پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

اختیاری،قابل اعمال نظر توسط مدیریت می باشد. پس جزء اختیاری اقلام تعهدی به عنوان شاخصی در جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری مورداستفاده قرارمی گیرد.

” بطور مشخص، مدل جونز تحت تاثیر مدل دی آنجلیواست. در مدل دی آنجلیو فرض شده می باشد که اقلام تعهدی غیراختیاری از دوره ای به دوره دیگر ثابت می باشد . مدل جونز سطح کلی اقلام تعهدی رابه تغییرات فروش و اموال، ماشین آلات و تجهیزات (اقلام حسابداری)مربوط ساخته و بهعبارت دیگر تغییرات در اقلام تعهدی غیراختیاری که در نتیجه تغییر در شرایط اقتصادی ایجاد می شوند را نیز وارد مدل نموده می باشد.”(هرمنز،2006)

درنتیجه،مدل کوشش در کنترل تاثیر تغییرات شرایط اقتصادی واحد تجاری برروی اقلام تعهدی غیر اختیاری دارد.

“در مدل جونز مجموع اقلام تعهدی به یکی از دو روش زیر(باتوجه به اطلاعات موجود) محاسبه می گردد:

TAit = Eit – CFOit(1

 

TAit  = (∆CAit-∆CASHit )-(∆CLit – ∆STDit )-DEPNit (2

 

∆: تغییرات ، TA: کل اقلام تعهدی شرکت iام در سال t، E: سود عملیاتی، CFO: وجوه نقد حاصل از عملیات، CA: داراییهای جاری، CL: بدهیهای جاری، DEPN: هزینه استهلاک، STD: حصه جاری تسهیلات دریافتی و CASH: وجه نقد)” (مشایخی و همکاران، 1384)

“گروه کثیری از محققین مجموع اقلام تعهدی را بعنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای استهلاک تعریف نموده اند. تغییر درسرمایه در گردشغیر نقدی برابراست باتغییر در حسابهای دریافتنی بعلاوه تغییر در موجودیها بعلاوه تغییر در سایر داراییهای جاری منهای تغییر در بدهیهای جاری(سرمایه درگردش غیر نقدی را سرمایه عملیاتی خالص[1] نیز می نامند).”(هرمنز،2006)

ذهنیت گراییمی گردد. مشکل دیگر، اهمیتی می باشد که بایستی برای قابلیت مقایسه قائل گردید. برای مثال آیا کسب قابلیت مقایسهباهزینه کردن مربوط بودن، مطلوب می باشد؟ ویا سود گزارش شده براساس GAAP تاچه اندازهقابلیت مقایسه دارد ؟ به علاوه ارزیابی این سه ویژگی چه به تنهایی وچه باهم، این مساله راروشن می کند که آیا هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی به اهداف خود، دست یافته می باشد یاخیر. وظایف هیأت محدود به برقراری استانداردهای گزارشگری می گردد، اما محققان با ارقام گزارش شده و نه استانداردها سر و کار دارند. لذا بهره گیری از خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB به عنوان راهنمای اندازه گیری کیفیت سود مناسب به نظر نمی رسد.”(هرمنز،2006)

1 . Net operating Capital

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه