
5-4-3.پیشنهادهایی به پژوهشگران آینده…………………………………………………………………………………………213
5-5.خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………214
پیوستها
پیوست1………………………………………………………………………………………………………………………………….216
پیوست2…………………………………………………………………………………………………………………………………..218
پیوست3…………………………………………………………………………………………………………………………………..221
پیوست4…………………………………………………………………………………………………………………………………..225
پیوست5…………………………………………………………………………………………………………………………………..233
پیوست6…………………………………………………………………………………………………………………………………..235
پیوست7…………………………………………………………………………………………………………………………………..237
پیوست8…………………………………………………………………………………………………………………………………..238
منابع ومأخذ