پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

پایان پیشینه تحقیقات انجام یافته در ارتباط با حوزه پژوهش حاضر در داخل و خارج از کشور مطالعه شده می باشد.

2-2)عناصرکیفیتگزارشگریمالی

یکی ازمهمترین عناصردربحث گزارشگری مالی، سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی می باشد. سودحسابداری ابزاری برای فائق آمدن برمشکلات اندازه گیری وارزیابی مؤسسات درحال تداوم فعالیت می باشد، چراکه جریانات نقدی دارای معضلات زمان بندی هستندو معیار مناسبی برای عملکرد تلقی نمی شوند.علیرغم این برتری، سودتعهدی که مبتنی براصل تحقق وشناسایی درآمد میباشد ممکن می باشد باجریاناتنقدی واقعی شرکت مطابقت نداشته باشد.درحقیقت میزان تطبیق سود شرکت بامیزانجریانهای نقدی ایجادشده، نشان دهنده کیفیت اقلام تعهدی می باشد وکاهش این تطبیق وکیفیت آن سبب افزایش ریسک اطلاعاتی شرکت می گردد، لذا اختلاف بینسودتعهدی وجریان نقدی به عنوان معیار کیفیت سود وبطورکلی تر کیفیت گزارشگری مالی مطرح شدهاست. در اکثر تحقیقات نیز از کیفیت اقلام تعهدی به عنوان بدیل کیفیت گزارشگری مالی بهره گیری شده می باشد. درراستای تأثیر کیفیت گزارشگری برابعاد مختلف شرکت، موضوع هزینه سرمایه یکی ازمهمترین ابعاد شرکت میباشد.

کیفیت گزارشگری مالی ازاین جهت باهزینه سرمایه مرتبط می باشد که برعدم تقارناطلاعاتی مؤثراست، به گونهایکه با کاهش آن می تواند نقشی مهم درکاهش هزینه سرمایه وهزینه بدهی ایفا نماید.دسته ای دیگرازمطالعات، درتحلیل عوامل مؤثر بر موجودی نقدشرکتها نشان می دهند باافزایش عدم تقارنارتباط با کمیته حسابرسی منتشر نمود وده گروه ازموضوع هایی را که مدیریت وحسابرسان می توانند مورد بحث قراردهند فهرست نمود. به هر حال درمورد کیفیت فقط گفته شده می باشد که:

“معیاری عینی برای کمک به ارزیابی یکنواخت اصول حسابداری مورد بهره گیری در تهیه صورتهای مالی یکواحد تهیه نشده می باشد. استاندارد شماره 61 سمت و سوی بحث و مذاکره با  کمیته  حسابرسی را به مواردی که اثر با اهمیتی بر صورت های مالی دارد،  شامل اظهار صادقانه، قابلیت رسیدگی،  بی طرفی وثبات رویه سوق داد. این خصوصیات می تواند مبنایی برای بحث کیفیت به مفهوم عام کلمه قرار گیرد،  زیرا این ویژگی ها دربیانیه مفهومی شماره 2 هیأت استانداردهای حسابداری مالی[1] به عنوان خصوصیاتمطلوب اطلاعات مالی ارائه شده می باشد.”

2-3)کیفیت صورتهای مالی درمقایسه با کیفیت گزارشگری مالی

اگرچه پیشنهاد شماره 8 کمیته بلوریبون واستاندارد شماره 61 مشخصاً  به  کیفیت  گزارشگری  مالی  اشاره کرده اند اما با  تأکیدبراصول حسابداری شرکت،به طور ضمنی بر صورتهای مالی تمرکز نموده اند. به هرحال، بحث جامع در خصوص کیفیت، در نهایت  می بایستی  فراتر از صورتهای مالی باشد، زیرا شرکتهااطلاعات مالی راباوسایل دیگر (نظیر مجلات مالی، گزارش های تحلیلگران و…) و روشهای دیگر (نظیرسخنرانی، نمایش، مراکز اطلاع رسانی اینترنتی  و…) نیز منتشر می کنند. اگر چهچارچوبپیشنهادی در اینمقاله برای ارزیابی کیفیت صورتهای مالی می باشد اما برای ارزیابی اطلاعات مالی به مفهوم کلی نیز کاربرد دارد.

نکته دیگر این می باشد که گزارشگری مالی  فقط یک  محصول نهایی نیست،  بلکه فرایندی متشکل ازچندین جزء می باشد. براساس چارچوب پیشنهادی،  کیفیت  گزارشگری مالی نهایتا بستگی به کیفیت هر بخش ازفرایند گزارشگری مالی دارد.

2-4)رویکردهای مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی

افزون بر پیشنهاد  شماره 8 و متن اصلاح  شده استاندارد  شماره 61، رویکردهای متفاوتدیگری به کیفیت اصول حسابداری و گزارشگری مالی هست. این رویکردها را میتوان به دو گروه  تقسیم نمود:

1)رویکرد  نیازهای بهره گیری کننده  و

2)رویکرد طرفداری از سرمایه گذار / سهامدار .

سودمند درنظر گرفته می گردد با هدف  نهایی بهره گیری کنندگان که تعیین ارزش شرکت یا ارزیابی ریسک اعتبار می باشد  ارتباط صریح یا ضمنی دارد.

2-4-2) رویکرد طرفداری ازسرمایه گذار/ سهامدار

دراینگروه،کیفیت اطلاعات مالی به طور عمده برحسب « افشای کامل ومنصفانه» برای سهامداران تعریف می گردد. هدفبنیادی برنامه مدیریت سود که توسط لویت[2] رئیس کمیته بورس اوراقبهادارآمریکا[3]اعلام وبه اجرا گذاشته گردید، طرفداری از سرمایه گذار/ سهامدار می باشد. در این زمینه، کیفیتگزارشگری مالی عبارت  می باشد از اطلاعات  مالی کامل و شفاف که مانع گمراهی یا  ایجاد ابهام برای بهره گیری کنندگان می گردد.

رویکردهایی که در گروه طرفداری از سرمایه گذار/ سهامدار طبقه بندی می گردد، معیارهای مشابهی برایتعیینکیفیت اصول حسابداری و گزارشگری مالی دارد. معیارهای تعیین کیفیت اصول حسابداری وگزارشگری مالی  درهریک از این رویکردها به توضیح زیر می باشد:

 

پیشنهاد شماره 8 :

  • شفافیت موارد افشا،

[1]. FASB

[2]. Levitt

[3]. SEC

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه