کارشناسی ارشد: تاثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

مالی،بوسیله فراهم کردن اطلاعات بیشتر و دقیق تری از ارزش پروژه های سرمایه گذاری شرکتها، موجبکاهش اطلاعات نامتقارن و به آن وسیله، کاهش معضلات مربوط به گزینش نامناسب در انتشار اوراقبهادار سرمایه گذاری میشود.( بوشمن و اسمیت [1]2001 )علاوه بر آن، کیفیت بالای گزارشگری مالی، معضلات مربوط به خطر اخلاقی را بوسیله تسهیلقراردادها و کنترل و نظارت بر فعالیت های مدیران، کاهش میدهد ( هیلی و پالپو  2001 ).پس میتوان نتیجه گیری نمود که شرکتهای با کیفیت بالاتر گزارشگری مالی، دسترسی بهتری بهوجوه خارجی داشته و پس به احتمال کمتری از پروژه های سرمایه گذاری با ارزش پیش رویشان،در جهت تقسیم سود ، صرفنظر مینمایند.لذا پرسش اصلی و مسأله پژوهش حاضر بدینگونه صورت بندی میگردد که :

آیا کیفیت بالای گزارشگری مالی میتواند موجب کاهش ( معتدل شدن ) تاثیر منفی تقسیم سود بر رویسرمایه گذاریها گردد ؟

مطالعه حاضر ، آزمون میکند که چگونه کیفیت گزارشگری مالی میتواند آثار محدود کننده تقسیمسود شرکتها را بر روی تصمیمات سرمایه گذاری آنان کاهش دهد .

1-3 ) اهمیت و ضرورت پژوهش

در ادبیات مالی، تصمیمات مربوط به تقسیم سود و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری مانند مهم ترین تصمیمات پیش روی شرکت هاست که اتخاذ تصمیم بهینه در این دو حوزه موجب تخصیص مطلوب منابع و هدایت منابع مالی به سوی سرمایه گذاری های اقتصادی و پروژه های سودآور می گردد. ادبیات پژوهش و مبانی نظری نشانگر آن می باشد که تقسیم سود باعث کاهش منابع داخلی شرکت و در نتیجه، محدود شدن سرمایه گذاری می گردد. از طرف دیگر، عدم تقسیم سود توسط شرکت ها می تواند موجب عکس العمل و واکنش منفی سرمایه گذاران و بازار سرمایه گردد . در این میان اطلاعات نامتقارن مابین مدیران و سرمایه گذاران باعث می گردد که مدیران جریان تقسیم سود را حفظ و یا افزایش دهند و از فرصت های سرمایه گذاری چشم بپوشند تا رضایت صاحبان سرمایه و به طور کلی بازار سرمایه جلب گردد .در این پژوهش، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیری مستقل و به مثابه عاملی تعدیل کننده در کاهش اثر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار می گیرد و انتظار بر آن می باشد که بتواند بابر روی  تصمیمات سرمایه گذاری این نوع شرکتها که با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر و بیشتری مواجههستند، قوی تر می باشد و کیفیت گزارشگری مالی برای این نوع شرکتها، تأثیر  مؤثرتری ایفا میکند.

[1]Bushman and Smith

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری