پایان نامه ارشد: نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

) اثراتپیامرسانیتغییراتسود سهامنقدیو

3) اندازهشرکت.

درمدلآنان،بازدهیسودسهامنقدیبعنوانمتغیر جایگزینسیاستتقسیمسوددرنظرگرفتهشدهاست.

در پژوهش واتز و زیمرمن[1](1986) نسبت «ارزشبازاربهارزشدفتری» شرکتبعنوانمتغیرجایگزینفرصت‌هایسرمایهگذاریبکارگرفتهشدهاست؛چراکهانتظارمی‌رودتاشرکت‌های برخوردارازاینفرصت‌ها،تمایلیبهتوزیعسودنداشتهباشند.اینمحققینبرایدستیابیبه معیاریجهتانعکاساثرپیامرسانی،چنینفرضنمودندکهسودهایشرکتتابعگام تصادفیاست؛بدینمعناکهبهترینبرآوردسودآتیشرکتسودفعلیآناست.

آنانتغییراتسودرابه‌عنوانمتغیرجایگزینجهتانعکاساثرپیامرسانی،درمدل لحاظنمودندتااثرپیامآنرابر بازدهنقدیسهامبسنجند.دررابطهبااثراندازهشرکتبر سیاستتقسیمسودنیزاستدلالهایمتفاوتیارائهگردیده استکهاثراندازهشرکتبر توزیعسودرامعکوسیامستقیمبرآوردنمودهاند.بدینترتیبهرچنددلایلمحکمی برایتأثیرگذاریاندازهشرکتوجوددارد،لیکنبرآورداینکهمتغیراندازهچگونه سیاستتقسیمسودرامتأثر می‌سازد،مشخصنیست.درهمینراستا،متغیرفروشبه عنوان متغیرجایگزینبرایاندازهشرکت،درنظرگرفتهشد.

عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود را  به توضیح زیر نیز می توان تقسیم بندی نمود:

مشمول مالیات تصاعدی گردد و سیاست های مالیاتی کشور، امتیازاتی را برای سرمایه گذاران از محل سود تقسیم نشده مستقر کرده باشد، معمولاً سهامداران به تقسیم سود رغبتی ندارند. در قانون مالیات های ایران، سود تقسیم نشده، مشمول نرخ تصاعدی می گردد (ماده 131 قانون مالیات های مستقیم) در مورد سود تقسیم نشده و اندوخته بر اساس قانون مالیات های قبلی 25% مشمول مالیات می گردد ولی بر اساس قانون جدید از ابتدای سال 71 مالیات اندوخته ها و سود تقسیم نشده، مشمول نرخ مالیاتی بر اساس ماده 131 می باشد (البته بر اساس تعداد سهامداران) (رهنمای رودپشتی و همکاران، 1385).

5-محدودیت های قراردادی: قراردادهای منعقده بین واحدهای انتفاعی و اعطاء کنندگان وام، اعتبار و تسهیلات مالی، یا بین واحد انتفاعی و سهامداران ممتاز ممکن می باشد شامل اعمال محدودیت هایی بر فعالیتهای مالی این واحدها باشد تا حقوق و منافع گروههای مزبور حفظ گردد، یکی از محدودیت های متداول این می باشد که پرداخت سود سهام را موکول به تحصیل سود پس از تاریخ استقراض می کند و تنها از محل این سودها می توان سود سهام پرداخت کرد. محدودیت دیگری که در قراردادهای سهام ممتاز مقصود می گردد این می باشد که در صورت قابل انباشت بودن سود سهام ممتاز نمی توان هیچگونه سود سهامی به سهامداران عادی پرداخت کرد مگر این که سود سهام ممتاز دوره جاری وسود سهام ممتاز معوقه دوره های قبل کلاً پرداخت شده باشد (شباهنگ،1374).

[1]Watts & Zimmerman

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه