و ادبیات موضوع، بورس اوراق بهادار تهران

در این فصل مبانی نظری پژوهش (در رابطه با دو موضوع اصلی حاکمیت شرکتی و مدیریت سود)، جنبه ی نوآوری پژوهش و پیشینه ی پژوهش اعم از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از ایران تشریح شد. واژگان کلیدی در این پایان نامه از جمله حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، مدیریت سود و اقلام تعهدی به طور کامل شرح داده شد. در فصل بعد به روش های گردآوری اطلاعات و آزمون فرضیه های پژوهش می پردازیم.
فصل سوم

روش پژوهش
3-1 مقدمه
یکی از مهم ترین مراحل هر تحقیق علمی، تدوین روش انجام آن است. اگر یک تحقیق از مبانی نظری بسیار قوی برخوردار باشد و دادههای آن به صورت دقیق و کامل گردآوری شده باشند، اما از روش تحقیق مناسبی برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده نشده باشد، نتایج تحقیق چندان قابل اتکا نخواهند بود. به همین دلیل، برای رد یا عدم رد فرضیات هر تحقیق، لازم است که شیوه و روش تحقیق مناسب اتخاذ شود. در این شرایط است که یافتههای تحقیق قابل اتکا بوده و میتوان از نتایج آن برای تصمیمگیری استفاده کرد (عرب مازار یزدی و شاکر، 1372). تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین درصد مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییرات در حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی، دارایی های ثابت و حجم موجودی های کالا، در بورس اوراق بهادار تهران است و رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، بررسی داده های ترکیبی می باشد.
پژوهش حاضر، به لحاظ ماهیت و روش در گروه پژوهش های همبستگی قرار می گیرد. این تحقیقات براى کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام مى‌پذیرد؛ درصورت وجود رابطه، به تعیین نوع و میزان رابطه می پردازد. همچنین از آنجایی که این پژوهش می تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، پژوهش کاربردی محسوب می شود. رشد و ارتقای یک محصول یا فعالیت، آزمودن امکان تحقق مفاهیم نظری و حل تنگناها، مشکلات و مسائل موجود در موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های واقعی از اهداف پژوهش های کاربردی می باشد.
3-2 فرضیه ها و مدل های پژوهش
با توجه به مبانی نظری و ادبیات موضوعی پژوهش که در فصل دوم ارائه گردید، فرضیه های پژوهش به شکل زیر ارائه می شوند:
فرضیه اول: بین اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی و مالکیت نهادی رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی و مالکیت نهادی رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب دارایی ثابت و مالکیت نهادی رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب موجودی کالا و مالکیت نهادی رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
جهت آزمون فرضیه های اول تا چهارم تحقیق، به ترتیب از مدل های (3-1) الی (3-4) استفاده می‌شود:
3-1
3-2
3-3
3-4
که در آن ها:
: درصد مالکیت نهادی که برابر درصد سهام تحت تملک سهامداران با ماهیت حقوقی است.
: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی
: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی