پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

نخواهد بود، زیرا مدیریت واحدتجاری با در نظر داشتن شرایط محیط حسابداری میتواند برتری رویه های جایگزین مربوط و قابل اتکارا تشخیص،  و بکارگیری رویه های جدید را اعمال نماید.

ثبات رویه[1] (رعایت یکنواختی): مفهوم ثبات رویه بدین معنی می باشد که اندازه گیری رویدادهای مالی در هر دوره با رعایت یکنواختی وبطور مستمر اعمالگردد، زیرا عدم رعایت آن،  قابلیت مقایسه صورتهای مالی را امکان پذیر نخواهد نمود. رعایت یکنواختی بدین معنی نیست که اندازه گیری اثرات مالیمعاملات وسایر رویدادهای مشابه در هردوره مالی اساساً نبایستی تغییرکند، تحلیل گران مالی بطور مستمر به جهت اندازه گیری فعالیتهای واحد تجاری براساس شرایط و وضعیت های گوناگون، ناگزیر، ازرویه های متفاوت بهره گیری می کنند. چنانچه بکارگیری روش جدید، اثربخشی میزان اطلاعات راافزایش دهد، شرکت ناگزیر به اعمال روش جدید می باشد. بدیهی می باشد، هرگونه تغییر در رویه ها واثرات ناشی از آن بایستی در یادداشتهای همراه  صورتهای مالی افشا گردد.

2-8-2-2) قابل فهم بودن:

اطلاعات مندرج در صورت های مالی بایستی به گونه ای تهیه گردد که به آسانیبرای کلیه بهره گیری کنندگانی که آگاهی معقولی از فعالیت های تجاری و اقتصادی دارند، قابل درک وفهم باشد. در عین حال،اطلاعات پیچیده ای که جهت رفع نیازهای تصمیم گیری اقتصادی، مربوط تلقی می گردد،نباید به بهانه مشکل بودن درک آن توسط بعضی بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی حذف گردد.(همان منبع)

2-9)ویژگی های کیفی بین المللی اطلاعات

کمیته استاندارهای حسابداری بینالمللی[2] چارچوبی برای تهیه وارائه صورتهای مالی منتشر کرده که ویژگی های کیفی صورتهای مالی سودمندرامورد بحث قرار میدهد. دیدگاههای این کمیته در اغلب موارد با دیدگاه های استانداردهای حسابداری مالی مطابقت دارد. امابه نظر کمیتهاستانداردهای حسابداری بین المللی، قابل مقایسه بودن اهمیتی معادل مربوط بودن و قابل اتکا بودن دارد.بیانی که این واقعیت از آن ممکن می باشد استنباط گردد که قابلیت مقایسه بسیارکمتری در سطح بین المللی نسبت به سطح ملی وجوددارد.دوویژگی کیفی دیگری که در چارچوب نظری کمیته استانداردهای حسابداری بین المللی موردبحث قرار گرفته عبارتنداز رجحان محتوا بر شکل و احتیاط.

[1] . Consistency

[2]. International Accounting Standards committee

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه