غیررسمی با دوستان، ملاقات برنامه‌ریزی نشده، مشارکت در فضاهای مجازی، ملاقات و جلسات منظم با سیاستمداران و نویسندگان و غیره. این نتیجه بیان می‌کند که کتابخانه‌ها عرصه‌هایی هستند که این اجازه را به کاربران می‌دهد تا کم‌وبیش بدون اختلاف بین انواع مختلف جلسات و حوزه‌های مختلف زندگی به حیات خود ادامه دهند. این عرصه ایست که شما می‌توانید به‌طور همزمان همسایه، دانش‌آموز و شهروند تلقی شوید و در جلسات و فعالیت‌هایی که با یکدیگر فرق می‌کنند، شرکت نمایید. در چشم‌انداز پیوستن و ملحق کردن تازه‌واردان، که دارای فرهنگ‌های مختلف هستند، این مسئله بسیار مهم است تازه‌واردان در کتابخانه می‌توانند در کارهای سطح پایین مشغول شده و به‌تدریج به فعالیت‌ها و کارهای مهم و پرزحمت‌تر در جامعه ارتقا یابند این‌یک بخش اساسی در مشارکت است (آودانسون و دیگران، 2007).
کتابخانه همچنین فعالیت‌های مجازی را در وب با فعالیت‌های فیزیکی و رودررو با همشهریان در جامعه پیوند می‌دهد. فعالیت‌های مجازی، کتابخانه را به‌عنوان مکان ملاقات کمتر متمرکز، با عرصه‌ای که در آن مردم با شوق و اشتیاق در فعالیت‌های مشترک و عمومی شرکت می‌کنند، می‌آمیزد و نیز کتابخانه را به‌عنوان یک فضای عمومی که در آن مردم برای گفتمان در زمینه‌های دیگر آماده می‌کنند، ترکیب می‌کند.
وارهایم (2008) در پژوهش خود این نکته را موردتوجه قرار داده که نقش کتابخانه‌های عمومی در تولید اعتماد اجتماعی به‌عنوان یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی چیست؟ یافته‌های اصلی این تحقیق نشان می‌دهد که کتابخانه‌های عمومی مهم‌ترین عامل ایجاد سرمایه اجتماعی در منطقه OESD هستند. در فرایند ساخت اعتماد اجتماعی در مصاحبه‌هایی که با کارکنان کتابخانه انجام شد نشان داد که آن‌ها فعالیت‌های امتدادی به کاربران را به‌عنوان عامل ایجاد اعتماد اجتماعی می‌شناسند و نیز کتابخانه‌های عمومی را عامل گسترش اعتماد در میان گروه‌های محروم می‌دانند.
تحقیقی توسط گونگ، جانسون. چن (2008) تأثیر سرمایه اجتماعی محلی را بر شعبه‌های سه کتابخانه عمومی در سه محله متمایز در شهر نیویورک سنجیده است. آن‌ها دریافتند که سطوح نژادی، تنوع قومیتی و تبعیض نژادی در محلاتی که کتابخانه‌ها در آن‌ها واقع شده‌اند بر استفاده از کتابخانه تأثیر می‌گذارند.
وارهایم، استینمو و آید (2008) در پژوهشی با عنوان «آیا کتابخانه‌ها مهم می‌باشند؟ کتابخانه‌های عمومی و ایجاد سرمایه اجتماعی» در جستجوی پاسخ به این پرسش است که آیا کتابخانه‌های عمومی در ایجاد اعتماد تعمیم‌یافته مهم است یا نه. این مطالعه در تحلیل اطلاعات سطوح کلان در مورد این‌که سرمایه‌ها و مخارج کتابخانه‌های عمومی می‌تواند الگوهای اعتماد اجتماعی را در کشورهای او. ای.سی.دی. توضیح دهد یا نه از اطلاعات کمیتی استفاده کرده است. یافته اصلی این پژوهش این بود که کتابخانه‌های عمومی ظاهراً مهم‌ترین عامل ایجاد اعتماد عمومی در مناطق او. ای.سی.دی. است، حتی بیشتر از نهادهای بی‌طرف/اثربخش. البته این ابهام وجود دارد که ممکن است مسئله این باشد که کشورهای معتمد، کتابخانه‌های عمومی را در اولویت قرار داده‌اند. مصاحبه با مدیران کتابخانه‌ها نیز به این حقیقت اشاره داشته که آن‌ها فعالیت‌های خدماتی را در محل ارائه می‌دهند، به‌عنوان ایجادکنندهٔ اعتماد و این‌که مردم به کتابخانه‌ها اعتماد دارند، می‌دانند. سایر یافته‌های پژوهش نشان داد هنگامی‌که توجه کتابخانه‌ها به گروه غیر کاربران معطوف می‌شود، بازهم این اعتماد گسترده در کتابخانه عمومی این است که اعتماد را بین گروه‌ها ایجاد می‌کند.
وارهایم (2009) در مقاله خود نشان می‌دهد که چرا مطالعات کتابخانه‌های عمومی در مورد سهم آن‌ها در تولید سرمایه‌های اجتماعی برای تحقیقات سرمایه‌های اجتماعی و کتابخانه‌های عمومی مهم است. این مقاله نتایج کمی را در مورد هزینه‌های کتابخانه‌های عمومی در توضیح الگوهای اجتماعی در کشورهای OCCD گزارش می‌دهد که این رویکرد می‌تواند مثمر ثمر باشد.
جانسون (2010) در یک مطالعه به بررسی رابطه بین کتابخانه‌های عمومی و شاخص‌های سرمایه اجتماعی پرداخته است. وی در این مطالعه دو شاخص مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی را سنجیده است. یافته‌ها نشان داد که استفاده از کتابخانه به نحو قابل‌توجهی با مشارکت اجتماعی و نه با اعتماد اجتماعی در ارتباط است و نیز بین سرمایه اجتماعی و کتابخانه عمومی رابطه قوی وجود دارد.
جانسون (2010) پژوهشی با عنوان «آیا کتابخانه‌ها به سرمایه اجتماعی کمک می‌کنند» انجام داد. این مطالعه‌ی پایه‌ای با بهره گرفتن از یک پرسشنامه، که در سه کتابخانه شعبه در یک شهر آمریکا صورت گرفته است؛ رابطه بین کتابخانه‌های عمومی و شاخص‌های سرمایه اجتماعی را بررسی می کند. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که سطح سرمایه اجتماعی کاربران کتابخانه به‌طور قابل‌توجهی با سطح سرمایه اجتماعی نمونه تصادفی ساکنان متفاوت است و رابطه‌ای بین کاربران کتابخانه عمومی و سرمایه اجتماعی وجود دارد. تجزیه‌وتحلیل همبستگی بین تعداد دفعات بازدید از کتابخانه و شاخص‌های سرمایه اجتماعی نشان داده که رابطه قوی بین مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و استفاده از کتابخانه وجود دارد.
در تحقیقی که جانسون (2012) با عنوان «چگونه کتابخانه‌های عمومی سرمایه اجتماعی را ایجاد می‌کنند» به این نت
ی
جه رسید که در کتابخانه‌های عمومی سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد روابط و تعاملات بین کارکنان و کاربران رخ می‌دهد. او معتقد است برخی از راه‌های که این روابط و تعاملات در ایجاد سرمایه اجتماعی نقش دارند: ایجاد اعتماد کاربران در کتابخانه و کارکنان آن، اتصال مردم به جامعه و منابع کتابخانه، فراهم کردن حمایت اجتماعی برای کاربران، کاهش انزوای اجتماعی و ایجاد محیطی مثبت برای ساکنان محله جهت جمع‌آوری اطلاعات هستند.
