پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

مطالعهاطلاعاتمفیدیرابرایپژوهشگر،صاحبانکسبوکار‏هایحرفهای،سازمان‏هایکار،محققانآینده،ودیگرانفراهم می‏کند.

 

1-7اصطلاحاتوتعاریفعملیاتی:

کسبوکار:

پیترسنوپلومنبراینباورندکههرتبادلیکهدرآنخریدوفروشصورتگیرد،کسبوکارنیست،بلکهکسبوکار،هرنوعتبادلتکراریوتجدیدشوندهیخریدوفروشاست. (رکابی،حمید1389).

کسبوکارالکترونیک:

بکارگیریفناوریاطلاعاتیکپارچهدرفعالیت‏ها وطراحیمجددفرایند‏هایتجاریونوآوریکاملدرمدل‏هایتجاریتوسطیکشرکتدرفرایندهایدرونی.  (آمیتوزو،2001)

مفهوممشتری:

مشتریان،مردمیاعملیاتیهستندکهمحصولیانتایجیکعملکردرامصرف می‏کنندیابهآنهانیازدارندوازآنهابهره می‏برند. چونهرعملکردیدریکسازمانبهیقیندارایهدفیاست،بنابراین،مشتریانیدارد. (برنیکرهوفودرسلر،1377،ص33)

تحویلبهموقعورضایتمشتری:

امروزهسازمانهایتولیدییاخدماتی،میزانرضایتمشتریرابهعنوانمعیاریمهمبرایسنجشکیفیتکارخودقلمداد می‏کنندواینروندهمچناندرحالافزایشاست. اهمیتمشتریورضایتاوچیــزیاستکهبهرقابتدرسطحجهانیبرمیگردد. تحویلبهموقعمحصولاتیاخدماتازعواملمهمرضایتمندیمشتریانمیباشدکهسازمان‏ها بایستی به آن توجه ویژه‏ای داشته باشند. (جعفریوفهیمی،1379،ص53)

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)