پایان نامه جو اخلاق سازمانی:/مدل های مدیریت دانش

مدل های مدیریت دانش
مدل های مدیریت دانش عبارتند از:
2-1-6-1) مدل عمومی دانش در سازمان:
شکل شماره زیر ، مدل عمومی دانش در سازمان ها را نشان می دهد . همان گونه که در مدل مذکور مشاهده می شود ، مدل عمومی دانش از چهار فعالیت اصلی تشکیل شده است : تولید دانش ، حفظ و نگهداری دانش ، تبدیل دانش و به کارگیری دانش .
مدل بویست[1]
مدل بویست از جمله مدل های دیگری است که روابط میان داده ، اطلاعات و دانش را به خوبی ترسیم کرده است . این مدل توسط ماکس بویست ارائه شده است. مدل از سه قسمت شامل داده ،اطلاعات و دانش و در قالب یک فرایند متاثر از فیلترهای ادراکی و مدل های ذهنی تشکیل شده است .

(charles , 2001,p.9)
 
[1] Boiost model
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان