ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیتی

– عدالت سازمانی
عدالت سازمانی بیانگر ادراک کارکنان از برخورد های منصفانه در کار است که خود به شناسایی سه جزء متفاوت عدالت سازمانی یعنی عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی منجر گردیده است.
18
ویژگی های مورد بررسی در عدالت سازمانی عبارتند از : منزلت و پرستیژاجتماعی، ارزیابی سالانه کارکنان، رویه های و مقررات یکسان برای افراد در سازمان می باشد .
– وضعیت استخدام
نوع استخدامی که افراد در ابتدای ورود به سازمان، توسط سازمان و با توجه به نیاز سازمان مشخص می شود. رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی بودن افراد را نشان می دهد .
– تحصیلات
مقدار و میزان علم و دانشی است که هر فرد می تواند آن را فرا گیرد که منجر به اخذ مدارک در مقاطع مختلف تحصیلی می شود.
– قومیت
هنجارها و ارزشهای فرهنگی که اعضای یک گروه معین را از دیگران متمایزمی کنند. افراد متعلق به گروه و قوم خاصی بودن مثلاً فارس، ترک، کرد، لر، عرب و …. می باشد.
– ارباب رجوع
منظور هر شخصی که به عنوان مشتری جهت کسب یا دریافت خدمات دولت در زمینه امور مربوط به صنعت هواپیمایی به شرکت هواپیمایی ایران مراجعه می کند.
– شخصیت
شخصیت، مجموعه پایدار و ثابتى از صفات و خصوصیات و گرایشهایى است که وجوه اشتراک و اختلاف فرد را با دیگران مشخص می کند.
– شخصیت برون گرا
نگرش برون‌گرایانه، انسان را به سوی دنیای عینی بیرون سوق می‌دهد.چنین افرادی برطبق قواعد انعطاف‌ناپذیری زندگی می‌کنند. این افراد بی قرار و خوش بین هستند. همچنین مردم آمیزو هیجان طلبند و فعالیتهای اجتماعی را به فعالیتهای انفرادی ترجیح می دهند. ویژگی های برون گرایی مورد بررسی در این تحقیق عبارتنداز : با اعتماد به نفس، جاه طلب، پرانرژی، بلند پرواز است .
– شخصیت درون گرا
19
نگرش درون‌گرایانه، او را متوجه دنیای درون خود می‌نماید. این افراد از تفکرخود بازداری کرده و شدیداً هیجانی هستند. آن‌ها از ارزش‌ها، اصول اخلاقی و آداب و رسومی که آموخته‌اند، دست برنداشته و از آن‌ها پیروی می‌کنند و به طور غیرمعمول نسبت به انتظارات و عقاید دیگران حساس هستند. آن‌ها احساسات و هیجان‌های خود را سرکوب کرده، در تمام جنبه‌های زندگی خود واقع‌گرا هستند. درونگرا به فعالیتهای فردی علاقه مند بوده و نیازمند تفکرند. به آرمانهای خود بها می دهند و سعی می کنند به آن آرمانها برسند. این افراد همراهی با کتاب را به همراهی با مردم ترجیح می دهند و عموماً مردم گریزند. منظم و جدی و درکارهای خود احساس مسئولیت می کنند.
ویژگی های درون گرایی مورد بررسی در این تحقیق عبارتنداز : کمرو، بی ریا، سرسخت و کاری، سازگار است.
– شخصیت سوداگرا
شخصی که وظیفه شناسی بالایی دارد، مسئول، سازمان یافته، مستقل و مصمم است. آنهایی که امتیاز پایینی دارند در این بعد قرار نمی گیرند افرادی حواس پرت، سازمان نیافته و غیرقابل اطمینان هستند. کارهایی را ترجیح می دهد که جنبه حرف زدن و گفتاری داشته باشد تا بتواند با قدرت بیان خود دیگران را تحت تأثیر قرار دهند. ولی ویژگی شخصیتی افراد سوداگرا مورد بررسی در این تحقیق عبارتنداز: خلاق، مبدع، کنجکاو و مستقل می باشد .
– شخصیت اجتماعی
این بعد به گرایش افراد برای احترام گذاشتن به دیگران باز می گردد. افرادی که توافق زیادی با دیگران دارند هماهنگ، خونگرم و قابل اعتماد هستند . افرادی که امتیاز پائینی در موافقت با دیگران دارند، خونسرد، ناموافق و مخالف هستند. افرادی که روحیه کمک کردن و برقراری ارتباط با دیگران در آنها دیده می شود، افراد اجتماعی هستند که ویژگی های شخصیتی مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از : خونگرم، صمیمی، همیار و فهیم می باشد .
– شخصیت هنرمند