پایان نامه ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

نرمافزاررایانه‏ای مورداستفادهSpss می‏باشد. برایمدلسازیامااینروشرا می‏توانبهعنوانمواردخاصیبرایروش‏هایتحلیلعاملیتأییدی،تحلیلرگرسیونچندمتغیری،تحلیلمسیر،مدل‏هایاقتصادیخاصداده‏هایوابستهبهزمان،مدل‏هایبرگشتپذیروبرگشتناپذیربرایداده‏هایمقطعی/طولی،مدلهایساختاریکوواریانسوتحلیلچندنمونهای(مانندآزمونفرضیه‏هایبرابریماتریسکوواریانس‏ها،برابریماتریسهمبستگی‏ها،برابریمعادلاتوساختارهایعاملیوغیره)،نیزبکاربرد. (مسعودی، 1391)

درتحلیلعاملیتأییدی(Confirmatoryfactoranalysis)،پژوهشگربهدنبالتهیهمدلیاستکهفرض می‏شودداده‏هایتجربیرابرپایهچندپارامترنسبتاً اندک،توصیفتبیینیاتوجیه می‏کند. اینمدلمبتنیبراطلاعاتپیشتجربیدربارهساختارداده‏هاستکه می‏تواندبهشکل: ۱)یکتئورییافرضیه۲)یکطرحطبقهبندیکنندهمعینبرایگویه‏ها یاپارهتستهادرانطباقباویژگی‏هایعینیشکلومحتوا، ۳)شرایطمعلومتجربیویا۴)دانشحاصلازمطالعاتقبلیدربارهداده‏هایوسیعباشد.

تمایزمهمروش‏هایتحلیلاکتشافیوتأییدیدرایناستکهروشاکتشافیباصرفهترینروشتبیینواریانسمشترکزیربنایییکماتریسهمبستگیرامشخص می‏کند. درحالیکهروش‏هایتأییدی(آزمونفرضیه)تعیین می‏کنندکهداده‏ها بایکساختارعاملیمعین(کهدرفرضیهآمده)هماهنگهستندیاخیر.

 

3-9 آزمون‏های برازندگی مدل کلی

باآنکهانواعگوناگونآزمون‏ها کهبهگونهکلیشاخص‏هایبرازندگی(Fittingindexes)نامیده می‏شوندپیوستهدرحالمقایسه،توسعهوتکامل می‏باشنداماهنوزدربارهحتییکآزمونبهینهنیزتوافقهمگانیوجودندارد. نتیجهآناستکهمقاله‏هایمختلف،شاخص‏هایمختلفیراارائهکرده‏اند وحتینگارش‏هایمشهوربرنامه‏هایSEMمانندنرمافزارهایlisrel,Amos,EQSنیزتعدادزیادیازشاخص‏هایبرازندگیبهدست می‏دهند. (هومن۱۳۸۴،۲۳۵)اینشاخص‏ها بهشیوه‏هایمختلفیطبقهبندیشده‏اند کهیکیازعمدهترینآنهاطبقهبندیبهصورتمطلق،نسبیوتعدیلیافته می‏باشد. برخیازاینشاخص‏ها عبارتنداز:

 

3-9-1 شاخص‏های GFI وAGFI

شاخصGFI(Goodnessoffitindex)مقدارنسبیواریانس‏ها وکوواریانس‏ها رابهگونهمشترکازطریقمدلارزیابی می‏کند. دامنهتغییراتGFIبینصفرویک می‏باشد. مقدارGFIبایدبرابریابزرگتراز

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)