در بخش دو که محور اصلی مطالب ما است، تاثیر تابعیت مضاعف را بر خدمت سربازی بررسی می کنیم .هم چنین به بحث مجاز بودن افراد با تابعیت مضاعف برای خدمت داوطلبانه سربازی و پستهای افسری یعنی پستهای نظامی و همچنین بحث خدمت سربازی با حقوق و نظام وظیفه اجباری برای افراد با تابعیت مضاعف درموارد درگیریهای مسلحا نه بین دو دولت، می پردازیم .
___________________________________
2) Nissim Bar Yaacov , Dual Nationality (Frederick A Praeger, Publisher, New York , 1961); Tomas Hammer, Democracy and the Nation State 106 24(Avebury, Hants, U.K., 1990); T. Alexander Aleinikoff, Betweet Principles and Politics; The Irection of U.S. Citizenship Policy 25-40 (Carnegic Endowment for International Peace, Washington, D.C., 1998); Tomas M. Franck, Clan and Superclan; Loyality, Identity and community in Law and practice, 90 Am. J. Int’l L, 359, 378-82 (1996); Eugene Goldstein & Victoria Piazza, Naturalaization, Dual Citizenship and Retention of Foreign Citizenship, 75 Interpreter Releases 1613 and App, I at 1629 -32 (Nov, 23, 1998); Tomas Hammer, Basic Civil Rights and Dual Citizenship, unpublished paper to International Conference on Citizenship, State and Identity in a Globalizing World (Bilken Univ., Ankara, Turkey, Jun 1-3, 2000); Michael Jones-Correa, Under Tow Flags; Dual Nationality, in Latin America and Its Consequences for the United States, in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.81;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages. ; H. Angar Kelly, Dual Nationality, The Myth of Election, and a Kinder, Gentler State Department, 23 U. Miami Inter-American L.Rev. 421(1991-92); Rey Koslowski, Changing Norms on Dual Nationality and Military Service (unpublished Draft prepared for German American Summer Institute on Immigratio, Incorporation and Citizenship in Advanced Industerialized Democraies, Berlin, July 1997); David A Martin, New Rules on Dual Nationality for a Democratizing Globe; Between Rejection and Embrace, 14 Georgetown Immigration L.J.1(1999); Kim Rubenstain & Daniel Adler, International Citizenship; The Future of Nationality in a Globalized World, 7 Ind. J. Global Legal Stud. 519, 546 (2000) (predicting that ‘’multiple nationality will become the norm in international law’’) Peter H. Schuck, plural Citizenship, in Noah M.J. Pickus (ed.), Immigration and Citizenship in the Twenty-First Century at 149-91(Rowman & Littlefield, Publishers, Lanham, Maryland,1998); Peter J. Spiro, Embracing Dual Nationality and the Meaning of Citizenship, 46 Emory L.J. 1411(1997); Peter J. Spiro, Embracing Dual Nationality (Carnegie Endowment for International Peace. 1998); Linda Bosniak, Citizenship Denationalized, 7 Ind. J. Global Legal Stud. 447 (2000) (examining range of possible citizenship links to entities broader than single state).
بخش اول : پدیده دو تابعیتی
قسمت اول : چگونه تابعیت مضاعف ایجاد می شود؟
تابعیت مضاعف در سه مقیاس کلان از طریق تعامل سه اصل بنیادی ایجاد می شود:
اصل اول : اصل اول تا حدودی به استثنائات مطرح شده در این نوشته وابسته است و آن این است که هر دولتی تصمیم می گیرد چه کسی می تواند تبعه اش باشد 3 .
اصل دوم : اصل دوم این است که برای گرفتن چنین تصمیمی، یک دولت فرضی نوعاً جایگزین ها و راه های چندگانه ای برای کسب تابعیت تعیین می کند4. این راه های چندگانه اغلب تابعیت را از طریق تولد در خاک آن دولت( تابعیت خاک ) ویا از طریق ارث و میراث یعنی از طریق یکی از والدین یا هر دو والدین ( تابعیت خون ) و همچنین از طریق کسب تابعیت، اعطاء می کند.
اصل سوم : این است که قوانین تابعیت از دولتی به دولت دیگر متفاوت هستند5.
بنا بر این یک راه برای بدست آوردن تابعیت مضاعف این است که در خاک دولتی که والدین اتباع آن دولت هستند، آن شخص متولد شود. تابعیت مضاعف می تواند نتیجه این باشد که تبعه دولت x از دولت y کسب تابعیت کند، در صورتی که دولت y ترک تابعیت خارجی را الزام نکند یا دولت x ترک تابعیت را تحت یک چنین شرایطی به رسمیت نشناسد و لازم نداند.
____________________________
3) Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws, 179 L.N.T.S. 101,arts. 1, 2(done at the Hague, April 12, 1930).
4) The website of the Defense Security Agency, a component of the United States Department of Defense, , and click on ‘’Citizenship of 206 Forein Countries.”Last visited on February 26, 2014.
5) Ibid.
در اینجا منظور این نیست که تابعیت مضاعف مستلزم داشتن هر سه اصل بالا باشد. گاهی اوقات اصل یک و اصل دو به تنهایی کافی هستند حتی هر دولتی می تواند قوانین تابعیتی یک دولت دیگر را به قانون تبدیل کند. افرادی که در یک دولت از والدینی که اتباع یک دولت دیگر هستند متولد می شوند ، هم می توانند دارای تابعیت مضاعف بشوند اگر قوانین مربوط به تابعیت مشترک، هم قانون خاک و هم قانون خون را برای کسب تابعیت به رسمیت بشناسند. به همین نحو برای اینکه بحث تابعیت مضاعف پیش بیاید، اصل یک و سه هم به تنهایی می توانند کافی باشند. اگر یک دولت فقط یک مسیر از تابعیت مضاعف را به رسمیت بشناسد، برای مثال تنها مسیر در دولت x فقط قانون خاک و تنها مسیر دردولت y قانون خون باشد، یک فردی که در دولت x از والدینی که اتباع دولت yهستند متولد می شود، می تواند هر دو تابعیت را به دست آورد. حالا نکته ای که مورد نظر است این نیست که بدون این سه اصل هیچ تابعیت مضاعفی به وجود نمی آید. ما در اینجا فقط می خواهیم این موضوع را مطرح کنیم که افراد زیادی با تابعیت مضاعف وجود دارند که وضعیت خودشان را بدون ترکیبی از خودمختاری دولت و چندگانگی مسیرهای کسب تابعیت در درون هر دولت به دست نیاورده اند و همچنین می خواهیم به متغیرهایی که از دولتی به دولت دیگر متفاوت است اشاره کنیم.
در واقع مثال مطرح شده، ترسیم می کند که یک فرد می تواند به هر چند تابعیتی که دارد خاتمه بدهد. یک فردی که در دولتx از مادری که تابع دولت y است و پدری که تابع دولت z است، متولد شود می تواند هر سه تابعیت را کسب کند، البته به قوانین سه دولتی که مربوط به پدر ومادر و خودش هستند بستگی دارد. نهایتاًاگر آن فرد با یک فرد دیگر که از راه های مشابه توانسته سه تابعیت به دست آورد ازدواج کند، بچه های آنه
ا ممکن است دارای شش تابعیت یااگر در جای متفاوت دیگر به دنیا بیایند و آن جای متفاوت هم قانونش قانون خاک باشد دارای هفت تابعیت و یا بیشترشوند. اگر یکی از این بچه ها باز به نوبه خود با فردی با هفت تابعیت دیگر ازدواج کند بچه هایشان می توانند از چهارده تابعیت والدینشان ارث ببرند به علاوه تابعیت پانزده ام را که به واسطه تولدشان بر اثر قانون خاک به دست آورده اندرا کسب نمایند. بنابراین تنها محدودیتهای عددی هستند که تعداد دولت ها در دنیا را که می توانند دولت مربوط به شخص باشد مشخص کند و هیچ مانعی از طریق قوانین داخلی شان یا از طریق قوانین حقوق بین الملل در بحث تابعیت وجود ندارد.

قسمت دوم : چرا تعداد تابعیت مضاعف در حال افزایش است؟
دانشمند سوئدی برجسته علوم سیاسی آقای توماس همر در سال 1992 اظهار داشت که اگر فقط روی یک تابعیت تاکید و اصرار کنیم در آینده به طور فزاینده موضوع مشکل تر می شود6. آن کلمات خیلی پیامبرگونه بود بخاطر اینکه از آن زمان تا به حال آثار زیادی راجع به افزایش شدید تعداد افراد دارای تابعیت مضاعف و دلایل این افزایش نوشته شده است. از ترکیب مجموع آثار نوشته شده ی مکتوب در زمینه بحث تابعیت مضاعف، می توان دو توضیح را از بین توضیحات گوناگون از هم متمایز کرد. یک توضیح این است که از مهاجرت های فزاینده ی بین المللی ریشه میگیرد و توضیح دیگر اینکه از تساهل تشدید شده ملت ها و یا حتی تائید بحث تابعیت مضاعف ریشه میگیرد.