پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

-7 )سئوالات مرتبط  با ارزیابی کیفیت گزارشگری

2-7-1) استمرارسود:

این خصوصیات بر فرق بین اجزای سود (که غیرمعمول  یا  غیرمستمر می باشد) ازسودی که  انتظار میروددر آینده  استمرار داشته  باشد، تمرکز دارد. ارزش پیش بینی، از این  لحاظ، به سودمندی اطلاعات برای یک سرمایه گذار کهمی خواهدآیندهفعالیت شرکت را ارزیابی و پیش بینی کند مرتبط  می باشد. یکروش تفکردرخصوص استمرار سود این می باشد که بپرسیم:

  • آیا اطلاعات در ارزیابی سطوح استمرار سود یعنی سود بالقوه پایدار شرکت، سودمند می باشد؟
  • چه اجزای مشخصی از صورتهای مالی (شکل، یادداشتهای افشا و…) و موارد افشای مرتبط (شاملگزارش هیأت مدیره،  نشریات مالی و…)دردرک سود  پایدار شرکت سودمند می باشد؟
  • چه مواردی به طور مشخص به عنوان بخشی از گزارشگری مالی (شامل گزارش هیأت مدیره، نشریات مالیو یا سایر ارتباطات  با ماهیت مالی) بایستی افشا گردد  تا ثابت گردد  که  اطلاعات برای ارزیابی اینکه  نتایج گزارش شدهانتظارات قبلی را تأیید می کند،کافی می باشد؟ به عبارت دیگر،  چه مقدار اطلاعات درموردانتظارات قبلی مدیریت، که تأیید کننده یارد کننده چنین انتظاراتی می باشد، و علت های تحقق نیافتن انتظارات بایدارائه گردد؟
  • آیا نتایج گزارش شده (شامل وضعیت مالی شرکت) بازخوردی برای سرمایه گذاران درموردنحوه تأثیررویدادهایمختلف بازار و معاملات مهم بر شرکت، فراهم می کند؟
  • چه اجزای مشخصی از صورتهای مالی (یا گزارش هیأت مدیره) این موضوع را به تصویر می کشد؟
2-7-4) بموقع بودن:

این خصوصیت اظهار می کند که آیا اطلاعات، قبل ازآنکه نامربوط گردد، ارائه می گردد؟یک شیوه تفکردرخصوص بموقع بودن این می باشد که بپرسیم:

  • اگر اطلاعات زودتر در دسترس قرار می گرفت سودمند تر نبود؟ به چه طریقی یک شرکت می تواند فراتر ازتأمین الزامات قانونی در مورد بموقع بودن اقدام کند؟
  • شرکت در انتشار بموقع صورتهای مالی در مقایسه با رقبا چه وضعیتی دارد؟
  • شرکت چه روشهای جدید گزارش اطلاعات مالی (مثل اینترنتو…) را به کار می برد یا بایستی مورد توجه قرار دهد؟
  • چگونه شرکت می تواند مطمئن گردد که اطلاعات یکسان درزمان یکسان برای تمام بهره گیری کنندگان علاقه مندفراهم شده می باشد؟

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه