پایان نامه ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

باباییضمنتأکیدبررعایتعرضهخودروباقیمتمصوبدرچارچوبشرایطوضوابطموردنظر، بهنمایندگانهشداردادتاازهرگونهدریافتوجوهخارجازقیمتهایابلاغیحذرکنندودراینزمینهدرصورتوجودگزارشاتمستدلبانمایندگانبرخوردلازمصورت می‏گیرد.

باباییتعدادقطعاتبهکاررفتهدرهرخودرورابالغبر3هزارقطعهدانستکهحتییکموردآننیزتولیدمحصولرامختل می‏کندوگفت:تأمینوتدارکصورتگرفتهدرزنجیرهقطعهسازیبهگونه‏ای صورتگرفتهکههرروزشاهدافزایشتولیدخودرووتسهیلقطعاتیدکیدرخدماتپسازفروشبامرتفعشدنموانعناشیازمحدودیتهایبینالملیهستیم.

معاونفروشوبازاریابیایرانخودروتأمیننقدینگیقعطهسازانراازرویدادهایمثبتبرایسازندگانعنوانکردکهبهکمکآنتوانستندعلاوهبرتأمینقبلیموردنیاز، نیازجاریشرکترانیزپوششدهند.

باباییمذاکراتباشرکایخارجیرامطلوبارزیابیکردوگفت:دربرنامهبلندمدتشرکتهمکاریدلفیاینعواملدستهبندیشده‏اند.  درادامهبااستفادهازمدلFCMنمودارهایگرافیکیهدایتشدهعواملترسیم می‏شوندوبااستفادهازایننمودارهاروابطعلتومعلولیمیانمفاهیممورداشارهدرگره‏ها ارائه می‏شودوشبکهروابطمیانعوامل،تحلیلوتبیین می‏گردد.

فتحیوهمکارانش(1389)دراینتحقیقسعیداشته‏اند تابااستفادهازمدلبرنامهریزیاستراتژیکدرسطحسازمان،صنعت،ملیوبینالمللیالگویتحقیقاتتجارتالکترونیکیتنظیمکنند.  لذا،پسازطراحیالگویاولیه(پیشنهادی)،بامراجعهبهتعدادیازتحقیقاتصورتگرفتهدرزمینهطبقهبندیموضوعاتتجارتالکترونیکی،اینالگومورداصلاحوبازنگریقرارگرفتوپنجموردشاخصکلیبرایاندازهگیریضریباهمیتواولویتاینطرح‏ها شناساییگردید.  درمرحلهسوم،مدلموردنظرجهتانجام حذف و اضافات در اختیارخبرگانتجارتالکترونیکیدرکشورقرارگرفتوضریباهمیتشاخص‏هایشناساییشدهدرمرحلهقبل،توسطاینخبرگانتعیینگردید. درمرحلهچهارمپسازتعدیلالگووطراحیالگوینهایی،هریکازطبقاتتحقیقاتیتوسطخبرگانتجارتالکترونیکیبراساسشاخص‏هایمذکورمورداندازهگیریقرارگرفت. نتیجهاینتحقیقطبقهبندیتحقیقاتتجارتالکترونیکیمربوطبههریکازسال‏هاییکبرنامهپنجساله می‏باشد.

روحاللهنوری(1385)دراینپژوهشکهحاصلیکطرحپژوهشیاستتلاش می‏کندپسازتشریحادبیاتبلوغتجارتالکترونیکی،مدلمتناسبباشرکت‏هایصادرکنندهارائهدادهومیزانبلوغتجارتالکترو

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه