پایان نامه با کلید واژه های فاصله قدرت، سلسله مراتب، استفاده از زور، حقوق بشر

Growing Business

رشد اقتصادی باید بیشترین اولویت را داشته باشد
6-دولت سهم نسبتا عظیمی از بودجه بر یاری پیشرفت کشورهای فقیر می پردازد
دولت سهم نسبتا کوچکی از بودجه را برای یاری پیشرفت کشورهای فقیر می پردازد
7-دولت سهم نسبتا کوچکی از بودجه را برای تسلیحات صرف می کند
دولت سهم نسبتا عظیمی از بودجه را برای تسلیحات صرف می کند
8-نزاع های بین المللی را باید با مذاکره و مصالحه رفع نمود
نزاع های بین المللی را باید با نشان قدرت برای جنگیدن رفع کرد
9-تعداد نسبتا زیادی از زنان در موقعیت های سیاسی منتخب
تعداد نسبتا کوچک از زنان در موقعیت های سیاسی منتخب
10-آیین های غالب بر تکمیل جنس ها تاکید می کند
آیین های غالب حق ویژه مرد تاکید می کند
11-آزادی زنان یعنی مردان باید سهم مساوی هم در منزل و هم در کار داشته باشند
آزادی زنان یعنی زنان را برای موقعیت هایی بپذیرند که تا کنون تحت اشغال مردان بوده است
منبع: (Hofsted, 1981)

2-14-3) فاصله قدرت
بعد فاصله قدرت نشانگر مفهومی است که اعضای جامعه درخصوص توزیع نابرابرانه قدرت در نهاد ها و سازمان ها دارند.میزان پذیرش این مسئله در یک جامعه نیز از دیگر نمودهای آن است.مردم کشورهایی که در آن ها قدرت بسیار است نظامی سلسله مراتبی را می پذیرند که در آن هرکس جایگاهی دارد که کاملاً تعریف شده است. جوامع دارای فاصله قدرت کم به شهروندان خود امکان تحرک اجتماعی بالا و شرکت در فرایند تصمیم گیری را می دهند. یکی از شرایط مشارکت شهروندان راه اندازی فناوری های ارتباطی مختلف است که این مشارکت را تسهیل می کند. بنابراین می توان گفت که جامعه ای که دارای فاصله قدرت بالایی است نسبت به استفاده از فناوری نگرش منفی دارد (Kovacic, 2005).

جدول 2-6) تفاوت های کلیدی میان جوامع دارای فاصله قدرت کم و بسیار (قاعده کلی، خانواده، مدرسه، کارگاه)
فاصله قدرت کم
فاصله قدرت بسیار
نابرابری میان افراد باید به حداقل برسد
نابرابری میان افراد مورد توقع و مطلوب هستند
باید و تا اندازه ای استقلال بینابین میان افراد قوی تر و ضعیف تر وجود داشته باشد.
افراد قوی تر باید به قوی تر وابسته باشند،در عمل، افراد ضعیف تر را میان وابستگی و وابستگی متقابل متقارن می سازند.
والدین با فرزندان برابری را رعایت کنند.
والدین فرمانبری را به کودکان یاد می دهند
کودکان با فرزندان برابری را رعایت کنند.
کودکان با احترام با والدین رفتار می کنند.
معلم ها توقع پشتکار از دانش آموزان کلاس دارند.
از معلمان انتظار می رود همه ابتکار ها در کلاس را لمس کنند.
از معلم ها انتظار می رود حقایق غیر شخصی را منتقل کند.
معلم ها، افرادی هستند که دانش شخصی را منتقل می کنند.
دانش آموزان با معلمان برابری را رعایت کنند.
دانش آموزان با احترام با معلم ها رفتار می کنند
افراد با سواد تر قدرت کمتری از افراد کم سواد داشته باشند.
هم افراد با سواد و هم افراد کم سواد تقریبا بطور مساوی ارزش های طرفدار استبداد را نشان می دهند.
سلسله مراتب در سازمانها یعنی نابرابری نقش ها ی مستقر شده برای راحتی
سلسه مراتب در سازمان ها، وجود نابرابر میان اعضای بالاتر و پایین تر را منعکس می کند.
غیر متمرکز سازی مشهور است.
متمرکز سازی مشهور است.
محدوده باریک حقوق میان بخش های بالاو پایین سازمان
محدوده وسیع حقوق میان بخش بالا و پایین سازمان
زیر دست ها انتظار به مشورت خواسته شدن را دارند
زیر دست ها توقع دارند که به آنها گفته شود که چه انجام دهند
رئیس ایده آل یک دموکرات کاردان می باشد
رئیس ایده آل یک حاکم مطلق خیر اندیش و یا پدری خوب است.
مزایا و نشان های وضعیت روی درهم کشیده می شود.
مزایا و نشان های وضعیتی برای مدیران مورد توقع و هم مشهور است.
منبع: (Hofsted, 1981)

جدول (2-7) تفاوت های کلیدی میان جوامع دارای فاصله قدرت کم و بسیار (سیاست و عقاید)
فاصله قدرت کم
فاصله قدرت زیاد
استفاده از قدرت باید مشروع و موضوع معیار خوب و بد باشد
قدرت بر حق غالب می شود و هر کس که قدرت دارد، درست و خوب است.
مهارت ها، ثروت، قدرت و مقام لازم نیست که با هم حرکت کنند.
مهارت ها،ثروت، قدرت و مقام باید با هم حرکت کنند
طبقه متوسط بزرگ است.
طبقه متوسط کوچک است
همه باید حقوق مساوی داشته باشند
قدرتمندان دارای مزایا هستند
افراد قدرتمند سعی می کنند صعیف تر از آنچه هستند به نطر برسند
افراد قدرتمند سعی می کنند حتی الامکان موثر بنظر می رسند
قدرت بر اساس موقعیت رسمی – تخصص و توانایی است تا پاداش بدهد.
قدرت بر اساس خانواده یا دوستان، گیرایی و توانایی استفاده از زور است
راه تغییریک سیستم سیاسی از طریق تغییر قوانین (تکامل )می باشد.
راه تغییر یک نظام سیاسی از طریق تغییر افراد در بالا (تکامل)است.
استفاده از خشونت در سیاست خانگی نادر است.
نزاع های سیاسی خانگی مکررا به خشونت ختم می شود
دولت های حزبی بر اساس نتایج اکثریت آراء
دولت های مستقل یا ثروتمند بر اساس پذیرش بعنوان همکار
طیف سیاسی، مرکز قوی و بالهای چپ و راست ضعیف را نشان می دهد
طیف سیاسی در صورت مجاز به آشکار شدن، مرکز ضعیف و بالهای قوی را نشان می دهد
تفاوت های پیامد کوچک در جامعه که بشتر با نظام مالیاتی کاهش می یابد
تفاوت های پیا
مد های وسیع در جامعه بیشتر با نظام مالیاتی افزایش می یابد
غالب شدن نظام های مذهبی و فلسفی بر تساوی تاکید می کند
غالب شدن نظام های مذهبی و فلسفی بر سلسله مراتب و تشکیلات تاکید می کند
غالب شدن ایدئولوژی های سیاسی بر تصمیم قدرت تاکید و ممارست می کند.
غالب شدن ایدئولوژی های سیاسی بر نزاع قدرت تاکید و ممارست می کند
نظریه های مدیریت بومی متمرکز بر نقش کارمندان است.
نظریه های مدیریت بومی متمرکز بر نقش مدیران است.
منبع: (Hofsted, 1981)

2-14-4) اجتناب از عدم قطعیت /اطمینان
بعد پرهیز ناپایدار ناظر به میزان احساس ناراحتی افراد جامعه در برابر بی ثباتی و ابهام است .اعضای جوامع دارای پرهیز ناپایدار بالا خطر امر مجهول، یعنی شرایط فاقد ساختار را کاهش می دهند، در عین حال افراد جوامع دارای پرهیز ناپایدار پایین “اهل ریسک” هستند. پذیرفتنی است که جوامع دارای پرهیز ناپایدار بالا در به کارگیری فناوری ها کند عمل می کنند، حال آنکه کشورهای دارای پرهیز ناپایداری پایین در به کارگیری فناوری ها پیش گامند و حتی اگر احتمال شکست خوردن را بدهند بازهم ریسک می کنند. بنابراین می توان گفت که جوامع دارای فرهنگ پرهیز ناپایدار بالا درمجموع نگاهی منفی به استفاده از فناوری دارند (Kovacic, 2005).

جدول 2-8) تفاوت های کلیدی میان جوامع اجتناب از عدم اطمینان ضعیف و قوی (قاعده کلی، خانواده، مدرسه و کارگاه)
اجتناب از عدم اطمینان ضعیف
اجتناب از عدم اطمینان قوی
1-نامعلومی ویژگی طبیعی زندگی است و هر روز همانطور که می آید پذیرفته می شود.
نامعلومی ذاتی در زندگی را بعنوان خطر مداوم احساس شود که باید با آن مبارزه کرد
2-تاکید کم :احساس معقول خوب بودن
تاکید زیاد : احساس معقول اضطراب
3-ادعا و احساسات را نباید نشان داد
ادعا و احساسات ممکن است در زمان و جای درست پاک شود
4-راحت در موقعیت های جاه طلبی و با خطر های نا آشنا
پذیرش خطرهای آشنا ترس از موقعیت های جاه طلبی و خطرهای نا آشنا
5-قوانین ملایم برای کودکان در مورد آنچه که کثیف و حرام است
قوانین سخت برای کودکان در مورد آنچه که کثیف و حرام است
6-آنچه که متفاوت است، کنجکاوی است
آنچه که متفاوت است، خطرناک است
7-دانش آموزان با موقعیت های یادگیری بی انتها راحت و علاقه مند در بحث های خوب
دانش آموزان در موقعیت های یادگیری آموزش داده شده راحت و علاقه مند به پاسخ های صحیح
8-معلم ها ممکن است بگویند (نمی دانم)
معلم ها بنظر می رسد همه پاسخ ها را دارند
9-قوانین بیشتر از نیاز و نباید وجود داشته باشند
نیاز احساسی برای قوانین، حتی اگر کارایی نداشته باشد
10-زمان چارچوبی برای گرایش است
زمان، پول است
11-احساس راحتی در زمان تنبلی، سخت کوشی در زمان نیاز
احساس نیازمند مشغول بودن :درون اصرار می کند تا سخت کار کند
12-دقت و وقت شناسی را باید یاد گرفت
دقت و وقت شناسی در طبیعت فرد وجود دارد.
13-تحمل نظرات و رفتار منحرف و نوآور
توقیف نظرات و رفتار منحرف اصرار بر نو آوری
14-انگیزه از طریق کسب و اعتبار و متعلقات
انگیزه بوسیله امنیت و اعتبار یا تعلقات
منبع: (Hofsted, 1981)

جدول 2-9) تفاوت های کلیدی میان جوامع اجتناب از عدم اطمینان ضعیف و قوی (سیاست و عقاید)
اجتناب از عدم اطمینان ضعیف
اجتناب از عدم اطمینان قوی
1-قوانین و مقرارت اندک و کلی
قوانین و مقرارت صریح و بسیار
2-اگر به قوانین نتوانیم احترام بگذاریم باید آنها را عوض کنیم
اگر به قوانین احترام گذاشته نشود ما گنهکار هستیم و باید توبه کنیم
3-شایستگی شهروند در مقابل قدرت ها
بی کفایتی شهروند در مقابل قدرت ها
4-اعتراض شهروند قابل قبول است
اعتراض شهروند باید سرکوب شود
5-نقاط مثبت شهروندان برای موسسات
نقاط منفی شهروندان برای موسسات
6-نقاط مثبت مستخدمین دولتی برای فرایند سیاسی
نقاط منفی مستخدمین دولتی برای فرایند سیاسی
7-مدارا و میانه روی
محافظه کاری، افراط کاری، قانون ونظم
8-تمایلات مثبت برای افراد جوان
تمایلات منفی برای افراد جوان
9-منطقه سازی، احساسات بین المللی، تلاش ها برای یکپارچه سازی اقلیت ها
ملت گرایی، بیگانه ترس، سرکوبی اقلیت ها
10- اعتقاد به جامع گرایان و حس عام
اعتقاد به کارشناسان و متخصص
11-پرستارهای زیاد، پزشکان اندک
پزشکان زیاد و پرستارهای اندک
12-حقیقت یک گروه را نباید به گروه دیگر تحمیل کرد
تنها یک حقیقت وجود دارد و ما آن را داریم
13-حقوق بشر :هیچ کس را نباید برای اعتقاداتش آزار و اذیت کرد
عدم تحمل و بنیاد گرایی ایدئولوژیکی و سیاسی و مذهبی
14-در فلسفه و علوم تمایل به نسبیت گرایی و تجربه گرایی وجود دارد.
در فلسفه و علوم تمایل به نظریه های بزرگ وجود دارد
15-حریف های علمی می توانند دوستان شخصی باشند.
حریف های علمی نمی توانند دوستان شخصی باشند
منبع: (Hofsted, 1981)

2-15) رابطه مفاهیم هافستد با رفتار مصرف کننده
از دیدگاه AMA رفتار مصرف کننده به عنوان تعامل پویا از تأثیر و شناخت، رقتار محیطی که با آن ها انسان جنبه های تغییر یافته ای از زندگی خود را هدایت می کند تعریف شده است.(Bennet, 1995).

2-15-1) تأ ثیر ارزش ها روی رفتار مصرف کننده:
– شناخت و ارزش: در بررسیهای مکلورد41 که روی تأثیر ارزش های فرهنگی روی عو
املی مانند سطوح ادراک، یادگیری و تطبیق سازی انجام شده است.بسیاری از مطالعات نشان داد که فرهنگ روی فرآیند شناخت تأثیر عمده ای دارد. بنا به گفته آکر و اشمیت42 (1997) مصرف کننده و برند محصول نیز می توانند به در فرآیند شناخت محصول مؤثر باشد. برند نیز می تواند حالتی از شناخت باشد و به منظور وسیله ای جهت تمایز یک گروه از مصرف کنندگان از گزوه مرجع از گروه دیگر به کار رود.
– ارزش و تأثیرات: مطالعات زیادی نقش ارزش فرهنگی را برفرآیند شکل گیری رفتار بررسی کرده است. بین مطالعات تبلیغاتی و بررسی رفتار مصرف کننده تمایز وجود دارد و تأثیر تبلیغات و یا نمایش کالا دو حالت عمده ای است که بسیاری از موارد موفق، ریشه در تطابق با فرهنگ دارد. بر اساس مطالعات تیلور که روی جنبه های مختلف فرهنگ در دو کشور کره و آمریکا انجام شده است. بررسی های او نشان داد که مصرف کنندگانی که سطح فرهنگی پایینی داند، آگهی های بازرگانی با سطوح بالای اطلاعاتی را ترجیح می دهند. پژوهشگران دیگری نیز تأثیر تبلیغات را روی فرهنگهای متمایز در ابعاد فردی و گروهی بررسی کردند و یافته های آنان بیانگر آن بود که تبلیغات عادی که ارزشهای فرهنگی محلی را شامل شود بسیار تأثیر گذار تر از سایر تبلیغات می باشد. از طرفی در پژوهش دیگری تبلیغات به عنوان یک عامل متقاعد کننده در آمریکا معرفی شد در حالیکه تبلیغاتی که مخاطب آنها خانواده و گروههای مرجع بود در کره موفق نشان داد.
در مطالعات رفتار مصرف کننده، بسیاری از مطالعات بیانگر این مطلب است که چگونه ارزشهای فرهنگی رفتار مشتری را تغییر می دهد. در مطالعات هیرچمن43 (1981) که خرده فرهنگ یهودی را در آمریکا مورد بررسی قرار داد، نشان داد که مصرف کنندگان یهودی از دیگر مصرف کنندگان در رده های سنی مختلف متفاوت هستند. همچنین بررسیهایی که در خرده فرهنگ های آمریکایی انجام شد نشان داد که سفید پوستها، آمریکاییهای بومی و آمریکاییهای لاتین تمایل به خرید محصولاتی دارند که با ارزشهای محلی آنان سازگار است. موارد فوق نشان می دهد که ارزش ها نمایانگر تجلی فرهنگ هستند و آن ارزشهایی های مهم هستند که اصول اساسی در فرهنگ باشند. به بیان دیگرارزش ها می توانند مهمترین بخش از 4 مفهوم ذکر شده از دیدگاه هافستد باشند و به عنوان یک وجه تمایز یک فرهنگ از فرهنگ دیگر به شمار آید. تمایل پژوهشگران به منظور بررسی نقش ارزش های فرهنگی روی رفتار مصرف کننده می تواند با یافته های متفاوتی از آن مورد آزمایش قرار گیرد.

2-15-2) تأثیر نشانه ها روی رفتار مصرف کننده
بیشتر تحقیقات در این حوزه تأثیر زبان را روی شناخت مصرف کننده مشخص می کند. مطالعات در مورد شناخت و ساختارآن می تواند وسیله ای برای روان شناختی شناخت باشد، .بنابراین بسیاری از مطالعات در این حوزه از تئوریهای روانشناختی به منظور بررسی فرآیند اطلاعات مشتری استفاده می شود. مطالعه نوع زبان در تبلیغات نیز بسیار مؤثر است.

2-15-3) تأثیر قهرمانان روی رفتار مصرف کننده:
بر اساس یافته های ویلکزو وکنسیا44(1989)، قهرمانان روی فرآیند شناخت مصرف کننده تأثیر گذارند. یافته های آنان نشان داد که چگونه قهرمانان در درک افراد از موضوعی خاص تأثیر گذار بوده اند. به عنوان مثال مصرف کنندگان آمریکای لاتین هنرپیشگان خود را به هنرپیشگان دیگر ترجیح می دهند. همچنین تأثیر سخن گویان قدرتمند در کارآیی تبلیغاتی نشان داد که بیشتر مشتریان به

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*