پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

-13-1-3)تغییرپذیری

“یک روش برای ارزیابی کیفیت سود، مطالعه یکنواختی سوداست. زیرا یکنواختی یا عدم تغییر پذیری به معنای وجود سودبا کیفیت می باشد.مدیریت با مواردی ازقبیل فعالیتهای هموارسازی می تواند یکنواختی سودرا تحت تاثیر قرار دهد.

لوز و همکاران[1] دو معیار هموارسازی را ارزیابی کردند:

یکی نسبت انحراف استاندارد وجه نقد حاصل از عملیات (نسبت های کوچکتر بیانگر یکنواختی بیشتراست) و دیگری همبستگی بین تغییرات در اقلام تعهدیو جریانهای نقدی (همبستگی منفی گواه بر یکنواختی سوداست).به اعتقاد آنها ، سود یکنواخت شده حاصل از دخالتهای مدیریت، بار اطلاعاتیکمیدارد.

تحقیقات دیگر(هند وهانت و همکاران) شواهدی را نشان می دهند که هموارسازی سود توسط مدیریت برای رسیدن به بعضی اهداف انجام می شود.

آرتور لویت رئیس سابق کمیسیون بورس اوراق بهادار نیویورک، اعتقادداردمدیران سودهارا یکنواختمی کنند، زیرابه اعتقاد آنها، سرمایه گذاران، سودی را ترجیحمی دهند که به طور یکنواخت افزایش یابد، مدیران ممکن می باشد اجزای ناپایداری را به سری های سود اضافه کنند تا ازاین طریق تغییر پذیری سری های زمانی راکاهش داده و قابلیت پیش بینی را افزایش دهند. اما این اجزای ناپایدار، کیفیت سود را کاهش می دهند. به علاوه، سودی که به طریق مصنوعی یکنواخت شده،در ارائه مدل تجاری واحد گزارشگر و محیطاقتصادی آن فاقد صداقت درارائه می باشد.”(رحیمیان، جعفری، 1385)

2-13-2)اندازه گیری کیفیت سودبراساس ارتباط بین سود، اقلام تعهدی ووجه نقد

اگر چه هدف جدید گزارشگری مالی،ارائه اطلاعات در مورد جریانهای نقدی آتی می باشد که در ارزیابی قیمت وتعیین ارزش ذاتی سهام مورد بهره گیری قرار می گیرد،اما این به آن مفهوم نمی باشد که روش حسابداری نقدی بهتر از روش تعهدی،این هدف را برآورده می سازد.

 

 

2- عامل دوم مربوط به تفاوت زمانی تحقق درآمد و دریافت وجه آن ونیز تحمل هزینه و پرداخت وجه

[1]Leuz,

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه