دانلود ارشد: کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

اینریشهیابی،نهتنهابهتوضیحرفتارشرکت‌هادرگذشته کمکمی‌نماید،بلکهابزاریرابرایپیش بینیحرکت ومسیرآتیآن‌هادراینحوزه فراهممی‌آورد ( همان منبع).

به عقیده روزف[1] (1982) مقولهسیاستتقسیمسودازمنظرتئوریهزینه‌هاینمایندگینیزقابلبحثاست. طبق اینتئوری،هزینه‌های نمایندگیناشیازتضادبالقوه‌ایاستکهمیانمنافعمدیرانو سهامدارانوجوددارد.ازاین رو،زمانیکهمدیرانمالک بخشیازسهامخودرابه سرمایه‌گذارانیکهدرمدیریتشرکتنقشیندارندمی‌فروشند،هزینه‌هاینمایندگی افزایشمی‌یابد.درواقعپرداختدرصدقابلتوجهیازسودیکیازمکانیزم ‌های کنترلیسرمایه‌گذارانجهتتعدیلاینتضادمنافعاست؛

زیراسودسهامنقدی:

1) مدیریتراوادارمی‌سازدتابرایپرداختسودبهاندازهکافیوجهنقدایجادنماید.

2) می‌تواندمدیریتراوادارنمایدتابرایتأمینمالیپروژههایخودبهبازارسرمایه مراجعهنمایدواطلاعاتبیشتریرادر اختیاربازارقراردهد.

3) باعثکاهشجریانوجهنقدمازادیمی‌شودکهبدلیلعدماستفادهمدیریتدر پروژه‌هایسرمایهگذاریسودآور،هدرمی‌رود (جهانخانی و قربانی، 1385).

2-14-2) اهداف سیاست تقسیم سود

پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راه‌ هایی می باشد که شرکت می تواند به آن وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی، تعیین نقشی می باشد که این سیاست در به حداکثر رساندن ثروت سهامداران ایفا می کند. از آن جا که سیاست تقسیم سود تحتدرآمدونرخرشدپیشبینیشدهدرآمد استفادهنمود؛زیرابهاعتقادویشرکت‌هایدرحالرشدیادارایبرنامهرشد،تمایلیبه توزیعسودندارند.

ازآنجائیکههرچهاهرممالیوعملیاتییکشرکتبیشترباشدضریببتایآننیز بیشتراست،لذابتایشرکت بعنوانیکیدیگرازمتغیرهایتحقیقکهرابطهمعکوسیبا توزیعسوددارد،درنظرگرفتهشده می باشد. دررابطهباهزینه‌های نمایندگیهم،درصدسهام سهام دارانداخلیوتعدادسهام‌دارانبه‌عنواندومتغیرجایگزینبکارگرفتهشدند. انتظار می‌رودهرچهمالکیتغیرمتمرکزوپراکنده‌ترباشد،سودبیشترینیزتوزیعگردد.

درتحقیقدیگر،بارکلیوهمکارانش[2] (1995)پسازمطالعاتوبررسیهایمتعدد،سه عاملرابعنوانعواملتعیینکنندهاحتمالیدرسیاستتقسیمسودشرکت‌هاموردبحث قرارمیدهند؛

1) میزانفرصتهایسرمایهگذاری،

[1]Rozeff

[2]Barclayet al

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه