پایان نامه ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتری

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

آیارابطه‏ای بیندویاچندمتغیرکمی(قابلسنجش)وجودداردواگراینرابطهوجوددارداندازهوحدآنچقدراست. (خاکی،1388)

 

3-3 جمع آماوری داده‏ها

الف)روشجمع‏آوری داده‏ها

1ـ مطالعهکتابخانه‏ای: دراینروشمحققاطلاعاتموردنیازومرتبطباموضوعتحقیقخودراازکتاب‏ها وسایرمنابعموجوددرکتابخانه‏ها بدست می‏آورد.

2ـ روشمیدانی: دراینروشپژوهشگربهمنظورکسباطلاعاتازافکارعمومی،عقایدودیدگاه‏هایجامعهآماری(دراینجاجامعهآماریدستاندرکارانصنعتخودرو(ایرانخودرو)دراستانتهران می‏باشند)نسبتبهیکموضوعخاصوازطریقنظرسنجیبررسیخودرابااستفادهازپرسشنامهیامصاحبهبررویعدهقابلتوجهیازاعضایجامعهآماریانجام می‏دهد. (سادئی،1385)

ب)ابزارجمع‏آوری داده‏ها

دراینتحقیقازپرسشنامهجهتجمع‏آوری داده‏ها استفادهشد

نحوهتنظیمپرسشنامه

برایکسبنظراتکارمندانشرکتایرانخودروکهکانوناطلاعاتتحقیقبهحساب می‏آیندازپرسشنامهاستفادهشدتاازهرگونهدخلوتصرفدراطلاعاتجلوگیریبهعملآید. پرسشنامهتنظیمی،حضوریبهکارمندانارائهشدوتوضیحاتلازمدربارهآنانبهپاسخدهندگاندادهشدتابهسوالات
مطرحشدهپاسخبگویند؛اینکاربیشاز26روزادامهداشت. مأنوسبودنکارمندانباسؤالاتپرسشنامهودرکصحیحیکهدررویاروییباآنهامشاهدهگردید،رواییسؤالاتفوقراتأیید می‏نماید. باوجوداینکهپرسشنامهتنظیمشدهبرایگروه‏هایمختلفکارمنداناستفادهگردیدهاستسعیشدهتادراینطراحیسوالاتوبیانمفاهیمآنچنانعملشودکهمشکلیخاصپیشنیایدودرنزدکاربرانمختلفقابل‏استفادهباشددراینبینبرایسنجشرواییپرسشنامه،ازنظراتاساتیدوخبرگاننیزاستفادهشدهاست.

پرسشنامهاستفادهشدهدراینپروژهشامل 2 بخش کلی می­باشدکهبخشاولشاملاطلاعاتمشتریجهتآمارتوصیفیمی­باشدوقسمتدومشاملسؤالاتمربوطبهفرضیه‏ها می­باشد.

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه