پرسشنامۀ دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان، پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی

2، 10، 40، 46، 48، 51، 53
40، 46، 48، 51
نمرات سؤالات 1 تا 53 نمرۀ کل ازخودبیگانگی روانی را به دست میدهد.
پایایی پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی
در این پژوهش، جهت بررسی پایایی پرسشنامه، آزمون روی بخشی از جامعه شامل 30 نفر از دانشآموزان سال سوم دبیرستان در شهر فسا اجرا شد. نتایج در جدول 3-4. ضریب پایایی هر زیر مجموعه را با استفاده از آلفای کرونباخ نشان میدهد.
جدول 3-4. ضرایب پایایی ازخودبیگانگی روانی و مؤلفههای آن در این پژوهش
زیر مقیاسها
احساس بیقدرتی
احساس بیهنجاری
احساس بیمعنایی
احساس انزوای اجتماعی
احساس تنفر از خویشتن
احساس ازخودبیگانگی روانی
ضریب آلفای کرونباخ
713/0
687/0
800/0
531/0
454/0
879/0
روایی پرسشنامۀ ازخودبیگانگی روانی (P.A)
مطالعات بومشناختی در دانشگاه شیکاگو، بر روی خرابکاری، خرابکاری را به عنوان مرض جوامع مدرن که با احساس بیگانگی و بیمعنایی مشخص میشود، تبیین کردند زیمباردو (1969)، وی از اصطلاح غیرفردی شدن برای توصیف موقعیتی که افراد یگانگی خود را از دست میدهند استفاده نمود. به اعتقاد زیمباردو، مرض جوامع مدرن، به تحرک زیاد، سریع، بیهنجاری، رشد و بیثباتی جامعه مرتبط است.
3-5-2. پرسشنامۀ دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (IPPA-R) نسخۀ تجدید نظر شده
همچنین، در این پژوهش، برای سنجش متغیر کیفیت دلبستگی، از سیاهه دلبستگی بزرگسالان و همسالان که توسط آرمسدن و گرینبرگ، (1987) برای ارزیابی ادراک نوجوان از ابعاد شناختی و عاطفی مثبت و منفی رابطه با والدین و دوستان نزدیک ساخته شده است، استفاده شد. سه بُعد اصلی این سیاهه عبارتند از: درجه اعتماد متقابل، کیفیت ارتباط و بیگانگی (خشم و عصبانیت). نمرۀ کلی فرد در بُعد دلبستگی نشان میدهد که کیفیت دلبستگی نوجوان به والدین و همسالان چگونه است. هرچه نمرۀ فرد در بُعد اعتماد و ارتباط بیشتر و در بُعد بیگانگی کمتر باشد رابطۀ وی با والدین و همسالان خود کیفیت بالاتری دارد. نمرۀ کلی دلبستگی نشاندهندۀ کیفیت دلبستگی وی و در واقع نشانگر دلبستگی ایمن وی است. سه نمرۀ بعدی، وضعیت اعتماد، ارتباط و بیگانگی فرد را در ارتباط با والدین و همسالانِ خود به طور جداگانه نشان میدهد. این پرسشنامه شامل سه دستۀ 25 سؤالی برای مادر، پدر و همسال و قابل استفاده برای ردۀ سنی 12 تا 20 سال است.
نسخۀ اصلی آزمون دارای دو بخش بود، که یکی از این بخشها مربوط به دلبستگی به والدین (پدر و مادر با هم) و بخش دیگر مربوط به دلبستگی به دوستان بود. بخش مربوط به دلبستگی به والدین دارای 28 عبارت و بخش مربوط به دلبستگی به دوستان دارای 25 عبارت بود و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 5 درجهای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات آن را مشخص میکرد. پس از تجدید نظر، تغییراتی در این پرسشنامه ایجاد شد.
پرسشنامۀ تجدید نظر شده دارای سه بخش است، که بخش اول و دوم آن میزان دلبستگی به پدر و مادر را به طور مجزا میسنجد و بخش سوم مربوط به دلبستگی به دوستان است. در نسخه تجدید نظر شده هر بخش دارای 25 عبارت است. سازندگان آزمون اظهار کردهاند که بهتر است در نسخۀ تجدید نظر شده به نمرۀ کلی هر بخش بسنده کرد، اما به دلیل درخواستهای مکرر پژوهشگران، طریقۀ نمرهگذاری زیرمقیاسهای این آزمون را نیز ذکر کردهاند. جداول شمارۀ 3-5 و 3-6 طریقۀ نمرهگذاری این پرسشنامه را نشان میدهد.