2-5. جمع‌بندی
با بررسی پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج از کشور مشخص گردید، درمجموع هرچند پژوهش‌های در سنجش سرمایه اجتماعی کتابخانه‌ها انجام شده است، اما تاکنون پژوهش مستقلی که به شناسایی منزلت اجتماعی کتابداران و توسعه سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی پرداخته باشد وجود ندارد. لذا در این پژوهش بر آنیم عوامل مختلف بر ایجاد و توسعه منزلت اجتماعی کتابداران را شناسایی کرده و با سنجش مقوله‌های مختلف سرمایه اجتماعی سهم کلی کتابخانه‌های دانشگاهی را در شکل‌گیری و توسعه سرمایه اجتماعی در میان کتابداران را نشان دهیم.

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. مقدمه
این پژوهش برای شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد منزلت اجتماعی کتابداران و نقش کتابخانه‌های دانشگاهی در توسعه سرمایه اجتماعی انجام می‌شود. روش انجام این مطالعه کیفی است، داده‌های این پژوهش کیفی به روش گراندد تئوری تحلیل شده است. در این مطالعه به این دلیل از روش پژوهش کیفی استفاده شد که طبق گفته دنزین و لینکلن (2005) روش کیفی مناسب‌ترین روش برای مطالعه افکار، رفتار، نگرش و دیگر جنبه‌های اجتماعی – فرهنگی انسان می‌باشد (ویلسون، 1999). با توجه به اینکه در داخل کشور مطالعاتی درزمینهٔ شناسایی عوامل مؤثر بر منزلت اجتماعی و نقش کتابخانه‌های دانشگاهی در توسعه سرمایه اجتماعی کتابداران انجام نشده است، این مطالعه از نوع اکتشافی است.
درک و شناسایی دقیق کامل رفتار، نگرش‌ها، افکار افراد بدون بررسی کامل دیدگاه و تجربه آن‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود (مایلز و هوبرمن، 1994، ص. 103)، لذا در این پژوهش از روش کیفی استفاده شد تا بتوان تصویری مطلوب درزمینه موضوع موردبررسی در این مطالعه ارائه داد. مطالبی که در این فصل می‌آید شرح مراحل، ابزار و روش‌هایی هستند که برای جمع‌آوری و تحلیل روش‌ها بکار گرفته شده است.
۳-۲. نوع پژوهش
این مطالعه از نوع کاربردی است.
3-۳. روش پژوهش
در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شده است.
۳-۴. جامعه پژوهش
جامعه آماری شامل کلیه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه صنعتی همدان، آزاد اسلامی، پیام نور می‌باشد. کتابداران مورد بررسی، حدود 100 نفر می‌باشند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-5. نمونه گیری
3-5-1. حجم نمونه پژوهش
تعیین حجم نمونه پژوهش‌های کیفی موضوع بحث‌برانگیزی است زیرا در پژوهش‌های کیفی اشباع شدن اطلاعات، مهم‌تر از تعداد افراد مطالعه است (بیودوین، 2009، ص.54). بدین معنی که محقق جمع‌آوری اطلاعات را باید تا زمانی ادامه دهد که اطلاعاتی که از شرکت‌کنندگان جمع‌آوری می‌کند، تکراری شوند و اطلاعات جدیدی به اطلاعات گردآوری شده قبلی اضافه نشود. به‌عبارت‌دیگر داده‌های گردآوری شده اشباع شود (لینکولن و گوبا، 1985، ص.51).
در مطالعات کیفی، فرمول واحدی برای تعیین اندازهٔ درست نمونه وجود ندارد. عمق، پیچیدگی و غنای داده‌ها اهمیت اساسی دارد، اما تعیین نمونه‌ای که نماینده و معرف واقعی جامعه باشد، مورد نظر نیست، زیرا هدف پژوهش، ادراک است نه تعمیم (حریری، 1389، ص. 196). همان‌طور که ذکر شد برای تعین حجم نمونه در مطالعات کیفی معیار دقیقی وجود ندارد. به اعتقاد پولیت و هانگر (2000) حجم نمونه در حین کار مشخص می‌گردد. ساندلوسکی (1955) می‌نویسد: یک اشتباه رایج درباره نمونه‌گیری در تحقیقات کیفی آن است که تصور می‌شود حجم نمونه اهمیت ندارد زیرا منطق انواع نمونه‌گیری مبتنی بر هدف، اساساً مبتنی بر کیفیت اطلاعات به دست آمده از هر واحد نمونه است. با این‌وجود وی معتقد است که اگرچه کفایت حجم نمونه در تحقیق کیفی امری نسبی و یک مسئله قضاوتی است، نمونه نباید خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشد، و اگرچه نمی‌توان آن را از قبل محاسبه نمود ولی برخی عوامل مانند هدف از نمونه‌گیری، نوع نمونه‌گیری، و روش مطالعه می‌تواند در تعیین حجم نمونه تأثیر بگذارد (ادیب حاج باقری، 1386، ص. 35).
همان‌گونه که سؤال تحقیق را نمی‌توان از ابتدا به‌طور دقیق مشخص ساخت، تعداد شرکت‌کنندگان در تحقیق نیز از اول قابل پیش‌بینی نیست، حجم نمونه توسط داده‌های جمع‌آوری شده و تحلیل آن‌ها مشخص می‌شود. نمونه‌گیری بدون هیچ محدودیتی در تعداد مشارکت‌کنندگان ادامه می‌یابد تا به اشباع برسیم. اشباع در گراندد تئوری عبارت است از کامل شدن همه سطوح کدها و اینکه مفهوم جدیدی که نیازی به کد جدید یا گسترش کدهای موجود داشته باشد به دست نیاید. محقق از طریق بررسی مرتب داده‌ها و پرسیدن سؤالات، نهایتاً به احساس اشباع و بستن نمونه می‌رسد. به این ترتیب انتخاب مشارکت‌کنندگان و سایر منابع تا کشف نظریه ادامه می‌یابد (ادیب حاج باقری، 1386، ص. 126). پژوهشگر در انجام این پژوهش بعد از تجزیه و تحلیل داده‌های 20 نفر از شرکت‌کنندگان در پژوهش به اشباع رسید. بنابراین در انجام این پژوهش 20 نفر از کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی همدان به‌عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند.
3-5-2. نمونه‌گیری هدفمند
فن‌های نمونه‌گیری هدفمند عمدتاً و مقدمتا در روش‌های کیفی استفاده می‌شوند و عبارت‌اند از گزینش واحدهایی خاص مبتنی بر اهداف خاص مرتبط با پاسخ به سؤال‌های خاص تحقیق. ماکسول (1997) نمونه‌گیری کیفی را نوعی نمونه‌گیری تعریف می‌کند که در آن «محیط‌ها، اشخاص یا رویدادها به‌طور آگاهانه برای اطلاعات مهمی که می‌توانند فراهم سازند و نمی‌توانند از دیگر گزینه‌ها نیز به دست آید، انتخاب می‌شوند ». جانسون و کریستنسن (2008) نیز عنوان می‌دارند که در نمونه‌گیری هدفمند«محقق ویژگی‌های جمعیت موردعلاقه را مشخص ساخته و افراد دارای این مشخصات را پیدا می‌کند » (محمدپور، 1390، ص.32).
هدف تحقیق کیفی دستیابی به فهمی از ماهیت و شکل پدیده موردمطالعه جهت بازگشایی معنا، توسعهٔ توصیف‌های ضخیم، تولید ایده‌ها، مفاهیم و نظریه‌های مبتنی بر داده‌ها است. از این‌رو، نمونه‌ها لازم است گزینش شوند تا ورود همه عناصر متشکله، رویدادها، فرایندها و مانند آن تأمین گردد که درنهایت به تذهیب و اطلاع بخشی این تفهیم کمک نماید. این اصل نمونه‌گیری کیفی را “بازنمایی نمادین” می‌خوانند، زیرا یک واحد خاص انتخاب می‌شود تا مشخصه‌ های مناسب بررسی را هم “بازنمایی” و هم نمادسازی” کند. به‌علاوه، نمونه باید تا حد امکان در محدوده‌های جمعیت تعریف‌شده متنوع باشد. این تنوع به دو دلیل است: نخست این‌که شانس شناسایی طیف نسبتاً کاملی از عوامل یا مشخصه‌ های مرتبط با پدیده را به حداکثر برساند؛ دوم، امکان بررسی وابستگی متقابل بین متغیرها و عواملی را که دارای بیشترین تناسب هستند از آن‌هایی که اهمیت کمتری دارند، میسر سازد (محمدپور، 1390، ص.34).

3-6. ابزار گردآوری داده‌ها
برای گردآوری داده‌ها در این پژوهش از روش مصاحبه حضوری به شیوه نیمه ساختاریافته استفاده شد که بعد از مراجعه به کتابخانه‌ها با کتابداران ملاقات شد، بعد از هماهنگی با شرکت‌کنندگان، مصاحبه در بخش‌های مختلف کتابخانه‌ها انجام شد و از صحبت‌های شرکت‌کنندگان فایل صوتی تهیه شد. فایل صوتی مصاحبه‌های انجام شده پس از پیاده‌سازی به فایل‌های متنی تبدیل شد. داده‌های متنی با بهره گرفتن از روش گراندد تئوری تحلیل شد.
3-6-1. مصاحبه
مصاحبه یکی از رایج‌ترین روش‌های جمع‌آوری داده‌ها است. مصاحبه رودررو امکان در میان گذاری اطلاعات را فراهم می‌آورد، و بهتر است در زمانی صورت گیرد که برای شرکت‌کنندگان راحت‌تر باشد (ادیب حاج باقری، 1386، ص. 38). بیشترین قدرت و قوت این فن در آن است که کنجکاوی ژرف را امکان‌پذیر می‌سازد، به‌خصوص در گردآوری اطلاعات مربوط به مسائلی پیچیده، این شیوه انعطاف‌پذیری و میان کنش را ممکن می‌سازد، که در آن بدفهمی و ابهام می‌تواند به‌کلی رفع شود. این فن پرترکیب‌ترین داده‌ها را فراهم می‌کند. به‌طورکلی، میزان پاسخ‌دهی آن‌هم زیاد است (پائو، 1378، ص.94).

 
 
3-6-2. مصاحبه نیمه سازمان یافته
مصاحبه‌های نیمه سازمان‌یافته یا “کانونی” غالباً در پژوهش‌های کیفی به کار می‌روند. سؤالات مورد پرسش در قالب یک “راهنمای مصاحبه” گنجانیده شده‌اند (نه در قالب یک دول همانند آنچه در پژوهش‌های کمی مشاهده می‌شود) و تمرکز سؤالات بر مباحث موردمطالعه می‌باشد (صانعی، 1383، ص.43). به اعتقاد راسل بارناد (2066) مصاحبهٔ نمیه‌ساختاریافته با بهره گرفتن از “راهنمای مصاحبه” صورت می‌گیرد؛ یعنی، فهرستی از سؤال‌ها و موضوع‌های مکتوبی که باید در یک توالی خاص دنبال شوند (محمدپور، 1389، ص.161) رهنمای مصاحبه ابزار ضروری برای کمک به استخراج حقایق، طرز فکرها، فرایندها و دیدگاه‌های مردم موردمطالعه است (ادیب حاج باقری، 1386، ص.38). راهنمای مصاحبه باعث می‌شود مصاحبه‌کننده مطمئن باشد که اطلاعات همگونی از تمامی مصاحبه‌شوندگان کسب خواهد شد و به همین دلیل در وقت صرفه‌جویی خواهد شد. میزان حشو اطلاعاتی در این روش کمتر از روش مصاحبه سازمان نایافته است، مصاحبه‌کنندگان می‌توانند خود سؤالاتی