ویژگی های فردی، ریسک سیستماتیک

Abstract science. Network and innovation. Businessman holding brain in circle global network connection communication and data exchanges worldwide on modern interface background. Networking and technology concept

ویژگی های فردی گردشگران از قبیل جنسیت، ملیت، هدف سفر و داشتن تجربه ی قبلی سفر به ایران، ادراک آن ها از میزان ریسک سفر به ایران را تحت تاثیر قرار داده است، اما سن تاثیری بر ادراک از ریسک نداشته است. گردشگرانی که برای دیدار دوستان و بستگان خود به ایران سفرکرده بودند نسبت به سایر گردشگران ریسک بیشتری را درک می کردند.
اورین و همکاران
2011
مدل مدیریت ریسک در صنعت گردشگری
بسیاری از ریسک های صنعت گردشگری، در دراز مدت یا کوتاه مدت، سودآوری گردشگری و حتی گاهی بقای آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. در این تحقیق به دو الگوی تصمیم به سفر و مدیریت تعطیلات توجه شد. که در الگوی اول که رابطه با تصمیمات گردشگران به سفر است، اپراتورهای تور با اطلاعات ضعیف خود ممکن است ریسک از دست دادن گردشگران را به وجود آورند. در الگوی دوم که در رابطه با مدیریت تعطیلات است که در واقع ایجاد پایگاه هایی که اطلاعات مورد نیاز گردشگران را به خوبی تعریف نماید. اصلاح اطلاعات ناقص، کاهش ریسک اطلاعات و در نهایت ایجاد یک مدل منطقی پیشنهاد شد. توجه به ریسک های مختلف توسط اپراتورهای تور با تاکید بر نیاز به یک مدل مدیریت ریسک کارآمد در صنعت گردشگری مورد توجه قرار گرفت
تی سای و چن
2011
مدل ارزیابی ریسک پذیری صنایع گردشگری در برابر بلایای طبیعی
نتایج نشان داددر این نواحی میزان ریسک پذیری به علت وقوع بلایای طبیعی بسیار است. از سوی دیگر ازدحام گردشگران در هر فصل در یک مکان ثابت نیز میزان ریسک پذیری را افزایش می دهد. بسیاری از ارزیابی ها جهت کاهش خطرات حاصل از بلایای طبیعی با هزینه و زمان بسیار همراه است. بنابراین ما باید مدلی طراحی کنیم تا هزینه و زمان در آن کمترین حد ممکن باشد.
بکن و همکاران
2013
ارتباطات گردشگری بر ساختار مدیریت بحران به منظور کاهش ریسک
بطور کلی یافته ها نشان می دهد که ضعف در گردشگری نورتلند نیاز به شناسایی و برنامه ریزی مدیریت ریسک دارد.بر اساس این دیدگاه یک الگو برای ارتباط بین جمعیت گردشگران و مدیریت ریسک پیشنهاد شد. برنامه های پیشنهاد شده برای طرحهای خاصی از گردشگری مورد توجه قرار گرفت. همچنین با افزودن ارزش به مدیریت ریسک با توجه به عدم مدیریت ریسک سیستماتیک گردشگری، اهداف بلندمدت پایدار جهت رونق گردشگری مورد توجه قرار گرفت
استیلیدز و همکاران
2014
طراحی بر روی رویکرد تاثیرات سه گانه گردشگری (اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و زیست محیطی) و اتخاذ یک رویکرد غیر ضروری جهت اندازه گیری درک ساکنین
نتایج بر نیاز به یک ارزیابی انعطاف پذیرتر و ساکن محورتر از تاثیرات گردشگری تاکید داشته، آشکار می سازد که ادراک مطلوب تر تاثیرات سه گانه ذکر شده منجر به حمایت بیشتر می گردد. به علاوه در حالی که تصویر مکان ساکنین به طور زیاد در مطالعات گردشگری نادیده گرفته شده، یافته های اصلی این بررسی اهمیت آن را در شکل دهی ادراک تاثیرات گردشگری ساکنین همانند سطح حمایتشان آشکار می سازد
جرالد
2015