می 7, 2021

پایان نامه : نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

-12) اهمیت ارزیابی کیفیت سود

فرانسیس وهمکاران[1] معتقدند که سرمایه گذاران از کیفیت سود به مقصود تشخیص اطلاعات مربوط به سود بهره گیری می نمایند.” درنتیجه سود، مورد علاقه سرمایه گذاران فعلی و بالقوه می باشد وهمچنین در فرایند قراردادها نیز مورد توجه قرار می گیرد.” (شیپر و وینسنت، 2003)” مطابق با مفهوم سودمندی تصمیم که توسط FASB ارائه گردید، کیفیت سود و بصورت عام تر کیفیت گزارشگری مالی2-مطالعه ارتباط بین سود، وجه نقد و اقلام تعهدی به مقصود اندازه گیری کیفیت سود.

3- اندازه گیری کیفیت سود براساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB

4- تاثیرگذاری تصمیمات به عنوان ملاک اندازه گیری کیفیت سود.

2-13-1)اندازهگیری کیفیت سود براساس ویژگی های سریهای زمانی سود

مفهوم سریهای زمانی مرتبط با کیفیت سود شامل ثبات، قابلیت پیش بینی و تغییر پذیری می باشد. این سه مفهوم با ویژگی های تغییرکردنسود در طول زمان مرتبط می باشند.

ثبات عبارت می باشد از میزان باقیماندن یک تغییر مشخص در یک آینده قابل تشخیص.

قابلیت پیش بینی تابعی از توزیع این تغییرات (مخصوصاً واریانس این تغییرات) در طول زمان می باشد و تغییرپذیری، انحراف تغییرات را در طول زمان اندازه گیری می کند.

“بعضی از محققین ویژگی آگاهی دهندگی[2] را نیز به عنوان یکی از ویژگی های سری های زمانی سود، طبقه بندی نموده اند. ” (هرمنز، 2006) وارفیلد و همکاران[3] آگاهی دهندگی را به عنوان ظرفیت سود برای توضیح بازده سهام تعریف نموده اند. احمد وهمکاران[4] آگاهی دهندگی را محتوای اطلاعاتی سود در ارتباط با سودهای آتی دانسته اند.

2-13-1-1) ثبات سود

گاها”مفهوم ثبات سودرا با مفهوم عدم تغییر پذیری یکی دانسته اند و به سودی با کیفیت اطلاق گردیده که تغییر پذیری نداشته می باشد . ” پایداری یا ثبات به این مساله می پردازد که تاچه حد یک نوآوری (تغییر) خاص در تحقق سودهای آتی باقی می ماند.

لایپ، پایداری را به عنوان خود همبستگی در سود چنین تعریفمی کند:

بدون در نظر گرفتن بزرگی و نشانه های نوآوری سود، ثبات به این مساله می پردازد که نوآوری های دوره جدید، تاچه حد بخش همیشگی سری زمانی سود می شوند؟

سرمایه گذاران می توانند از سری های سود باثبات در ارزیابی های خود بهره گیری کنند. ازنظرآنها سودهای باثبات اهمیت زیادی دارند و بادوام تلقی می شوند، به عبارتدیگر، این سودها زودگذر و موقتی نبوده و حالتی پایدار دارند. هرچه پایداری سود بیشتر باشد ،شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می گردد کیفیت سود بالاتر می باشد. برای ارائه نمونه هایی از سودهای باکه اگر مدیریت سود، باعث افزایش در توانایی پیش بینی گردد، کیفیت سود افزایش می یابد؟ ” (رحیمیان،

[1].  Francis, et al

 

[2]. Informativeness

[3]. Warfield, et al

[4]. Ahmed, et al

 

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه