پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : بازده مورد انتظار-فروش و دانلود فایل

دانلود پایان نامه

به‌مصرف در مؤسسات تولیدی یا بازرگانی به‌صورت بلندمدت هدایت می‌شود. ارزشگذاری یکی از موضوعات اساسی در حوزه های مدیریت مالی و سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری می توانند عایداتشان را حداکثر کنند، بدین منظور باید از مدل های ارزش گذاری و عوامل مؤثر بر آن ها استفاده کنند. پیش بینی می شود نتایج این تحقیق برای ادبیات مدیریت مالی برحسب مدل قیمت گذاری دارایی مقایسه ای برای توضیح تغییرات بازده سهام مورد انتظار موثر باشد، خصوصاً مطالعه و بررسی مدل قیمت گذاری سه عامله و چهار عامله که باعامل چولگی و کشیدگی توسعه داده می شوند. در ایران بر روی مدل چهار عامله تا کنون بررسی دقیق و جامعه ای انجام نشده است و با مدل های پیشین مقایسه نگردیده است تا به اهمیت این مدل پی برده شود. با انجام این تحقیق مشاهده می شود که بهترین مدل در حال حاضر برای توضیح بازده بازار سهام در بورس تهران همین مدل قیمت گذاری چهار عامله با افزودن کشیدگی است.

1-6 فرضیه های پژوهش

فرضیه تحقیق عبارت است از یک تصور ذهنی، بیانی حدسی، یک حکم موقتی در مورد روابط بین دو یا چند ‏متغیر و یا احتمالی که محقق در مورد نتایج ویژه تحقیق، پیش از آزمایش و تجربه، پیش‌بینی می‌کند و یا موقتاً ‏قبول می کند. به عبارت دیگر، فرضیه تحقیق پاسخی آزمایشی به یک پرسش است، یک گمان و حدس بخردانه‌ای ‏است که باید برای تأیید درستی یا نادرستی آن در بوته آزمایش گذاشته شود. فرضیه در حقیقت راه حل پیشنهادی پژوهشگر برای حل مسئله است. به همین دلیل تدوین یک فرضیه ‏مناسب بستگی به چگونگی بیان مسئله دارد. ‏(مروت،آزادبخت1355)
فرضیه تحقیق این است که با افزودن چولگی و کشیدگی در شاخص مدل قیمت گذاری دارایی چهار عامله (FFPM) در یک دوره ی کوتاه مدت این مدل قابلیت و توانایی بالاتری برای توضیح تغییرات بازده سهام نسبت به سایر مدل های قیمت گذاری دارایی دارد.
1-7 روش شناسی پژوهش
این تحقیق از جمله تحقیقات زمینه ای پس رویدادی است. هدف تحقیقات پس رویدادی، بررسی روابط علت و معلولی از طریق مطالعه نتایج موجود و زمینه قبلی به امید یافتن علت عمل انجام شده است. در این تحقیق بعد از محاسبه آمار توصیفی متغیر ها ابتدا با بهره گرفتن از آزمون t&F در سه مدل اصلی مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM)، مدل قیمت گذاری سرمایه ای سه عامله فاما و فرنچ(TFPM) و مدل قیمت گذاری سرمایه ای چهار عامله کارهارت که با افزودن کشیدگی و چولگی به مدل های مذکور در مجموع به 9 مدل رسیده آزمون همبستگی متغیرها را در این 9 مدل با بهره گرفتن از پرتفوی شرکتها انجام می دهیم و در نهایت ضریب تعیین متغیر ها را در این 9 مدل محاسبه کرده تا بهترین مدل براساس بالاترین ضریب تعیین انتخاب گردد. متغیر اندازه شرکت از لگاریتم کل دارایی های شرکت بدست می آید ودر نسبتBE/ME ( ارزش دفتری) BE ( ازجمع کل حقوق صاحبان سهام که در تراز نامه عنوان شده است حاصل می‌شود و ارزش بازار سهام (ME) از ارزش بازار (قیمت تابلو ) در تعداد سهام بدست می آید.شرکتهایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام BE/ME بزرگتری دارند احتمالاً ریسک بیشتری هم خواهند داشت، زیرا با یک شوک در بازار مقدار ME مساوی BE و یا نزدیک به BE خواهد شد. پس منطقاً می‌توان اینگونه حدس زد که BE/ME بزرگتر ریسک بیشتری را به همراه دارد و ریسک بیشتر مستلزم بازده بیشتر است و برای محاسبه بتا، اختلاف میزان نرخ بازده ی سهام را درمقایسه بانرخ بازده ی بازار (نرخ بازده ی شاخص) محاسبه می‌کنند. هرچه بتای یک سهم خاص ازعددیک فاصله بگیرد، به معنای تفاوت بیشتر ریسک آن سهم درمقایسه باریسک کل بازاراست. بنابراین سرمایه‌گذاری درسهام مزبور ریسکی بیشتراز ریسک کل بازار را به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند.
1-7-1 شکل گیری پرتفوی
پرتفوی بازار شامل چندین قلم دارایی پرریسک است که در سیستم اقتصاد بین الملل وجود دارد در این سیستم هر قلم دارایی متناسب با کل ارزش بازار سهم است (در رابطه با کل ارزش سایر همه دارایی ها) معمولا این نوع پرتفوی را پرتفوی مبتنی بر ارزش می نامند.
معیار عامل اندازه شرکت سهام ها با بهره گرفتن از سرمایه گذاری بازار از کوچکتر به بزرگتر تقسیم می شوند. برای جداکردن نمونه به دو گروه کوچک و بزرگ از مقدار میانه استفاده می شود. سپس نمونه ها هر سال بر مبنای نسبت ارزش دفتری به بازار و معیار کم ، متوسط و زیاد طبقه بندی می شوند.
معیار نسبت BE/ME زیر 30% LOW، 40% MEDIUM وبالای 70% HIGH و معیار WML بیش از 30% افزایش قیمت متوسط سهم به عنوان سهام برنده تلقی می شود، درحالی که سی درصد کاهش قیمت متوسط، سهام بازنده تلقی می شود. دامنه ی بین سهام برنده وسهام بازنده (40%) سهام بی طرف تلقی می شود.
1-7-2 روش گرد آوری اطلاعات
در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است در بخش کتابخانه ای مبانی نظری پژوهش در کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین استخراج شده است و دربخش میدانی پژوهش برای جمع آوری داده ها از بانک اطلاعاتی ره آورد نوین 3 و وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سایت کدال، www.rdis.ir، www.tsetmc.com استفاده شده است تا داده های ترازنامه، سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای دوره های مورد نظر گردآوری شود همچنین به منظور قابلیت اتکای بالای اطلاعات مالی تلاش زیادی انجام شده تا این اطلاعات از صورت های مالی حسابرسی شده استخراج شوند. این اطلاعات در نرم افزار excel نسخه 2007 مرتب و سازماندهی می شوند و سپس برای آزمون فرضیه و تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از روش panel data از نرم افزار Eviewes استفاده می گردد.
1-8 متغیر های پژوهش
متغیر وابسته تحقیق بازده مورد انتظار یک دارایی (اوراق بهادار) یا به عبارتی ERi Rf که بازده اضافی شرکت نسبت به بازده بدون ریسک است و متغیر های مستقل؛ کشیدگی، چولگی، بتا، SMB، HML، WML می باشند.
1) بتای بازار(): ضریب ریسک سیستماتیک سهم در بازار بورس(MKT)
2)HML: تفاوت بین میانگین ساده بازده دو پورتفوی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام بالاو میانگین ساده بازده دو پورتفوی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام پایین است.( LOW, MEDIUM, HIGH)
3) SMB: تفاوت بین متوسط نرخ بازده شرکتهایی با اندازه کوچک و نرخ متوسط بازده شرکتهایی با اندازه بزرگ (BIG,SMALL)
4) WML: تفاوت بین نرخ متوسط بازده پورتفوی سهام برنده (SMALL/BIG WINNER & WINNER)ونرخ متوسط بازده بازنده پورتفوی سهام(SMALL/BIG LOOSER & (LOOSER است. (WINNER,NEUTRAL,LOOSER)
1-9 کاربران پژوهش
گروه های مختل
ف استفاده کننده از مدل های مختلف قیمت گذاری سرمایه ای از قبیل سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، مدیریت جهت اتخاذ تصمیم های اقتصادی و افزایش توانایی آنها برای شناخت عوامل تاثیر گذار بر روند بازده سهام به اطلاعاتی در مورد علل تغییر دارایی ها و بدهی ها، توضیح تغییرات روند بازده سهام، تخمین بازده مورد انتظار سهام، برآورد هزینه سرمایه، نتایج معاملات و آثار رویداد ها و شرایط برخاسته از محیط نیاز دارند این گروه های استفاده کننده عبارت اند از :
مدیران شرکتها
سهامداران
سرمایه گذاران بالفعل وبالقوه
تحلیل گران مالی
اعتبار دهندگان و تامین کنندگان مالی
1-10 قلمرو پژوهش
1-10-1 قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش 100 شرکت برترعضو بورس اوراق بهادار تهران است که با توجه به شرایط تشریح شده در ادامه به روش حذفی از میان 417 شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران برگزیده شده است. از این فهرست، بانک ها و موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها و شرکتهای بیمه (به دلیل ماهیت متفاوت آنها از دیگر واحدهای تجاری) و آنهایی که فعالیتی در این دوره ی زمانی نداشته اند، حذف می شوند. فهرست شرکتهای مذکور در نگاره4-1 فصل چهارم درج گردیده است.
1-10-2 قلمرو زمانی پژوهش
به لحاظ زمانی اطلاعات شرکت های فوق از تاریخ 1/1/86 لغایت 29/12/89 جمع آوری شده و مورد استفاده قرار گرفته است و به دلیل اینکه اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی منتهی به 29/12/90 شرکتها حداقل پنج ماه بعد از پایان سال مالی مذکور منتشر می گردد و در زمان اجرای تحقیق در سازمان بورس تهران منتشر نشده بود این سال از دوره ی زمانی پژوهش حذف گردید.
1-10-3 قلمرو موضوعی پژوهش
از نظر محتوی و موضوعی، قلمرو این پژوهش تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM، TFPM، FFPM در بورس اوراق بهادارتهران می باشد.
1-11 ساختار پژوهش
ساختار نگارش پژوهش با توجه به استاندارد های موجود به شرح زیر می باشد :
فصل اول : کلیات پژوهش
فصل دوم : چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم : روش شناسی پژوهش
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری و پیشنهاد ها
در پایان پیوست ها و منابع آورده شده است.
فصل دوم
چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه

مدل قیمت گذاریی دارایی سرمایه ای مدل تک عاملی که تنها عامل بتا را جاگزین ریسک معرفی می نماید بر پایه پیش بینی های رفتار سرمایه گذاری ریسک گریز، یک حالت تعادل میان ریسک وبازده مورد انتظار برای هر سهم قائل است، مدل قیمت گذاری دارایی فاما و فرنچ مدل چند گشتاوری است که هدف اصلی در مدل های چند عاملی یافتن برخی از تاثیرات غیر بازاری است که منجر به حرکت توام سهام با یکدیگرمی شود، مدل قیمت گذاری چهارعامله کارهارت بیان می کند که نرخ خیلی زیاد بازده سهام از یک پورتفوی بازار می تواند با سه عامل و مدل هایی که به عنوان تکرار متغیر های ریسک مرتبط با مقدار اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار(B/M) و یک گشتاور دیگر طراحی می شود، توضیح داده شود – چولگی برابر با گشتاور سوم نرمال شده است. چولگی در حقیقت معیاری از وجود یا عدم تقارن تابع توزیع می باشد. برای یک توزیع کاملاً متقارن چولگی صفر و برای یک توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر بالاتر چولگی مثبت و برای توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر کوچکتر مقدار چولگی منفی است.(جانسون و همکاران، ۲۰۰۱( – کشیدگی برابر با گشتاور چهارم نرمال شده است، به عبارت دیگر کشیدگی معیاری از تیزی منحنی در نقطه ماکزیمم است(حسنی پاک، 1386). مقدار کشیدگی برای توزیع نرمال برابر 3 می باشد(جانسون و همکاران، 2001( و ضریب تعیین، با محاسبه این ضریب می توان تعیین کرد که چند درصد از کل واریانس Xناشی از واریانس Yاست. این ضریب میزان تغییراتی را که بوسیله یک متغیر برای متغیر دیگر تعیین می شود محاسبه می کند. که فرمول آن عبارت است از ضریب همبستگی پیرسون به توان 2  ضرب در 100 .
2-2 مروری بر ادبیات موضوع

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM) به مدت سی سال بر نظریه مالی حاکم بوده است. این مدل اظهار می کند که بتای بازار به تنهایی برای توضیح بازده سهام کافی است. با این وجود شواهد نشان می دهد که روند بازده سهام نمی تواند صرفاً با مدل قیمت گذارایی دارایی سرمایه ای یک عامله توصیف شود.بنابراین، هدف از این تحقیق این است که عوامل دیگر برای توضیح تغییرات قیمت در بازار بورس سهام به منظور کامل کردن بتا اضافه شوند بازده سهام با چهار متغیرRm-RF، SMB، HML، WML و افزودن چولگی و کشیدگی به مدلها محاسبه می شود.
2-3 مبانی نظری تحقیق
تا به حال، در مورد عوامل مختلف تاثیرگذار بر بازده مورد انتظار سهام، پژوهشهای متعددی انجام پذیرفته است. هر یک از این تحقیقات سعی کرده اند که به بررسی یک یا چند عامل موثر بر بازده مورد انتظار سهام بپردازند. از جمله این عوامل ارزش بازار، اهرم، نسبت سود به قیمت (E/P)، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را میتوان نام برد.
استات من، رزنبرگ، رید و لانستیندریافتند که بین میانگین بازده های سهام شرکتهای آمریکایی با نسبت ارزش دفتری سهام به ارزش بازار ارتباط مثبتی وجود دارد.(استات من1980، رزنبرگ، رید و لاستین 1985)

بانز معتقد بود که اضافه کردن ارزش بازار شرکت در رگرسیون بین بازده و بتای سهام، موجب می شود تا تفاوت بین میانگین بازده سهام شرکتها بهتر تشریح شود. نتایج تحقیقات نشان داد که میانگین بازده های سهام شرکتهای کوچک (با نسبت MEپایین) بتای برآوردی بسیار بالایی دارند و میانگین بازده های سهام شرکتهای بزرگ، بتای پایینی دارند. (بانز 1981)
کیم به بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت سود به قیمت (E/P) بر بازده سهام پرداخت .شرکتها بر اساس ارزش بازار به عنوان اندازه، در ده پرتفوی طبقه بندی شدند که شرکتهای کوچکتر در طبقه اول و شرکتهای بزرگتر در طبقه دهم قرار گرفتند. کیم با بهره گرفتن از رگرسیون به بررسی میزان ارتباط و همبستگی بین اندازه وE/P با بازده پرداخت. او دریافت که میانگین بازده با ارزش بازار رابطه معکوس و با نرخ E/P رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر شرکتهای با ارزش بازار کوچکتر، بازده بالاتری نسبت به شرکتهای با ارزش بازار بزرگتر دارند و همچنین پرتفوی شرکتهای کوچکتری که نرخ E/P پایین تری دارند، نسبت به آنهایی که نرخ E/P بالاتری دارند، دارای میانگین بازده بیشتری است.(KIEM، 1990)

 
 
استفاده از شاخص WML(winner minus looser) برای توضیح بازده سهام توسط جگادش و تیتمان1993 انجام شده است که نشان می دهد پیوستگی هایی بین نرخ های بازده و عملکرد سهام وجود دارد که با پورتفوی بازار، اندازه شرکت وعوامل نسبی توقیف شناسایی نمی شوند. مطالعات قبلی نشان می دهدکه علاوه بر بتای بازار، متوسط نرخ بازده سهام با اندازه شرکت (بنز1981)، نرخ سود به قیمت(بسو 1983) نسبت ارزش دفتری به سرمایه بازار (روسن برگ و همکاران 1985) و رشد فروش گذشته (لکونیشوک و همکاران 1994) مرتبط است. بازده سهام همچنین ویژگی معکوس بلند مدت (دیبونت وتالر1985) و شدت ( حرکت آنی) کوتاه مدت (جگادش و تیتمان 1993) را نشان می دهد.
جگادش و تیتمان(1993، 2001) استدلال می کنند که شواهد مهمی وجود دارد که نشان می دهد عملکرد سهامی خوب یا بد است که یک تا سه سال تغییرات قابل توجهی (خوب یا بد) را برای دوره ی بعدتجربه نکند. در پاسخ به این شرایط، کارهارت( 1997) مدل قیمت گذاری چهار عامله(FFPM) را برای توضیح بازده متوسط سهام با اضافه کردن عامل گشتاوری(WML) در مدل فاما و فرنچ پیشنهاد داد. اگرچه این مدل های چند عامله برای پاسخ دادن به انتقاد های مورد خطاب به مدل تک عامله می آیند، آنها هنوز از مشکل عامل های اضافی که توسط نظریه برانگیخته نمی شوند رنج می برند.
نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که عوامل پیشگفته به تنهای

پاسخی بگذارید