می 17, 2021

پایان نامه ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

الف)آیاموججدیدتحولاتفناورانه،روش‏هایجدیدیرابرایانجامفعالیت‏هایتجاریایجادکردهاست؟

ب)آیاسازمانپاسخگوینیازهایدایماًدرحالتغییرمشتریان می‏باشد؟

ج) آیاسازمانازفرصت‏هایجدیدناشیازتغییراتاستفادهکردهاست؟و…

2)برعکسکردنزنجیرهارزش

بزرگترینچالشدرکسبوکارالکترونیکیمرتبطکردنفناوریباطرح‏هایجدیدتجاریاست. بهدلیلنیازبهتغییردرفناوریوروندهایتجاری،کاردوبرابر می‏گردد،وقتیفناوریجدیدظاهر می‏شودنیازهاوانتظاراتمشتریهمتغییرمی­کندکهمتعاقبآنبایدطرح‏هایتجاریجدیدیرابرایپاسخگوییبهنیازمشتریایجادکرد.

بایدتوجهداشتکهدراینمیانسازمان‏هاییموفقهستندکهنهتنهاارزش‏هایجدیدرابهخوداضافه می‏کنند،بلکهآنهاراتغییرهم می‏دهند. برایتغییرارزش‏ها مدیرانبایدزنجیرهارزشسنتیراکهدیدیدرونگرادارد(زنجیرهارزشسنتیبهترتیبشامل:

1) شایستگی‏هایهسته‏ای درونسازمانی،

2) فرآیندهای زیرساختاری انعطاف پذیر،

3) محصولات/خدمات،

4) کانال‏ها،

مشتریاناست(معکوسکردهوزنجیرهارزشجدیدراکهدارایدیدیبرونگراست)زنجیرهارزشجدیدبهترتیبشامل:

lنیازهایمشتریان،

lکانال‏هاییکپارچه،

lمحصولات/خدمات،

lفرایندهایزیرساختاریانعطافپذیر

خواهدتوانستدرعرضهرقابتوکسبوکارالکترونیکیموفقشودکهزیرساختارفناوریخودراتقویتکندوازاساسفناوریکههماناینترنتاست‏،استفادهنماید.

2)سرمایه:

مدیرموفقدرعرصهکسبوکارالکترونیکیکسیاستکهزیرساختارسرمایه‏ای سازمانرادرککند،پولموردنیازبرایاستقرارکسبوکارالکترونیکیراباتوجهبهمنابعسازمانتأمینکندوایمنیلازمرابرایسرمایهگذاریدرزمینهکسبوکارالکترونیکیایجادکند.

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه