پایان نامه ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

درسال86ایران‌خودروموفقبهکسبتندیسبلوریندرجایزهملیکیفیت(EFQM)گردید. خطوطتولیددرسایت‌هایتبریز،سنگالومصرراهاندازیومحصولجدیدسمندسورنبهبازارعرضهشد.

lدرسال87دومینخودروملیایران‌خودروبانامراناطراحیگردید. دراینسالایران‌خودروبعنوانصادرکنندهنمونهکشور،جایزهملیصادراتراکسبنمود. همچنینموفقبهدریافتتندیسبلورینواحدبرترتحقیقوتوسعهکشورگردید.

lدرسال1388، ایران‌خودرونقشچشمگیریدرافزایشتولیدخودرودرکلکشورایفانمودوباتمرکزبرصادراتبرندملی،موفقبهرشد40درصدیصادراتخودروساخته‌شدهازشبکهایران‌خودروگردید. دراینسالاولینخودرومجهزبهفناورینانونیزتوسطایران‌خودروطراحیونمونهسازیگردید.

lدرسال1389رکوردتولید755. 555دستگاهخودروسبکبرایاولینباردرتاریخمنطقهثبتگردیدونزدیکبهنیمیازسهمتولیدخودروسبککشوردراختیارایران‌خودروقرارگرفت. همچنینبنابراعلامسازمانمدیریتصنعتیدرهمایشمعرفیشرکت‏هایبرترایران،شرکتایران‌خودروبهعنواناختیارداشتهباشد،دردستورکارقرارداد. خودرویسواریسمندبهعنواناولینثمرهاینتلاشپسازتولدشعلاوهبراینکهلقبنخستینخودرویملیایرانرابرپیشانیداشت،ورودصنعتخودروایرانرابهدورانیجدیدوروشننیزنویدداد. دورانیکهخروجازمونتاژکاریوایجادبرندهاییجهانیوحضوردربازارهایبینالمللیراگریزناپذیرکرد. برندهایسمندوسورنخیلیسریعبهبازارهایجهانیراهیافتهوبهتدریججایخودرادرمیانسایرخودروهایخارجیبازکردند. برندایرانخودرونیزبااتکابهاینحضوروبابهکارگیریتوانتمامشرکت‏هایتابعهخود،اکنونبانام”ایکو”(IKCO)درعرصهبینالمللیبهبرندیشناختهشدهتبدیلوباحضوردرطبقه بندی‏هایجهانی،هرروزبیشازگذشتهبرارزشآنافزوده می‏گردد. (Http://www.ikco.com/fa/Brand.aspx)

 

2-34گروه صنعتی ایران خودرو

ایرانخودرودرسال1341باهدفتولیدوفروشانواعخودروباناماولیهایرانناسیونالتأسیسشد. بعدازسال‏ها اینشرکتدرپیتوسعهفعالیت‏هایشوباتولید1میلیونخودروسواریوتجاریوبابهکارگیری21هزارنفرنیرویانسانیبهبزرگترینگروهصنعتیدرمنطقهخاورمیانهوشمالآفریقا(MENA)تبدیلشدکهبهفعالیت‏هایصنعتیوخدماتدربخشصنعتخودرو

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)