می 7, 2021

پایان نامه با کلید واژه های b، c، پاییز، ترکیبات

شوری
بهار
تابستان
پاییز
بهار
تابستان
پاییز
بهار
تابستان
پاییز
بهار
تابستان
پاییز
بهار
تابستان
پاییز
بهار
تابستان
پاییز
بهار
تابستان
پاییز
شاهد
a40/73
a 82/76
a 63/68
c742/0
c661/0
d 69/0
b08/5
a90/5
a 83/6
a 423/0
a 392/0
a 473/0
c249/0
a3/0
a 224/0
a714/0
a 678/0
a 682/0
a26/41
a 80/41
a47/37
2دسی زیمنس
b25/54
b 06/34
b 86/26
c745/0
b 908/0
c02/1
a05/6
a48/6
b 54/5
ab 39/0
b 245/0
b 28/0
b339/0
b 24/0
b 159/0
a610/0
b 572/0
b 423/0
a27/41
b 24/39
a81/32
4دسی زیمنس
c47/32
bc 75/26
b 92/22
b897/0
a05/1
b19/1
a26/6
a67/6
c17/3
bc 270/0
b 212/0
c 174/0
a378/0
c 168/0
c 094/0
a638/0
c 422/0
b 312/0
ab 2/40
b 27/39
b8/23
6دسی زیمنس
c89/23
c 32/18
b 70/27
a03/1
a12/1
a 43/1
a32/6
a74/6
c50/2
c 251/0
c 108/0
c 093/0
a384/0
d 087/0
c 066/0
a659/0
d 320/0
c 213/0
b95/38
b 91/37
c96/16
میانگین
46
99/38
53/36
853/0
936/0
08/1
93/5
45/6
51/4
326/0
239/0
379/0
337/0
198/0
136/0
657/0
498/0
407/0
42/40
57/39
76/27
LSD
54/10
90/11
96/6
104/0
101/0
110/0
592/0
00/1
14/1
095/0
067/0
104/0
02/0
539/0
058/0
127/0
075/0
140/0
70/1
65/1
76/4

جدول3-9: مقایسه میانگین صفات فیتوشیمیایی مورد مطالعه تحت تنش شوری و زمان برداشت

درصد اسانس
(%)
فنول تام
(میلی گرم در گرم ماده خشک)
IC50
(میکروگرم بر میلی لیتر حجم عصاره)
فلاونوئید
(میلی گرم کوئرستین بر گرم ماده)
زمان برداشت
سطوح شوری
بهار
تابستان
پاییز
بهار
تابستان
پاییز
بهار
تابستان
پاییز
بهار
تابستان
پاییز
شاهد
d 402/0
d 472/0
c 230/0
c 55/60
d 17/62
bc 65/53
a 98/752
a 53/746
a 91/763
c 17/4
c 13/4
d38/3
2دسی زیمنس
b 972/0
c 675/0
ab 427/0
c 60/61
c 97/54
b 52/61
a 09/745
a 43/760
b 37/707
b 27/5
b 10/5
c19/4
4دسی زیمنس
a 63/1
a 13/1
a 533/0
b 05/77
b 49/85
a 26/81
b 31/602
b 66/470
c 33/591
a 04/8
a 92/7
b40/5
6دسی زیمنس
c 732/0
b 808/0
bc 310/0
a 50/89
a 96/96
c 95/50
c 23/375
c 41/249
c 38/618
a 12/8
a 24/8
a21/6
میانگین
14/1
523/0
375/0
17/72
90/74
84/61
90/618
75/556
24/670
40/6
35/6
79/4
LSD
206/0
077/0
120/0
45/2
66/5
69/9
419/38
66/47
28/50
651/0
462/0
783/0

3-3 نتایج آنالیز ترکیبات اسانس (GC)
بر اساس نتایج کروماتوگرافی حاصل از دستگاه برای نمونه‌های تحت تنش شوری در گیاه مورد 107 ترکیب به دست آمد که در مجموع نماینده 99/99 درصد از کل ترکیبات بود. در جدول (3-10 ) اسامی شش ترکیب که ترکیبات آلفاپینن، 1.8سینئول، لیمونن، لینالول، آلفا توژان و لینالیل استات به عنوان ترکیبب اصلی موجود در گیاه مورد بود.
با توجه به درصد ترکیبات به دست آمده، آلفا پینن و 1.8 سینئول بیشترین مقدار را در هر 4تیمار داشته اند. در سطح پایین تنش میزان آلفا پینن و 1.8 سینئول به ترتیب با 42/23 و 38/11 درصد نسبت به مابقی تیمارها بیشتر بود و نسبت به شاهد افزایش نشان داد. کمترین میزان این ترکیبات در تیمار شاهد مشاهده شد.

.
ترکیبات
RI
شاهد
سطح پایین تنش
سطح متوسط تنش
سطح بالای تنش
Thujan-?
930
32/0
556/0
403/0
618/0
Pinene-?
940
55/14
42/23
70/11
13/16
Limonene
1031
165/0
256/0
175/0
165/0
1,8-Cineole
1033
23/10
38/11
08/10
83/10
Linalool
1114
28/5
97/4
98/8
29/7
Linalyl acetate
1279
484/0
828/0
510/0
981/0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *