پایان نامه ارشد درمورد نرخ موثر مالیات

اﺧﺘلاف ﺑﻴﻦ ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل اﺑﺮازی ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻗﻄﻌﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎی 82 ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﺧﺘلاف ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت اﺑﺰاری و قطعی در ﮔﺮوه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺑﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪدرﻫرﮔﺮوهﺷﺮﻛﺖﻫﺎدرﺻﺪ اﺧﺘلاف ﺑﻴﻦ ﺳﻮد ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت اﺑﺰاری و ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﺸﯿﺪی فرد(1388) ، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻗﺎﻧﻮنﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺎرضات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦآﻧﻬﺎﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣـﻮاد ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺻـلاﺣﯿﻪ ﻫـﺎﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎﯾﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮنﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﺪ.
فصل سوم :
روش تحقیق
3-1) مقدمه
روش علمی، به فرآیندی اطلاق می شود که از طریق آن، پژوهشگر ابتدا به صورت استقرایی با بهره گرفتن از مشاهدات خود، فرضیه یا فرضیه هایی را طراحی می کند؛ سپس با توجه به اصول استدلال قیاسی، به بررسی کاربرد منطقی فرضیه می پردازد. در نتیجه می تواند با کمک فرضیه تدوین شده، رابطه بین متغیرها را پیش بینی کند.چنانچه این پیش بینی با اطلاعات جدید سازگار باشد، مجدداً فرضیه مورد پژوهش آزمون می شود تا تایید یا رد شود(دلاور، 1378).
دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسیدرست صورت پذیرد.به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق.
در این فصل به توضیح در مورد روش شناسی تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری و روش آزمون آماری برای سنجش فرضیه ها می پردازیم.
3-2) تعریف پژوهش
در مباحث علمی، غالباً مفاهیم پژوهش و روش علمی به صورت مترادف به کار برده می شوند.هرچند بین این دو واژه وجوه مشترک معنایی وجود دارد، ولی تفکیک آن ها موجب تشخیص اختلاف بین آن ها خواهد شد. پژوهش، روندی رسمی تر، منظم تر و قوی تر از روش علمی است.پژوهش مجموعه فعالیتهای منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است.معمولاً پژوهش منجر به نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می شود.پژوهش به طور کلی بر کشف اصول عمومی وکلیت ها تاکید دارد و ویژگی های کلی مجموعه مورد بررسی را به دست می دهد. پژوهش، جستجوی ماهرانه، منظم و دقیق در پدیده ها است(دلاور،1371).
پژوهش علمی را می توان چنین تعریف کرد، “فرآیندی که به کمک آن می توان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می رسند، کشف نمود”. در روش علمی ابتدا مدل ها یا نظریه هایی که به نظر می رسد ماهیت پدیده را تبیین می کنند، قبول می شود، سپس نتیجه های منطقی از مدل پذیرفته شده استخراج و آن ها را با توجه به نتایج یافته های واقعی می سنجند، مدل تعریف می شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می یابد. ویژگی های فرآیند کسب آگاهی به اندازه زمینه های پژوهش متفاوتند(آذر و مؤمنی، 1389).
3-3) فرضیه سازی و ملاک های انتخاب فرضیه
فرضیه سازی فرآیندی است که طی آن پژوهش گر، رابطه ی احتمالی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل خود را پیش بینی می کند. پژوهش گر در این مرحله براساس تئوری یا تئوری های انتخاب شده در چارچوب نظری پژوهش به شیوه های قیاسی، فرضیه سازی را انجام می دهد و بر اساس فرضیه های پژوهش به طراحی مدل تحلیلی می پردازد(ساعی، 1381).

ساعی معتقد است که یک فرضیه ی خوب باید دارای ملاک های زیر باشد:
1-فرضیه ها باید با نظریه های انتخاب شده مرتبط باشند.
2-فرضیه ها باید دقیق، مشخص و جزئی باشند؛ یعنی، فرضیه ها نباید دارای مفاهیمی باشند که آزمون پذیر نباشند.
3-فرضیه ها باید دارای مرجع تجربی باشند؛ یعنی نباید از مفاهیم انتزاعی غیرقابل اندازه گیری در فرضیه استفاده شود.
4-فرضیه ها باید قابلیت پذیرفتن گزاره های مخالف را که از لحاظ نظری قابل بازبینی اند، داشته باشند(همان مآخذ، 1381).
3-4) فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی:
فرضیه اول:فرار مالیاتی بر بدهی شرکت تاثیرمعنی‌داری دارد.

 
 
فرضیه های فرعی:
فرضیه دوم : ترکیب اعضای غیر موظف هیأت مدیره یک شرکت بر بدهی شرکت تاثیرمعنی‌داری دارد.
فرضیه سوم :در شرکت هایی که ترکیب اعضای غیر موظف هیأت مدیره در هیأت شان بیشتر است فرار مالیاتی بر بدهی شرکت تاثیر معنی‌داری دارد.
3-5) نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق
اولین گام برای آزمون فرضیه های پژوهش، ارائهی تعریف دقیق و مناسبی از متغیرهایی است که امکان اندازهگیری خصوصیات مورد توجه در این پژوهش را میسر میسازد. متغیر یک مفهوم است که میتواند مشاهده یا اندازهگیری شود. این اندازهگیری ممکن است به صورت کمییا کیفی انجام شود. متغیر کمی به متغیری گفته میشود که از نظر کمی تغییر میکند و تفاوتهای ناشی از این تغییرات با استفاده عدد ثبت میشوند. به بیان دیگر، متغیرهای کمی متغیرهایی هستند که انسان میتواند برای آنها واحد و مبدا اندازهگیری تعیین کند. متغیر کیفی به متغیری اطلاق میشود که تفاوت ناشی از تغییرات آن کیفی است و برای ثبت آن ممکن است از روش های دیگری غیر از عدد استفاده شود. به بیان دیگر، متغیر کیفی، متغیری است که محقق توانایی اندازهگیری آن را ندارد و ویژگی آن را نمیتواند به صورت مستقیم به وسیلهی ارقام ریاضی نشان دهد. برای ثبت مشاهدهها یا اندازهگیریهایی که از این متغیر میشود، از حروف الفبا یا کد استفاده میشود ( علی دلاور، 1384).
علاوه بر این، متغیرها بر اساس نقشی که در تحقیق بر عهده دارند، به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم میشوند. متغیر مستقل به متغیری گفته میشود که از طریق آن، متغیر وابسته تبیین یا پیشبینی میشود. در واقع این متغیر توسط پژوهشگر اندازهگیری، دستکارییا انتخاب میشود. متغیر وابسته، متغیری است که مشاهده یا اندازهگیری میشود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و برآورد شود.
3-5-1) متغیر های وابسته
متغیر وابسته دراین پژوهش، بدهی شرکت (DEBT) است .که از لگاریتم طبیعی بدهی های شرکت استفاده می کنیم.
3-5-2) متغیر مستقل
فرار مالیاتی شرکت(TAG): برایاندازه گیری فرار مالیاتی شرکتاز نرخ موثر مالیاتی (ETR)استفاده میکنیم.در این پژوهش به پیروی از دیرینگ و همکاران(2008)، این گونه از نرخ موثر مالیاتی (ETR)استفاده می کنیم.( هانلون و هتزمن،2010).
که در رابطه فوق Total Tax Expence کل هزینه مالیات شرکت در سال مزبور وPre TaxIncome بیانگر سود قبل از مالیات شرکت می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره(outBider): عبارتست از نسبت تعداد اعضای غیرموظف
Dering (2008)
Hanllon&Hetezmen(2010)
هیأت مدیره به کل اعضای آن.
متغیر کنترلی:
درآمد عملیاتی (OI ):از صورت سود و زیان استخراج می شود. شرکتی با درآمد بالاتر ممکن است ترجیح دهد از یک درجه بالاتر یا پایین تر اهرم عمل کند. (بایون 2008) . درجه پایین تر اهرم از درآمدهای متراکم بالاتر که به طور خودکار کاهش دهنده اهرم هستند یا از اهرم محدود کننده شرکت برای حفاظت از امتیازی که مسئول تولید این درآمدهای بالا است ناشی می شود ، در حالی که اهرم یک درجه بالاتر ممکن است توانایی شرکت برای پرداخت بدهی از جریان نقدی درآمدهایش را منعکس کند (بایون 2008).
نسبت ارزش بازار به دفتری (MB) : که از نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری دارایی ها بدست می آید. MB بالاتر نشانه گزینه های جذاب رشد آینده است که شرکت ها با محدود کردن درجه اهرمشان تمایل به حفظ آن دارند. (آدام و گویال 2008).
انداز شرکت(LNA) : عبارتست از لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها شرکت. شرکت های بزرگتر تمایل به داشتن اهرم بیشتر (احتمالا به این علت که آنها شفاف تر هستند ) و نوسانات دارایی کمتر و یا توانایی برای فروش پیامدهای مربوط به چنین بدهیهای بزرگی تمایل دارند به طوری‌که هزینه‌های ثابت استقراض عمومی منع کننده نیستند .(بایون 2008).
استهلاک مجموع دارایی ها(DEP) :هزینه استهلاک دارایی ها از یادداشت های همراه صورت های مالی قسمت توضیحی دارایی ها بدست می

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *