یکی از عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشتن علاقه و انگیره تحصیلی است. بدیهی است اگر دانش آموران دارای علاقه و انگیزه درسی باشند، تکالیف خود را با جدیت بیشتری انجام خواهند داد، مطالب درسی را بهتر و راحتتر فرا خواهند گرفت و پیشرفت تحصیلی بالایی خواهند داشت (توکلیان، 1387). ” انگیزش پیشرفت، یعنی گرایش کلی به تلاش برای موفقیت و انتخاب فعالیتهایی که هدفش رسیدن به موفقیت درونی یا دوری از شکست است این انگیزه یکی از انگیزههای اجتماعی با اهمیت است”( اسلاوین، 1950 ترجمه سید محمدی، 1385، ص:365). انگیزش، پدیده ای است ذاتی که تحت تاثیر چهار عامل یعنی، موقعیت (محیط و محرک های بیرونی) مزاج (حالت و وضعیت درونی ارگانیزم) هدف ( هدف رفتار، منظور و گرایش ) و ابزار (ابزار دستیابی به هدف) قرار دارد. انسان ها برای دستیابی به اهداف، نیاز ها و غرایز خود انگیزش لازم را کسب می نمایند. در خصوص جویندگان علم و دانشجویان، انگیزه پیشرفت تحصیلی از اهمیت خاصی برخوردار است. با این انگیزه، افراد تحرک لازم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف، رسیدن به هدف با دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود دنبال می کنند تا بالاخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب نماید (یوسفی، 1388).
می توان به صراحت گفت که نظام آموزشی باید به دنبال راهکارهایی باشد که تحریک کنندهی علایق و نگرشهای یادگیرندگان در فرایند یادگیری باشد.
از آنجا که تحقیقات اندکی در زمینه رابطه اضطراب رایانهای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت صورت گرفته، هدف پژوهش حاضر این است که رابطهی اضطراب رایانهای را با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانشآموزان مدارس متوسطه هوشمند را بررسی کند.
اهمیت و ضرورت مسأله
با توجه به گستردگی مباحث رایانه و اینکه امروزه رایانه خود به عنوان علم و رشته دانشگاهی تبدیل شده است و استفاده از رایانه و گرایش به آن در مدارس و منازل رسوخ کرده و تغییرات زیادی با خود به همراه آورده است، آموزش و یادگیری آن به صورت صحیح و علمی امری اجتناب ناپذیر است. پیشرفتهایی که اخیراً در زمینه رایانه صورت گرفته است دریچه نوینی را به روی یادگیرندگان گشوده است تا بتوانند با استفاده از این فناوری، شیوههای یادگیری خود را بهبود بخشند (مک کازلین و دیگران، 2003، به نقل از رضوی، 1386).
در دنیای به سرعت متغییر امروز انسانها باید به توانایی همراه شدن با تغییرات روز مجهز شوند. آنها باید بتوانند اطلاعات، دانش مهارتهای لازم برای زندگی موفق را از طریق استفاده از فناوریهای جدید به دست آورند. در این راستا تلفیق فناوریهای رایانهای در فرایند آموزش و یادگیری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است (خسروی، 1386).
افراد مضطرب از رایانه کسانی هستند که از کار با آن میترسند و حتی تصور کار با آن هم آن ها را دچار هراس می کند، لذا دربارهی رایانهها مطالب موثری یاد نمیگیرند. تواناییهای آنها برای یادگیریهای جدید آسیب پذیر می شود و به دنبال آن احساسات منفی آنها گسترش یافته تا به هراس نزدیک میشوند و سرانجام از هرگونه تعامل با رایانهها اجتناب میکنند(شهرآرای، 1375).
مطالعه درباره میزان شیوع اضطراب رایانه نشان می دهد که این موضوع مسئله نادر و کمیابی به ویژه در میان دانش آموزان و دانشجویان نیست و آن را باید در جامعه جدی تلقی کرد. پژوهشگران میزان شیوع اضطراب رایانه را در نمونه های مختلف دانشجویی و مشاغل تخصصی بین 10 تا 50 درصد جامعه برآورد کرده اند (رزن و مگوایر ، 1990؛ ویلسون ،1991؛ مارتین ، 1998، به نقل از غلامعلی لواسانی، 1381). با توجه به نتایج این پژوهشها ضرورت و اهمیت مطالعه درباره اضطراب رایانه مشخص می شود. اضطراب رایانه مشکلی واقعی در مراکز اداری، آموزشی و پژوهشی و دانشگاههاست. این در حالی است که کمتر پژوهشی در ایران در این رابطه صورت پذیرفته است. در زمینه تاثیر کار با رایانه بر میزان اضطراب رایانه نتایج پژوهش ها متفاوت است. بعضی از پژوهشگران نشان داده اند که رابطهای بین تجربهی رایانه و اضطراب رایانه وجود ندارد (روزن و مگوایر، 1990،گاردنر و همکاران،1993؛ بازیونلوس ، 1997، به نقل از غلامعلی لواسانی، 1381).
در مقابل پژوهش هایی وجود دارند که نشان میدهد با افزایش تجربه کار با رایانه از میزان اضطراب کاسته میشود (گلاس و نایت ، 1988؛ چوآ و همکاران، 1999؛ عثمان ابوالخیر، 1988، همان منبع). از این رو پرداختن به عوامل مرتبط با رایانه به منظور افزایش بهرهگیری از آن خصوصاً در حوزهی آموزش و یادگیری ضروری به نظر می رسد.
در نظام آموزشی انگیزه عامل مهمی در پیشرفت به شمار میرود. کسانی که انگیزه بالایی داشته باشند قطعاً پیشرفت بهتری خواهند داشت. بنابراین در پژوهش حاضر سعی شده است به این متغیرهای مهم توجه شود. انگیزه عاملی است درونی که رفتار شخص را بر میانگیزد، جهت میدهد و آن را هماهنگ می سازد. انگیزش را می توان عامل نیرو دهنده، هدایت کننده و نگه دارندهی رفتار تعریف کرد (حسن زاده، 1388). در زمینه انگیزهی پیشرفت و اضطراب رایانه تحقیقات اندکی وجود دارد که پژوهشگران نشان داده اند بین انگیزه پیشرفت تحصیلی با اضطراب رایانه دانشجویان همبستگی منفی وجود دارد (سرآبادانی تفرشی، 1384). با توجه به اهمیت مسأله پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اضطراب رایانه ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت در دانشآموزان مدارس هوشمند صورت میگیرد.
اهداف پژوهش
هدف کلی: بررسی رابطه اضطراب رایانهای با پیشر
فت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانشآموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند
اهداف جزئی:
بررسی رابطه اضطراب رایانهای با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند
بررسی رابطه اضطراب رایانهای با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند
فرضیه ها
فرضیه کلی: بین اضطراب رایانهای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانشآموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند ارتباط معنیدار وجود دارد.
فرضیه های جزئی:
بین اضطراب رایانهای با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند رابطه معنی داری وجود دارد.
بین اضطراب رایانهای با انگیزش پیشرفت دانشآموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند رابطه معنیداری وجود دارد.
تعاریف واژه ها و اصطلاحات:
تعاریف نظری: