پایان نامه ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

1ـ مدلهایاولیه

اسلاکتردرسال1995بابهرهگیریازروشهایسنتیکسبوکار5مدلدرآمدیبرایسازمانهادرفضایالکترونیکیپیشنهادکرد. اینپنجمدلشاملموارد: دریافتحقعضویت،راهاندازیفروشگاه،تبلیغات،خدماتکامپیوتریوفعالیت‏هایتجاریمتفرقهمیباشد.

فدوادرسال1996دونوعمدلدرآمددیگربهمدلهایاسلاکترافزود. ایندومدلشامل:پشتیبانی(sponsorship)وtimedusageبود. ولیروشهایفوقتمامحوزهکسبوکارتحتوبراپوششنمی­دهند. تیمردرسال1998روشیارائهکردکهبوسیلهآن11مدلمختلفازدرآمدزاییتحتوبراباتأکیدبردوپارامترمیزانخلاقیتوعملکردیکپارچهعرضهنمودکهتوصیفبهتریازکسبوکاردرفضایالکترونیکیارائهمیداد.

 

  1. E-Shop: رأیپیادهسازیبازاریابیبررویوببکاررفتهوبهفروشگاهیاکمپانیاینامکانرامیدهد تابتواندعملیاتسفارشوپرداختخودرابررویوبانجامدهد.
  2. E-Procurement: مزایدهومناقصهالکترونیکیکالاوخدماتراپشتیبانیمیکند.
  3. E-Mall: برایپیادهسازیمکانیزمحراجبصورتالکترونیکیبکارمیرود.

4. E-Auction: شاملمجموعه­ایازفروشگاههایالکترونیکیبودهکهمعمولاًارائهدهندهخدماتمیباشند

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)