پایان نامه ارشد: نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

بی دل و همکاران ( 2009 )  در امتداد پژوهش های قبلی و در تحقیقی پیرامون ارتباط کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایه گذاری، به تبیین این موضوع پرداختند که کیفیت بالاتر گزارشگری مالی، کارایی سرمایه گذاری دراقلام سرمایه ای را بر اثر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه عواملی زیرا گزینش نادرست یا خطر اخلاقی، افزایش داده و به کاهش سرمایه گذاری بیشتر و کمتر از حد منجر می گردد . یافته های آنها مؤید این مطلب بود که همبستگی مثبت یا منفی میان کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری، در شرکت هایی که محیط عملیاتی آنها مستعد سرمایه گذاری کمتر از حد یا سرمایه گذاری بیشتر از حد می باشد، بیشتر می باشد .

این نتایج بیانگر آن می باشد که وجود مکانیسمی میان گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می تواند  اصطکاک میان این دو موضوع را که عمدتاً نشات گرفته از خطر اخلاقی و گزینش نادرست بوده، و ( دهقانی فیروزآبادی 1391 ) به مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می باشد. هدف این پژوهش، مطالعه اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین سایر عواملی که می توانند بر سیاست تقسیم سود شرکت ها اثرگذار باشند ، مورد مطالعه قرار گرفته اند . به این مقصود اطلاعات مربوط به 147 شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1385 تا 1389 مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. برای تخمین مدل پژوهش نیز از روش رگرسیون لاجیت بهره گیری شده می باشد . یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی موجود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، تاثیر منفی بر سیاست تقسیم سود شرکت ها دارد . این یافته ، نتایج مدل علامت دهی را تأیید نمی کند . همچنین مدل نهایی این پژوهش نشان داده می باشد که از بین سایر مشخصات شرکت، سودآوری، اندازه و ریسک شرکت بر سیاست تقسیم سود اثرگذار هستند .

( زارع 1391 ) سیاست تقسیم سود و عدم تقارن اطلاعاتی از منظر تئوری علامت دهی را مورد مطالعه و پژوهش قرار داده می باشد. این پژوهش به دنبال مطالعه ارتباط سیاست تقسیم سود و عدم تقارن اطلاعاتی از منظر تئوری علامت دهی می باشد. بر این اساس تعداد 88 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و داده های مربوطه از سال 1382 تا 1390 جمع آوری گردیده می باشد . در این پژوهش به جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون بهره گیری شده می باشد.  نتایج کلی پژوهش حاکی از آن می باشد که سیاست تقسیم سود ( نسبت سود تقسیمی ) با عدم تقارن اطلاعاتی بازار ، ارتباط مثبت و معنادار دارد. یعنی هر چه نسبت سود تقسیمی بالاتر باشد ، عدم تقارن اطلاعاتی نیز بیشتر خواهدبود. همچنین نتیجه پژوهش حاکی از آن می باشد که سرمایه گذاران در بازار، به ویژگی علامت دهی سیاست سود تقسیمی توجهی ندارند و هم جهت بودن یا هم جهت نبودن تغییرات سود هر سهم و تقسیم سود سهام، چندان تاثیرگذار نیست

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه