پایگاه اقتصادی، کالاهای فرهنگی

جدول شمارۀ(4-10): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان دستیابی به ترجیحات.. 90
جدول شماره(4-11):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص دستیابی به ترجیحات…………………………………………………………………………………………………………………………………….91
جدول شمارۀ(4-12): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان احساس استحقاق……. 92
جدول شماره(4-13):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص احساس استحقاق……………………………………………………………………………………………………………………………………..93
جدول شمارۀ(4-14): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان احساس رهایی………..94
جدول شماره(4-15):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص احساس رهایی………………………………………………………………………………………………………………………………………….95
جدول شماره(4-16): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان ارضای نیازها………….. 96
جدول شماره(4-17):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص ارضای نیاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
جدول شمارۀ (4-18): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان احساس محرومیت…………………………………………………………………………………………………………………………………….98
جدول شماره(4-19):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص احساس محرومیت…………………………………………………………………………………………………………………………………….99
جدول شمارۀ(4-20): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب پایگاه اقتصادی- اجتماعی…100
جدول شمارۀ(4-21): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان رفاه ذهنی………………101
جدول شمارۀ (4-22): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان مدیریت بدن…………101
جدول شماره(4-23):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص مدیریت بدن……………………………………………………………………………………………………………………………………………102
جدول شمارۀ(4-24): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان مصرف از کالاهای فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103
جدول شماره(4-25):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص کالاهای فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………………104
جدول شمارۀ (4-26): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب نحوه گذران اوقات فراغت……………………………………………………………………………………………………………………………………..105
جدول شمارۀ (4-27): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب نوع الگوی مصرف…….105
جدول شماره(4-28):توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص اوقات فراغت……………………………………………………………………………………………………………………………106
جدول شماره(4-29): مروری بر رابطه متغیر های تحقیق……………………………………………………………….107
جدول شماره(4-30): توزیع رابطه بین مدیریت بدن با میزان رفاه ذهنی…………………………………………….108
جدول شماره(4-31): مقادیر ضرایب و معناداری پیوستگی ترتیبی برای مدیریت بدن با میزان رفاه ذهنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………108

نوشته ای دیگر :
رابطه فرسودگی شغلی و ویژگیهای شخصیتی، نشانه‌های فرسودگی شغلی