کارشناسی ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

هایلازمدرجهتاجراییهمهکامپیوترهایکساناستوبهوسیلهآنمی‌توانبهمنبعموردنظردستیافت(اسنل،1379،ص77).

دروازهشبکه(PORTAL)یکصفحهشبکهاستکهدرآنلینک‌هاییبرایرفتنبهسایت‌هایمحتویاخبارمربوطبهموضوع‌هایمختلفوجوددارد. اینصفحاتدارایتعدادزیادیآدرسباموضوع‌هایمختلفهستند. (اسنل،1379،ص97).

خدماتدروازهشبکهاغلبشاملموتورهایجستجوگر،پستالکترونیکی،چت،نقشه‌ها،فروشوگزینه‌هایدیگریبرایمشتریاناست. درواقعدروازه‌هایشبکههدفیبرایتبلیغاتوبازاریابیهستند. مزایایاستفادهازکسبوکارالکترونیک:

  • نزدیکشدنارتباطات؛
  • دستیابیبهبازارهایجدید؛
  • افزایشمیزانفروشوسود؛
  • حذفهزینه‌هاییمانندتهیهکاغذ،چاپ،بروشوروکاتالوگ؛
  • کاهشهزینه‌هایمعاملاتیوتدارکاتی؛
  • بهبودمدیریتبرروابطمصرف‌کننده،عرضه‌کنندهوکارکنان؛
  • کاهشآلودگیمحیطزیست،ترافیکوازدحام.

 

2-18 پذیرش فناوری کسب و کار الکترونیک

پذیرشفناوریکسبوکارالکترونیکتابعیازچندینعاملاست. اینعواملدراکثرمواقعاثرتقویتکنندهدوجانبه‏ای (متقابلی)بریکدیگردارند. روابطبینعملکردصادراتیوپذیرشفناوریکسبوکارالکترونیکدرشکلزیرنشاندادهشدهاست.

شکل 2-4 عملکرد صادراتی و پیوندهای کسب و کار الکترونیکی

مــــوجود می‏بخشدوباارزشگذاریمجدد،راهرابرایانجاممعاملاتتجاریباز

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه