پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

-7-5) رسیدگی پذیری:

تمرکز این خصوصیت برصحت، بهره گیری از برآوردها، اتکا به مفروضات، توانایی اندازه گیری و کمی کردن، و سطح شواهد ومدارک پشتیبانی کننده قرار دارد. شیوه تفکر در خصوص رسیدگی پذیری اطلاعات این می باشد که بپرسیم:

 • اگر یک شخص ثالث مطلعی داده ها را مورد توجه قرار دهد به نتیجه مشابهی می رسد؟
 • بیشترین جنبه های قضاوتی گزارشگری مالی از دیدگاه اندازه گیری چیست؟
 • چگونه اطلاعات مندرج در صورتهای مالی به خواننده اجازه درک این جنبه ها را می دهد؟
 • آیا اطلاعات آن چیز که راکهاتفاق افتاده می باشد بطور صادقانه وصریح وصف می کند؟
 • زمانی که شرکت اصول حسابداری لازم را انتخاب می کند، چگونه این اصول ارزیابی میشودتا اطمینان حاصل شودبه نحو مناسب مبانی اقتصادی معاملات را وصف می کند؟
 • کدام اصول حسابداری درطول سال تغییر کرده می باشد وچگونه ارزیابی شده می باشد؟
 • وقتی شرکت وارد معاملات پیچیده ومهمی می گردد که در متون حسابداری به شکل سیاه وسفید نیست،شرکت چگونه حسابداری مناسب را ارزیابی می کند؟
 • فلسفه مدیریت در مورد کاربرد اصول حسابداری در این وضعیتها چیست؟
 • تاچه حد شرکت به مقصود دستیابی به نتایج خاص، وارد معاملات خاصی میگردد یا آنها را تغییرمی دهد؟دراین وضعیتها، چگونه مدیریت مطمئن می گردد که نحوه حسابداری، توصیفی منصفانه وروشن ازمحتواومنظورمعامله می باشد؟
 • متون حسابداری تاچه حد مانع ازانعکاس معامله طبق محتوای آن می باشد و شرکت چه اطلاعات تکمیلی (دریادداشتهایتوضیحی وگزارش هیأت مدیره) به مقصود درک سرمایه گذاران فراهم می کند.
2-7-8) بیطرفی:

این ویژگی برعینیت وتعادل تاکیددارد. به عبارتی:

 • آیااطلاعات واقعیتها را به روشی بدون تمایلات جانبدارانه برای تأثیر بر رفتار یا نظر سرمایه گذار ارائه می کند؟
 • با در نظر داشتن قضاوتهای مهم که پیش ازاین بحث گردید، چگونه مدیریت ارزیابی بیطرفانه ای از پیامدهایممکن دارد؟چه مثالهای مشخصی این موضوع را به تصویر می کشد؟
 • خصوصیاتی همچون «تهاجمی» و «محافظه کاری» برای افراد مختلف و روشهای مختلف معنی متفاوتی دارد،امابیان کننده نوعی جانبداری هستند. با در نظر داشتن این دو واژه، چگونه حسابداری وافشای رویدادها ومعاملات مهم شرکتنزدیک به «بیطرفی» می باشد وبا اعتدال انجام شده می باشد؟مدیریت چگونه عامل بیطرفی را درانتخاب اصول حسابداری درنظر می گیرد؟ آیا اصول حسابداری منتخب،گویای دید اعتدالی می باشد؟
2-7-11) شفافیت (صراحت و روشنی):

این خصوصیت برقابل فهم بودن، سازمان و جامعیت اطلاعات تأکیددارد. برای تفکر در ارتباط با شفافیت می تواناین سئوال راپرسید که:

 • آیا اطلاعات مالی شرکت به طریق سازمان یافته ، روشن و موجز ارائه شده وبه نحو مناسب بین صراحت وکفایت توازن برقراراست؟
 • شرکت به چه طریقی می تواند فراتر ازحداقل الزامات مطلق، اصول پذیرفته شده حسابداری را افشا نماید؟
 • آیا شرکت ارائه اطلاعات مالی را به سهولت و سازمان یافته انجام میدهد (محدودیتهای اصول پذیرفته شده حسابداری رادر نظر می گیرد)؟
 • آیا زبان مورد بهره گیری در گزارشهای مالی را غیر حسابداران به آسانی میفهمند؟
 • چگونه شرکت در گزارشهای مالی از نمودارهای روشن وساده برای مفهومتر شدن اطلاعات مالی بهره گیری میکند؟
 • آیا صورتهای مالی وسایر موارد افشا (مثل گزارش هیأت مدیره) مجموعه ای جامع، منسجم و متمرکز ازاطلاعات مالی راکه گویای تمامی داستان باشد، تشکیل می دهد؟
2-8)ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری

بطور کلی ویژگیهای کیفی به خصوصیاتی اطلاق می گردد که به موجب آن اطلاعات ارائه شده درصورت های مالی برایاستفاده کنندگان در ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع گردد،در بیانیه شماره(2)، هیأت استانداردهای حسابداری مالی(FASB) ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری را منتشر نموده می باشد.

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه